İç Kuvvetler, Dış Kuvvetler ile ilgili Test Soruları 3

Bu testimizde iç kuvvetler online test, iç kuvvetler test, dış kuvvetler test, akarsu aşındırma şekilleri test soruları, iç dış kuvvetler soruları, iç dış kuvvetler test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Kayaların kimyasal yapıları bozulmadan küçük parçalara ayrılmasına "fiziksel parçalanma" denir. Fiziksel parçalanmada en önemli etken sıcaklık farkı olmakla birlikte suların donması, bitki kökleri, akarsu, rüzgar, dalga ve canlılar da fiziksel parçalanmaya sebep olur.

Fiziksel parçalanma ve görüldüğü bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kayalar küçük parçalara ayrılır.

B) Günlük sıcaklık farkı parçalanmayı arttırır.

C) Tundra ve Kutup iklimlerinde de parçalanma görülür.

D) Sıcak ve yağışlı bölgelerde daha yaygındır.

E) En fazla çöl iklimlerinde görülür.

 

2. Kimyasal çözünme günlük ve yıllık sıcaklık farkının az, fiziksel çözülme ise sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde görülür.

Buna göre Dünya üzerinde işaretli olan noktaların hangisinde yıl boyunca kimyasal çözünme en fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

3.

Yağışın fazla, sıcaklığın yüksek olduğu yerlerdeki kayaçlarda genellikle kimyasal çözünme görülür.

Buna göre yukarıdaki tabloda yıllık sıcaklık ortalaması ve yağış miktarı verilen beş yerin hangisinde kimyasal çözünmenin en fazla olması beklenir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

4. Bir yörenin açık ya da kapalı havza olması, yer şekillerine ve iklime bağlıdır.

İklimin hangi özelliği bir yörenin kapalı havza olmasında etkilidir?

A) Sıcaklık farkı

B) Yağış miktarı

C) Basınç değerleri

D) Rüzgar yönü

E) Rüzgarın hızı

 

5. Gündüzleri ısınıp genleşen taşlar, geceleri soğuma ile büzülür. Bir süre sonra taşların yüzeyinde dağılma ve parçalanmalar olur.

Yukarıda belirtilen çözülme türü aşağıdakilerden hangisinde daha az görülür?

A) Yüksek dağlık alanlarda

B) Karaların iç kısımlarında

C) Ekvator çevresinde

D) Kutuplarda

E) Çöllerde

 

6. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olduğu yerdeki kayaçlar genellikle fiziksel çözülme; sıcaklığın yüksek hem de yağışın fazla olduğu yerlerdeki kayaçlar-da genellikle kimyasal çözünme görülmektedir.

Aşağıdaki tabloda gece - gündüz sıcaklıkları ve yıllık yağış miktarı verilmiştir.

Verilen bilgilere göre bu yerlerin hangisindeki kayaçların daha çok mekanik yollarla çözülmesi beklenir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

7.

Taşların çözülmesi fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki şekilde olur.

Yukarıda verilen merkezlerin sıcaklıkları aynı kabul edilirse hangi merkezde kimyasal çözünme daha fazla olur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8. Nem oranının az olduğu karaların iç kesimlerinde yıllık ve günlük sıcaklık farkı fazladır. Bu nedenle kayaçlar ısınma ve soğumaya bağlı olarak mekanik yoldan çözülmeye uğrar.

Bu açıklamaya göre mekanik çözülme üzerinde aşağıda verilenlerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Nem oranı

B) Denize yakınlık

C) Arazinin büyüklüğü

D) Yükselti

E) Karasallık

 

9.

- Bol yağış

- Eğim

- Tabakaların cinsi

- Tabakaların uzanışı

Yukarıda verilen özellikler heyelan oluşumunda en önemli faktörlerdir. Bu şartların uygun olduğu yerlerde heyelan çok sık görülür.

Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde heyelan olasılığı daha fazladır?

A) Güney Marmara

B) Orta Fırat

C) Orta Kızılırmak

D) Doğu Karadeniz

E) Kıyı Ege

 

10. Bazı kayaçlar sular tarafından kimyasal yolla çözünebilirler.

Aşağıdakilerden hangileri bu kayaç grubu içinde yer alır?

A) Gabro-Granit

B) Kayatuzu-linyit

C) Konglomera-şist

D) Kalker -jips

E) Tebeşir –mermer

 

11. Yerli toprakların oluşumunda en etkili faktör iklim tipidir.

Buna göre aşağıdaki ülkelerde görülen iklim çeşitliliği düşünüldüğünde hangisinde toprak çeşidi en fazla olabilir?

A) Almanya

B) Rusya

C) İngiltere

D) Avustralya

E) Japonya

 

12.

Yukarıda akım grafiği verilen akarsuyun Dünya haritasında işaretli alanlardan hangisine ait olduğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

13. Nemli ve yağışlı bölgeler ile kalkerli toprak yapısının fazla olduğu yörelerde kimyasal, kurak ve bitki örtüsünün az olduğu yörelerde ise mekanik çözülmeler fazladır.

Buna göre haritada işaretli yörelerin iklim bitki örtüsü ve toprak yapısı göz önüne alınarak kimyasal çözünme ile mekanik çözülmelerin en fazla olduğu yerler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

. Kimyasal                      Mekanik

A) I ve II                           III ve IV

B) III ve IV                        I ve II

C) I ve IV                         II ve III

D) II ve IV                        I ve III

E) II ve III                         I ve IV

 

14. Aşağıda verilen toprak türlerinden hangisi bulunduğu bölgenin iklimi ile ilgili bilgi vermez?

A) Alüvyal toprak

B) Çernozyom

C) Podzol

D) Laterit

E) Kahverengi Orman Toprağı

 

15.

Herhangi bir akarsuyun yatağından geçen su miktarı o bölgenin yıl içindeki yağış dağılımına paralellik gösteriyorsa

Yukarıdaki şekil hangi bölgemizde yer alan bir akarsuyun akım grafiği olabilir?

A) Karadeniz Bölgesi

B) Akdeniz Bölgesi

C) İç Anadolu Bölgesi

D) Marmara Bölgesi

E) Ege Bölgesi

 

16. Delta, akarsuların taşıdığı, kum, çakıl, toprak ve diğer malzemelerin kıyı önünde birikmesiyle oluşur. Ancak her akarsuyun ağız kısmında delta oluşmaz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir akarsuyun delta oluşturabilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?

A) Gelgit olayının etkili olması

B) Kıta sahanlığının geniş olması

C) Akarsuyun bol alüvyon taşıması

D) Şiddetli dalga ve akıntıların etkili olmaması

E) Kıyının sığ olması

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D            2. A           3. E           4. B           5. C

 

6. C           7. D           8. C           9. D           10. D           11. D           12. B

 

13. C           14. A           15. C           16. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR