HAYVANCILIK VE ORMANCILIK İLE İLGİLİ TEST

Bu testimizde türkiye'de hayvancılık ve ormancılık test soruları, yürkiye'de tarım test soruları ve cevapları, ormanlarla ilgili test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Bir ülkede hayvan türlerinin dağılışı ile doğal bitki örtüsünün dağılışı arasında büyük bir paralellik görülüyorsa, bu ülkede yapılan hayvancılıkla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Mera hayvancılığının yaygın olduğu

B) Yem sanayisinin geliştiği

C) Hayvancılıkta daha çok modern yöntemlerin kullanıldığı

D) Hayvansal ürünün ihracatının fazla olduğu

E) Hayvanlardan elde edilen verimin yüksek olduğu

 

2. Türkiye'de hayvancılıktan elde edilen verim, Avrupa ülkelerine göre oldukça düşüktür.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hayvancılıktan elde edilen verimi arttırmak için gerekli çalışmalardan biri olamaz?

A) Üreticiye düşük faizli kredi sağlamak

B) Besi ve ahır hayvancılığını arttırmak

C) Yem üretimine önem vermek

D) Hayvan sayısını arttırmak

E) Erken kesim yapılmasını engellemek

 

3. Mera hayvancılığında et ve süt verimi yağış rejimine ve miktarına bağlıdır. Yağışlı dönemlerde gür otlaklar oluştuğundan hayvancılıkta verim artmaktadır.

Buna göre yukarıda tabloda verilen kaç numaralı yerde hayvancılıktan elde edilen verimin en çok olması beklenir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

4. Türkiye'de koyun besiciliğinin yapıldığı bir yörede aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin tarımı daha yaygındır?

A) Mısır

B) Buğday

C) Pirinç

D) Pamuk

E) Haşhaş

 

5. Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölümü ile Erzurum-Kars Bölümleri'nde büyükbaş hayvancılığın yaygın olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaz yağışlarının görülmesi

B) Et verimlerinin yüksek olması

C) Yer şekillerinin engebeli olması

D) Ahır hayvancılığının gelişmiş olması

E) Topraklarının verimli olması

 

6.

Yukarıda bazı hayvan türlerinin sağılma oranları ve bu hayvanlardan elde edilen süt oranları verilmiştir.

Buna göre hangi hayvanda verim en fazladır?

A) Koyun

B) Sığır

C) Kıl keçisi

D) Manda

E) Tiftik keçisi

 

7. Kümes hayvancılığı son yıllarda daha sağlıklı ve ucuz olmasından dolayı önemini arttırmıştır. Daha çok İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara çevresinde görülür.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklimin uygun olması

B) Tüketici nüfusun fazla olması

C) Ulaşımın kolay olması

D) Hammaddeye yakınlık

E) Meraların varlığı

 

8.

Bir yörede yetiştirilen hayvan türü ve hayvancılık faaliyeti ile doğal koşulları arasında bir ilişki vardır.

Bu ilişki göz önüne alındığında yukarıda haritada verilen numaralı yerler ile yetiştirilen hayvan türü aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

A) I. Sığır

B) II. Koyun

C) III. İpekböceği

D) IV. Tiftik keçisi

E) V. Kıl keçisi

 

9. Gezginci arıcılık; kovanları, hava koşulları ve bitkilerinin durumuna göre bir yerde başka yere taşınarak yapılmaktadır.

Arıcılığın bu yöntemle yapılmasında temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağış biçimi

B) Denize göre konum

C) Toprak verimi

D) İklim koşulları

E) Yer şekilleri

 

10.

Yukarıdaki grafikte avlanan balıkların, denizlerimize düşen payları gösterilmiştir.

Denizlerimizdeki balık çeşitliliği güneye doğru artarken, tutulan balık miktarı bunun tam tersine bir durum göstermektedir.

Buna göre grafikte numaralandırılan oranlar, sırayla hangi denizlerimize aittir?

.     I                                   II                            III                            IV

A) Akdeniz                      Ege                        Marmara               Karadeniz

B) Ege                             Akdeniz                                Marmara               Karadeniz

C) Akdeniz                      Marmara               Ege                        Karadeniz

D) Karadeniz                  Marmara               Ege                        Akdeniz

E) Marmara                    Karadeniz             Akdeniz                                Ege denizi

 

11. Aşağıdaki grafikte 1996 yılında Türkiye'de beslenen bazı hayvan sayıları gösterilmiştir.

Türkiye'de insanların daha çok koyun beslemesinde

I. İklim

II. Bitki örtüsü

III. Toprak yapısı

IV. Jeolojik yapı

faktörlerinden hangileri etkilidir?

A) III-IV

B) I-III

C) II-III

D) II-IV

E) I-II

 

12.

Yukarıdaki haritada ülkemizdeki ormanların dağılışı gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıda ormanlarımız hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Orman dağılışı ile yağış miktarı arasında doğru orantı vardır.

B) En fazla orman arazisi Karadeniz Bölgesi'ndedir.

C) Ormanların yangın nedeniyle en fazla tahrip edildiği yer Orta Karadeniz'dir.

D) En az ormana sahip bölgemiz Güney Doğu Anadolu'dur.

E) Dağların doğrultusu orman dağılışını etkilemektedir.

 

13. Bir ülkede doğal bitki örtüsü ile beslenen hayvanlar arasında bağlantı kurmak isteyen bir gözlemci, o ülkede yapılan hayvancılıktan hangisini örnek gösterirse bu gözlemine destek sağlayamaz?

A) Arı

B) Koyun

C) Sığır

D) Tavuk

E) İpek böceği

 

14. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve zengin bir iç su potansiyeline sahip olan ülkemiz, balıkçılık yönünden fazla gelişmemiştir.

Bunun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Aşırı ve usulsüz avlanma

B) Deniz suyunun sanayi atıklarıyla kirletilmesi

C) Açık deniz balıkçılığının gelişmemesi

D) Akarsuların eğiminin fazla olması

E) Araç, gereç ve teknik donanımların yetersiz olması

 

15.

Karadeniz Bölgesi'nde ormanlar hemen deniz seviyesinden başlayıp 1800 m.de sona ererken, Akdeniz Bölgesi'nde 600 m.den başlayıp 2400 m.ye kadar çıkabilmektedir.

Bu duruma göre, ormanın alt ve üst sınırını belirleyen temel etkenler, aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir?

.   Alt Sınır       Üst Sınır

A) Nemlilik      Bakı

B) Sıcaklık       Basınç

C) Yağış           Sıcaklık

D) Basınç        Yağış

E) Rüzgar        Nemlilik

 

16. Aşağıdakilerden hangisi ormanların korunması ve geliştirilmesi için alınacak önlemlerden biri değildir?

A) Orman içi yolların açılması

B) Orman ürünlerine olan talebin artırılması

C) Odun yerine başka yakıtların kullanılması

D) Kıl keçilerinin ormanlardan uzaklaştırılması

E) Orman içi köylerin azaltılması

 

17.

Yukarıda, Türkiye haritası üzerinde gösterilen taralı alanlardan hangisinde geçim kaynağı hayvancılık ve orman ürünlerine dayalıdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

18. Kereste, parke, sunta, tahta, kağıt gibi ürünleri üreten fabrikalar, genelde ormanların zengin olduğu yerlerde kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi ağaç sanayinin geliştiği merkezlerden biri değildir?

A) Düzce

B) Bolu

C) Konya

D) Bartın

E) Kastamonu

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A       2. D       3. C        4. B        5. A

 

6. B        7. B        8. B        9. D        10. A       11. E       12. C

 

13. D       14. D       15. C       16. B

 

17. E       18. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR