İç Kuvvetler, Dış Kuvvetler ile ilgili Test Soruları 12

Bu testimizde iç kuvvetler online test, iç kuvvetler test, dış kuvvetler test, akarsu aşındırma şekilleri test soruları, iç dış kuvvetler soruları, iç dış kuvvetler test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Bitki ve hayvan kalıntılarının deniz yada göl çanaklarında birikmesiyle organik tortul kayalar oluşur.

Buna göre, aşağıdaki kayalardan hangisinin jeolojik devirlerin belirlenmesinde kullanılacağı söylenebilir?

A) Bazalt

B) Taşkömürü

C) Andezit

D) Mermer

E) Alçıtaşı

 

2.

Yukarıdaki şekilde yeryüzünden yer'in merkezine kadar uzanan geosfer katları ile bu katların yoğunlukları gösterilmiştir.

Buna göre derinlik ile yoğunluk arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

 

3.

Yukarıda verilen şekilde numaralandırılan yerler aşağıdaki hangisinde doğru olarak verilmiştir?

.        I                                II                             III                           IV

A) Antiklinal                    Senklinal              Graben                  Volkan Konisi

B) Senklinal                    Antiklinal               Graben                  Volkan Konisi

C) Horst                           Graben                  Antiklinal               Volkan Konisi

D) Antiklinal                    Senklinal              Horst                      Volkan Konisi

E) Volkan Konisi            Senklinal              Graben                  Horst

 

4.

I. Deniz ilerlemesi ve gerilemesi görülür.

II. Çok yavaş gerçekleşen hareketlerdir.

III. Geniş alanlı yükselme ve alçalma hareketidir.

Yukarıda özellikleri verilen iç kuvvet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Orojenez

B) Volkanizma

C) Deprem

D) Epirojenez

E) Seizma

 

5. Yerin derinliklerinde bulunan magmanın, yan basınçların etkisiyle yerkabuğunun zayıf veya kırık hatları boyunca yeryüzüne ulaşması olayına volkanik olaylar denir.

Aşağıda verilenlerden hangisinin volkanik olaylarla direkt ilişkisi yoktur?

A) Tüf yığınlarının

B) Volkanik dağların

C) Lav birikintilerinin

D) Demir, krom, Alüminyum gibi yeraltı kaynaklarının oluşumunun

E) Toprak kaymalarının

 

6. Geniş bir alanda bu kadar kısa süre içinde bu ölçüde yıkıcı olan bir tabii olay yoktur. Bazı depremler çok büyük yıkımlara yol açabilmektedir.

Bir depremin neden olduğu yıkım ve can kaybı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) Arazi yapısı

B) Depremin şiddeti

C) Depremin süresi

D) Yapıların özelliği

E) İklim özelliği

 

7. Türkiye'de çıkarılan aşağıdaki yeraltı zenginliklerinden hangisi volkanik kökenli değildir?

A) Demir

B) Krom

C) Magnezyum

D) Taşkömürü

E) Zımpara taşı

 

8.

Yukarıda gösterilen yer şekli dağ oluşumu sırasında sert kayaçlardan meydana geldiği için kıvrılamamış bazı yerlerden kırılmıştır.

Bu oluşumla ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisini yapılamaz?

A) Y bölgesi kırılarak çökmüştür.

B) Y hattı boyunca akarsu menderesler çizer.

C) X bölgeleri dağlık alanlara denk gelir.

D) Akarsuyun akım miktarı fazladır.

E) X ve Y bölgeleri arasında yükselti farkı vardır.

 

9.

-İskandinav yarımadasının yükselmesi

-Akdeniz ve Karadeniz çanağının çökmesi

-Anadolu yarımadasının yükselmesi

Yukarıda verilen olaylar aşağıda verilenlerden hangisine örnektir?

A) Volkanik faaliyetlere

B) Epirojenik olaylara

C) Orojenik olaylara

D) Tortulanma süresinin farklılığına

E) Depreme (seizma)

 

10. Ülkemizde volkanik oluşumlara Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri'nde, Dünya üzerinde ise Büyük Okyanus çevresiyle, Alp-Himalaya kıvrım sistemi ve Akdeniz çevresinde rastlanır.

Bu alanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enlem derecesi

B) Boylam derecesi

C) Dağların uzanışı

D) Kırık alanların varlığı

E) Nüfus yoğunluğu

 

11.

Yeraltındaki boşlukların tavan kısımlarının çökmesi sonucu çöküntü depremleri meydana gelir.

Buna göre Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli yerlerin hangisinde, insanların yaptıkları ekonomik faaliyetlere bağlı olarak çöküntü depremlerinin meydana gelmesi beklenir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

12. Ülkemizin büyük bir bölümü jeolojik açıdan genç bir oluşuma sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi bu sahaların varlığına bir kanıt olamaz?

A) Taşkömürü yatakları

B) Depremler

C) Termal sıcak su kaynaklan

D) Alp orojenezi kıvrımları

E) Volkanik dağlar

 

13. Türkiye'de yer alan bazı dağların Coğrafi bölgelere göre dağılışı aşağıda verilmiştir.

.                                         A                            B                            C

I. Doğu Anadolu:           Nemrut                  Munzur                  Ağrı

II. İç Anadolu:                 Erciyes                  Sivrihisar              Hasandağ

III. Ege:                            Kula                       Menteşe                Aydın

A-B-C sütunlarından hangisi yada hangilerinde yer alan dağların tamamının volkanik olduğu söylenebilir?

A) A-B

B) Yalnız A

C) Yalnız C

D) Yalnız B

E) B-C

 

14.

Yukarıdaki haritada Türkiye'deki jeotermal enerji bölgeleri gösterilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden görülebilecek ortak özelliklerden değildir?

A) Fay hatları (kırıklı yapı) bulunur.

B) Kaplıca turizmi yapılmaktadır.

C) Termal kaynaklara sahiptirler.

D) Jeolojik açıdan eski kara kütleleridir.

E) Jeotermal enerji sağlanabilir.

 

15. Aşağıda Türkiye'nin tektonik deprem haritası verilmiştir.

Deprem alanlarında aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin yaygın olması beklenir?

 

16. Dağ oluşumu sırasında kıvrılamayacak kadar sert olan tabakalar kırılarak fay hatlarını oluşturur.

Aşağıdakilerden hangisi fay hatlarında görülebilecek ortak özelliklerdendir?

A) Heyelan-Sel-Peneplen

B) Deprem-Volkanizma-Kaplıca

C) Senklinal-Antiklinal-Plato

D) Orojenez-Epirojenez-Buzul aşındırması

E) Dalga aşındırması-Dalga biriktirmesi-Akarsu aşındırması

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B           2. C            3. A           4. D           5. E

 

6. E           7. D           8. D           9. B           10. D           11. A           12. A

 

13. B           14. D           15. C           16. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR