Grafik Yorumlama ile İlgili Test Soruları 5

Bu testimizde ygs coğrafya grafik yorumlama, kpss coğrafya grafik yorumlama soruları, coğrafya grafik test, grafikler ile ilgili testler gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki tabloda 1963 ve 1987 yıllarında Türkiye ihracatının sektörlere dağılışı verilmiştir.

Yalnızca bu tabloya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) 1963'te ihracatın dağılışında en büyük pay tarıma aittir.

B) 1987'de tarımın ihracat gelirleri içindeki payı azalırken sanayi payı artmıştır.

C) Türkiye ihracatında en az paya sahip olan sektör madenlerdir.

D) 1963 yılında tarımın ihracat içindeki payı sanayinin payının yaklaşık 3 katıdır.

E) Türkiye'de daha çok tarıma dayalı sanayi gelişmiştir.

 

2.

Yukarıdaki dairesel grafikte 1996 yılındaki Türkiye ormanlarının coğrafi bölgelere dağılımı gösterilmektedir.

Sadece bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Türkiye'de orman alanlarının artmasına bağlı olarak ekili-dikili araziler artmaktadır.

B) Karadeniz bölgesinde karma yapraklı ormanlar bulunmaktadır.

C) Türkiye'de orman arazisi önceki yıllara göre artmıştır.

D) Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin orman alanları oranları birbirlerine çok yakındır.

E) Akdeniz bölgesinde makiler daha yaygın olarak görülür.

 

3. Bir orantılı dairesel grafik üzerinde ekili arazi 2340 lik bir açı ile gösterildiğine göre bu ülkedeki ekili arazi yüzölçümün yüzde kaçını kaplamaktadır?

A) 35

B) 65

C) 45

D) 75

E) 85

 

4. Bir ülkenin ihracat ve ithalatında yer alan ürünler o ülkenin gelişmişlik göstergeleri hakkında da bilgi verirler.

Yukarıdaki orantılı dairesel grafik bir ülkenin bir yıl boyunca ihraç ettiği ürünleri göstermektedir. Buna göre bu ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ulaşımda doğal faktörlerin etkisi azaltılmıştır.

B) Nüfus artış hızı azdır.

C) Eğitim yaygınlaşmış ve gelişmiştir.

D) Şehirleşme oranı çok düşüktür.

E) Ortalama yaşam süresi uzundur.

 

5.

Yukarıdaki grafiklerde bir ülkede çalışan nüfusun 1950-1975-2000 yıllarında sektörlere göre dağılışı gösterilmiştir.

Bu ülke için aşağıda verilenlerden hangisi doğru olamaz?

A) Tarım sektöründe çalışanların oranı düşmüştür.

B) 1975 den sonra hizmet sektöründe çalışanların oranının artmasıyla turizmin gelişmesinin rolü olabilir.

C) 1975 ile 2000 yılları arası saniyede çalışanların sayısı aynıdır.

D) 1950 den sonra en büyük gelişmeyi hizmet sektörü göstermiştir.

E) Sanayi gelişme gösterdikçe, hammadde ihracatında azalma olduğu söylenebilir.

 

6. Aşağıda bazı illerimizin 1990 yılındaki nüfusları ve yüzölçümleri verilmiştir.

Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kars'ın yüzölçümü İstanbul’un yaklaşık üç katıdır.

B) Yüzölçümü en küçük olan il Batman'dır.

C) Ankara'nın nüfusu Batman'ın yaklaşık 9 katıdır.

D) Nüfus sayısı ve yoğunluğu en fazla olan kent İstanbul’dur.

E) Yüzölçümü en fazla olan kentte yoğunluk en azdır.

 

7. Bazı ülkelerde tarımda çalışanların işgücündeki payı aşağıdaki gibidir.

Yukarıdaki grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İngiltere’de tarımda çalışanların sayısı azalmıştır.

B) Nepal’da çalışanların sayısı azalmıştır.

C) En büyük oran azalması Yeni Zelanda'da görülmüştür.

D) Adı geçen ülkelerin hepsinin sanayilerinde belirtilen yıllar arasında gelişme olmuştur.

E) ABD ve Belçika'da tarımdaki işçi sayıları eşittir.

 

8.

Yukarıdaki grafikte bir ülkeye çeşitli yıllarda gelen ve turizm faaliyetlerinde bulunan turist sayısı gösterilmiştir.

Bu grafikten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) 2000 yılında ülkeye gelen toplam turist sayısı en fazladır.

B) Tarihi turizm için gelen turistlerin toplam gelenler içindeki oranı sürekli azalmıştır.

C) Bütün yıllarda su sporları için gelenler en azdır.

D) En fazla turist artış oranı dağcılık için gelenlerde olmuştur.

E) Su sporlarına gelen turistlerdeki artış oranı kış sporları için gelenlerden azdır.

 

9.

Yukarıda inek, koyun ve keçinin 1990 yılı sayı ve süt üretimleri verilmiştir.

Aşağıdaki hangi seçenekte bu hayvanların sıralaması doğru verilmiştir?

.  Sığır              Koyun                   Keçi

A) 1                   2                             3

B) 2                   3                             1

C) 3                  2                             1

D) 2                  1                             3

E) 1                   3                             2

 

10.

Yukarıdaki grafikte, Dünyada, kıtalarda ve bağımsız devletler topluluğunda (BDT) kerestenin kullanım alanları oransal olarak gösterilmiştir.

Grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Kerestenin sanayide kullanım alanı en yüksek olan Kuzey Amerika'dır.

B) Asya'da yakılan odun oranı, Dünya ortalamasının üstündedir.

C) Yakılan ağaç sayısı en fazla olan kıta Afrika'dır.

D) Afrika ve G. Amerika'da sanayide kereste kullanımı gelişmemiştir.

E) Güney Amerika'da yakılan odun oranı, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan fazladır.

 

11.

Yukarıdaki dairesel grafik bir memurun maaşının harcamalara göre dağılımını göstermektedir.

Buna göre maaşının % kaçını ev kirasına harcamıştır?

A) 70

B) 60

C) 56

D) 52

E) 40

 

12.

Yukarıdaki grafikte 1997 yılında kesilen bazı hayvanların sayısı ile et üretim miktarları verilmiştir.

Bu veriler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğru bir sonuç olur?

A) En çok beslenen hayvan sığırdır.

B) En az beslenen hayvan koyundur.

C) Et verimi en yüksek olan hayvan sığırdır.

D) Et verimi koyun ve kıl keçisinde aynıdır.

E) Sığır ve kıl keçisinin toplam sayısı koyun sayısına eşittir.

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E         2. D         3. B         4. D          5. C

 

6. E         7. C          8. E         9. D         10. C         11. B         12. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Psikolojik ve davranış bozukluklarının çoğunun temelinde düzgün, özünden öğrenilememiş, bilinçli bir maneviyatın olmayışı yatmaktadır. -Anonim
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR