İç Kuvvetler, Dış Kuvvetler ile ilgili Test Soruları 4

Bu testimizde iç kuvvetler online test, iç kuvvetler test, dış kuvvetler test, akarsu aşındırma şekilleri test soruları, iç dış kuvvetler soruları, iç dış kuvvetler test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Yeryüzü iç ve dış kuvvetler tarafından şekillendirilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu, iç kuvvetler ile ilgili değildir?

A) Yerkabuğunun blok halinde yükselmesi

B) Kırıklı dağların ve fay hatlarının oluşması

C) Jeosenklinallerde tortulların kıvrılması

D) Kayaların kimyasal yolla çözünmesi

E) Volkanizmanın oluşması

 

2. Türkiye'de linyit yataklarının çok geniş alanlarda bulunması aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

A) Yüzölçümünün geniş olmasına

B) Bitki örtüsünün çeşitliliğine

C) Orta kuşakta bulunduğuna

D) Genç oluşumlu olduğuna

E) Yüksek düzlüklerin geniş yer kapladığına

 

3.

I. Karbonik asitli suların içinde eriyik halde bulunan kireç; karbondioksit gazının uçması sonucu çökelirse ......... oluşur.

II. Magmanın yerin derinliklerinde uzun bir zaman katılaşmasıyla .........  oluşur.

III. Bitkisel maddelerin çok uzun süre basınç altında kalıp başkalaşmasıyla .........  oluşur.

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

I                                         II                             III

A) Traverten                   Granit                    Maden kömürü

B) Kalker                         Mermer                                 Petrol

C) Traverten                   Bazalt                    Şist

D) Konglomera              Mermer                                 Elmas

E) Andezit                       Traverten              Tebeşir

 

4. Türkiye III. zaman sonu IV. zaman başında epirojenezle toptan yükselmeye uğramıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu epirojenik hareketin sonucunda oluşmamıştır?

A) Ortalama yükseltisi artmıştır.

B) Kıyı seviyesinde değişmeler olmuştur.

C) Akarsularının akış hızı artmıştır.

D) Yüksek düzlükler geniş yer kaplamıştır.

E) Kuzeyde ve güneyde kıvrım dağları oluşmuştur.

 

5. Aşağıda yer yuvarlağının katmanları gösterilmiştir.

Buna göre bu katmanların özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Mantonun sıcaklığı iç çekirdeğin sıcaklığından daha fazladır.

B) Yerkabuğu daha yoğun ve kalın olan manto üzerinde yer alır.

C) En yoğun ve en ağır olan iç çekirdeğin kalınlığı 1258 km.dir.

D) Mantonun üst kısmında yer alan magma deprem ve volkanizma gibi olayların oluşumuna neden olur.

E) Yerin iç kısımlarına doğru sıcaklık ve yoğunluk artar.

 

6. Aşağıdaki yüzey şekillerinden hangisinin oluşumunda volkanizma faaliyetleri de etkili olmuştur?

 

7. Volkanizma olaylarının etkili olduğu bir yörede aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?

A) Tüf platoları

B) Krater gölleri

C) Kaldera ve maar çukurları

D) Maden çeşitliliği

E) Delta ovaları

 

8.

Yukarıda bazı dağ oluşum şekilleri gösterilmiştir.

Buna göre aşağıda verilen dağlar ve oluşum şekilleri eşleştirilmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Toroslar-Kıvrımdağ

B) Erciyes-Volkanik dağ

C) Bozdağlar-Kırıkdağ

D) Köroğlu Dağları-Kırıkdağ

E) Süphan-Volkanik dağ

 

9.

Yukarıdaki yer şekillerinin oluşumunda;

I. Epirojenik hareketler

II. Kırılma

III. Gel-git

IV. Kıvrılma

hareketlerinden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız IV

B) I ve IV

C) I ve III

D) Yalnız II

E) III ve IV

 

10. Türkiye'deki dağ kuşakları ana hatlarıyla doğu-batı doğrultusunda uzanırlar.

Dağların uzanış doğrultusunu etkileyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıtaların kuzey-güney yönlü yaptıkları sıkıştırmalar

B) Kıtaların doğu-batı yönlü yaptıkları baskı

C) Yüzey şekillerinin genç, yeni oluşmuş olması

D) Yarımada durumunda olması

E) Ortalama yükseltisinin fazla olması

 

11. Kalker, jips, kayatuzu gibi eriyebilen kayaçların bulunduğu alanlarda mağara tavanlarının çökmesi sonucu çöküntü (göçme) depremleri oluşur.

Türkiye'nin jeolojik yapısı düşünüldüğünde aşağıdaki alanların hangisinde çöküntü depremleri daha fazla görülebilir?

A) Doğu Karadeniz

B) Dicle Bölümü

C) Antalya Bölümü

D) Yukarı Sakarya

E) Erzurum-Kars

 

12.

Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki Dünya haritasında verilen taralı alanların ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Deprem riski fazladır.

B) Haliç kıyı tipi görülür.

C) Volkanizma fazladır.

D) Tarım toprakları mineralce zengindir.

E) Sıcak su kaynakları fazladır.

 

13. Aşağıdaki haritada derecelerine göre, etkili olan deprem alanları gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Sıradağların yaygın olduğu alanlar I. derecede deprem bölgesidir.

B) Konya ve çevresi deprem bakımından tehlikenin en az olduğu alandır.

C) Ege Bölgesi'nin büyük çoğunluğu I. derece deprem bölgesidir.

D) Fay hatlarının geçtiği alanlarda deprem tehlikesi daha fazladır.

E) Şanlıurfa-Mardin arası deprem tehlikesi az olan yerlerdendir.

 

14.

Yukarıda gösterilen yer şeklinin yandaki harita üzerinde işaretli alanlardan hangisinde bulunduğu söylenemez?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

15. Aşağıdakilerden hangisinin dağılışı ile kırık (fay) hatlarının dağılışı arasında paralellik görülmez?

A) Depremler

B) Volkanizma

C) Ilıca ve kaplıcalar

D) Jeotermal enerji

E) Kıvrım dağları

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. D          3. A          4. E          5. A

 

6. B          7. E          8. D          9. D          10.A          11. C          12. B

 

13. A          14. E          15. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR