Grafik Yorumlama ile İlgili Test Soruları 1

Bu testimizde ygs coğrafya grafik yorumlama, kpss coğrafya grafik yorumlama soruları, coğrafya grafik test, grafikler ile ilgili testler gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerdeki yün üretimi ile yünlü dokumacılıkta kullanılan yün miktarı gösterilmiştir.

Buna göre, hangi ülkelerin yün ithalatı yaptığı söylenebilir?

A) Yalnız II

B) II ve III

C) III ve IV

D) I ve V

E) II ve IV

 

2. Aşağıdaki grafikte 1960 ve 1995 yılları arasında bir ülkedeki deniz balığı üretim miktarı verilmiştir.

Bu grafiğe dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Üretim miktarında yıllara göre dalgalanmalar vardır.

B) 1995 yılında deniz balığı ihracatı bir önceki yıla göre artış göstermiştir.

C) 1960-1988 yılları arasında üretim sürekli artmıştır.

D) 1988 yılındaki deniz balığı üretimi 1990 yılındaki üretimin yaklaşık iki katıdır.

E) 1995 yılındaki üretim yaklaşık 600 bin ton civarında olmuştur.

 

3.

Yukarıdaki grafik bir tarım ürününün 1997-2002 yılları arasındaki üretim artış oranlarını göstermektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Üretim hiçbir yılda bir önceki yılın iki katına çıkmamıştır.

B) Üretimdeki artış oranının en fazla olduğu yıl 2001 dir.

C) En az üretim 1997 de olmuştur.

D) Üretimin en fazla olduğu yıl 2001 dir.

E) 1997 yılından 2002 yılına kadar üretim sürekli artmıştır.

 

4.

Yukarıdaki grafikte verilen bilgilere göre pamuk üretimindeki artışın, pamuk ekimi alanındaki artıştan fazla olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Birim alandan elde edilen verimin artmasıyla

B) İhracatından elde edilen gelirin artmasıyla

C) Nemli iklim koşulları altında yetişmesiyle

D) Her bölgede yetiştirilmemesiyle

E) Tarımda insan emeğine ihtiyacının fazla olmasıyla

 

5.

Yukarıdaki grafikte Türkiye'deki ekili-dikili arazilerin ürünlere göre tüm araziler içerisindeki ekim alanları gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşmak mümkün değildir?

A) Tahıllar içerisinde en çok ekilen buğday ve arpadır.

B) Yumrulu bitkiler ve çay bitkisinin ekim alanlarının toplamı ile bağ alanlarının toplamı yaklaşık olarak aynıdır.

C) Arpa temel besin olmaktan çok bira ve yem sanayinde kullanılır.

D) Sanayi bitkilerinin ekim alanları mısır ekim alanlarının iki katından fazladır.

E) Ekim alanı en az olan çay bitkisidir.

 

6.

Türkiye'de tarım arazilerinin dağılımını türlerine göre veren yukarıdaki 1950 ve 1988 yıllarındaki grafiklere bakarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi hakkında fikir edinilemez?

A) Tarla arazilerinin oranı artmıştır.

B) Otlakların oranı azalmıştır.

C) Orman arazisinin oranı sürekli en fazla olmuştur.

D) Otlakların 1950 deki oranı 1988 e göre fazladır.

E) Bağların genişleme oranı ormanların genişleme oranından fazladır.

 

7. Bir yerde ölçülen sıcaklık yükseklere çıkıldıkça her 200 metrede 1 °C değişim gösterir.

Buna göre yukarıda gerçek ve indirgenmiş sıcaklıkları verilen merkezlerden hangisinin fiziki haritasının çiziminde koyu kahverengi renk daha fazla kullanılır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8.

Yukarıdaki grafikte Türkiye'de 1927 ve 1993 yılları arasındaki mısır üretim miktarları verilmiştir.

Mısırın yetişme şartları dikkate alınırsa bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) Mısır ekilen alanlar azalmıştır.

B) Sulama imkânları gelişmiştir.

C) Mısır tarımı yapan nüfus artmıştır.

D) Birim alandan alınan verim artmıştır.

E) Mısır ihracatı artmıştır.

 

9. Aşağıdaki grafik coğrafi bölgelere göre heyelan olaylarının oransal dağılımını göstermektedir.

Grafikte IV ve II numarayla gösterilen bölgeler sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?

A) Karadeniz-Güneydoğu Anadolu

B) Doğu Anadolu-Marmara

C) Güneydoğu Anadolu-Karadeniz

D) İç Anadolu-Doğu Anadolu

E) Akdeniz- Karadeniz

 

10.

Yukarıda sıcaklık ve yağış grafiği gösterilen yerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi söylenemez?

A) Yıllık yağış miktarı 600 mm den çoktur.

B) Kış ılıklığı isteyen tarım ürünleri yetiştirilir.

C) Yaz kuraklığı görülmektedir.

D) Yağışlar yağmur biçimindedir.

E) Doğal bitki örtüsü bozkırdır.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D          2. B         3. D          4. A

 

5. C          6. C         7. B         8. B         9. C         10. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR