KPSS COĞRAFYA DENEME SINAVI

Not: Cevaplar aşağıdadır.

1-  Türkiye’nin bakı özelliği düşünüldüğünde aşağıda verilenlerden hangisi bakı etkisiyle çelişen bir durumdur?

a) Toros Dağları’nın güney yamaçlarında toprak kalınlığının fazla olması
b) Güney cephede yer alan meskenlerin daha çok güneş alması
c) Cisimlerin gölge yönünün daima kuzey olması
d) Karadeniz kıyılarının kış mevsiminde iç kesimden daha ılıman olması
e) Kar erimelerinin güney yamakta daha erken başlaması

2- Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin özel konumu ile doğrudan ilişkilidir?

a) Farklı bitki ve toprak türlerinin gözlenmesi
b) Kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi
c) Güneş ışınlarının yıl içinde en dik açıyla İskenderun’a düşmesi
d) Güneyde çizgisel hızın fazla olması
e) Gölge boyunun hiçbir zaman sıfır olmaması

3- Türkiye kuzey yarımkürede yer alan bir ülkedir. Buna göre,

I. 11-12. aylarda sıcaklıkların en düşük seviyede olması.
II. Gölge  yönünün daima kuzeye düşmesi.
III. Aynı tür tarım ürünlerinin güneye bakan yamaçlarda daha erken olgunlaşması
IV. Doğu-batı yerel saat farkının 76 dakika olması.
V. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması.

gibi özelliklerden hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilemez?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

4- Akarsulardan:

I. Enerji üretimi
II. Ulaşım
III. Turizm
IV. Sulama suyu sağlama

alanlarından yararlanılabilir.

Türkiye’deki akarsulardan bu alanların en çok hangilerinde yararlanılmaktadır?

a) I ve III
b) I ve IV
c) II ve III
d) II ve IV
e) III ve IV

5- Türkiye arazisi III. zaman sonu, IV zaman başında toptan yükselmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu kanıtlar?

a) Dağlık alanların geniş yer kaplaması
b) Ova ve platoların yükseltilerinin fazla olması
c) Maden bakımından zengin olması
d) İklim çeşitliliğinin fazla olması
e) Verimli tarım arazilerinin bulunması

6- I. Yerçekimi en fazla Sinop’tadır.
II. Çizgisel hız en fazla Hatay’dadır.
III. Yerel saat Edirne’de en ileridir.
IV. Buharlaşma en fazla Şanlıurda’dadır.
V. Kıyı uzunluğu en az Marmara Denizi’ndedir.

Türkiye’nin coğrafi konumu ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

7- I. Adana Bölümü’nün, Antalya’dan daha fazla gelişmiş olması
II. Ankara’da dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
III. Marmara’da tarım ürünü çeşidinin fazla olması
IV. Doğu Anadolu’da yağış miktarının fazla olması

Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye’nin özel konumu ile ilgili değildir?

a) I
b) II
c) III
d) I ve III
e) II ve IV

8- Türkiye’nin coğrafi konumu düşünüldüğünde;

I. Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması
II. Yer altı kaynaklarının zengin olması
III. Önemli su yollarına sahip olması
IV. Farklı ürün çeşitlerine sahip olması
V. Nüfus miktarının fazla olması

gibi faktörlerden hangisi Türkiye’nin Jeopolitik önemi ile ilgili değildir?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

9- Türkiye’nin matematik konum özellikleri ile aşağıdakilerden hangisi arasında tezat bir durum görülmektedir?

a) Aydın’ın Edirne’den sıcak olması
b) Deniz turizminin Akdeniz’de erken başlaması
c) Karadeniz sularının Akdeniz’den daha az tuzlu olması
d) Rize’den Bayburt’a gidildikçe sıcaklıkların düşmesi
e) Türkiye’nin 2. ve 3. saat dilimini ortak saat ayarında kullanması

10- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de yer aldığını kanıtlar?

a) Güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla almaması
b) Gölge boyunun hiçbir zaman sıfırlanmaması
c) Batıdan doğuya doğru sıcaklığın düşmesi
d) Güneyden kuzeye doğru sıcaklığın düşmesi
e) Orta kuşakta yer alması

11- Marmara Bölgesi’nin nüfus ve nüfus yoğunluğu bakımından bölgeler arasında ilk sırada yer almasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

a) Demir-çelik sanayinin gelişmiş olması
b) Sanayileşmenin yoğun olması
c) İklim koşullarının elverişli olması
d) Verimli tarım alanlarına sahip olması
e) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması

12- Aşağıda verilen illerden hangisinin ekonomisinde en büyük paya sahip olan ekonomik etkinlik yanlış verilmiştir?

a) Rize-Tarım b) Muğla-Hayvancılık c) İstanbul-Sanayi d) Kars-Hayvancılık e) Antalya-Turizm

13- Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinin gelişmesinde turizmin etksinin daha az olduğu söylenebilir?

a) Marmaris b) Adana c) Ürgüp d) Fethiye e) Alanya

14- Türkiye Kuzey yarımkürede yer alır.

Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması, Türkiye’nin bu durumunu kanıtlamakta kullanılamaz?

a) Güneş ışınlarının asla dik açıyla düşmemesi
b) Kuzeyinden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi
c) Güney kıyılarındaki denizlerin tuzluluk oranının daha fazla olması
d) Dağların güneye bakan yamaçlarının daha sıcak olması
e) Cisimlerin öğle vakti gölgelerinin kuzeyi göstermesi

15- Türkiye yüksek dağlık alanların geniş yer tuttuğu bir ülkedir. Bu nedenle Türkiye’nin bir çok yöresinde kış sporları yapılabilir.

Aşağıdaki merkezlerden hangisinde kış sporlarının geliştiği söylenemez?

a) Ankara b) Bursa c) Bolu d) Erzurum e) Şanlıurfa

16- Nemrut Gölü oluşum tipi bakımından aşağıda verilen göl tiplerinden hangisinin içinde yer almaktadır?

a) Lagün (Kıyı set) gölü
b) Maar gölü
c) Volkan set gölü
d) Lav set gölü
e) Krater gölü

17- Aşağıda verilen limanlardan hangisi Türkiye’nin tarımsal ürünlerinin dış satımında en büyük paya sahiptir?

a) İzmir b) İstanbul c) Mersin d) İzmit e) Samsun

18- Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Türkiye’nin dış satımında diğerlerine göre daha önemli bir paya sahiptir?

a) Çay b) Buğday c) Kenevir d) Pamuk e) Mısır

19- Türkiye’de aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinin yıllık üretim miktarı hava koşullarına bağlı olarak değişir?

a) Otomotiv sanayi
b) Cam sanayi
c) Kağıt sanayi
d) Seramik ve çinicilik
e) Pamuklu dokuma

20- Aşağıdaki yörelerin hangisinde nüfus yoğunluğu mevsimden mevsime en fazla değişir?

a) Antalya b) Bursa c) Kars d) Sinop e) Hakkari

21- Dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde en fazla gözlenen kıyı şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tombolo
b) Kumsal
c) Mantarkaya
d) Kıyı Oku
e) Yalıyar (Falez)

22- Aşağıdaki alanlardan hangisi Türkiye’de en fazla yağış alan yerlerden değildir?

a) Yukarı Sakarya Bölümü
b) Batı Toroslar
c) Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi
d) Batı Karadeniz’in kıyı kesimi
e) Menteşe yöresi

23- Türkiye’de, Menteşe yöresi, Hakkari yöresi ve Ardahan yöresinde nüfusun az olmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur?

a) Ulaşımın gelişmemiş olması
b) Kaplıca turizmin gelişmemiş olması
c) Sanayi faaliyetinin gelişmemiş olması
d) Ticaretin yeterince gelişmemiş olması
e) Yer şekillerinin engebeli olması

24- Aşağıda verilen termik santrallerden hangisi doğalgaz ile çalışır?

a) Soma b) Çatalağzı c) Orhaneli d) Ovaakça e) Seyit Ömer

25- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde genç nüfus oranının fazla olmasına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

a) İş gücü yetersizliği
b) Konut yetersizliği
c) İç ve dış göçler
d) İşsizlik
e) Gecekondulaşma

26- Türkiye’de nüfus miktarı yıldan yıla artış göstermektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkmasında etkili değildir?

a) Kırdan kente olan göçler
b) Sağlık alanındaki gelişmeler
c) Ölüm oranlarının azalması
d) Doğum oranının yüksekliği
e) Yurt dışından gelen göçler

27- Gece-gündüz sıcaklık farkının fazla olduğu alanlarda fiziksel ayrışma çok fazladır. Buna göre aşağıda verilen alanlardan hangisinde fiziksel ayrışma en azdır?

a) İç Batı Anadolu Bölümü
b) Akdeniz Bölgesi
c) Karadeniz Bölgesi
d) Ege Bölgesi
e) Marmara Bölgesi

28- Bazı tarım bölgelerinde bir yıl içerisinde birden fazla ürün alınabilmektedir. Aşağıdaki bölgelerden hangisi bu duruma en elverişili koşullara sahiptir?

a) Ege Bölgesi
b) İç Anadolu Bölgesi
c) Marmara Bölgesi
d) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
e) Akdeniz Bölgesi

29- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden biri değildir?

a) Toprak verimliliği
b) Bitki örtüsü
c) Yer altı zenginlikleri
d) Yerel saat
e) Su kaynakları

30- Aşağıdakilerden hangisi iç göçün sonuçlarından biri değildir?

a) İşsizlik sorununun azalması
b) Plansız kentleşmenin artması
c) Verimli tarım alanlarının azalması
d) Konut yetersizliğinin artması
e) Kültürel çatışma ve yozlaşmaların ortaya çıkması

31- Güneydoğu Anadolu’da petrol, Ege Bölgesi’nde linyit yataklarının olması bu iki bölgenin hangi bakımdan benzer olduğunu göstermektedir?

a) Bitki örtüsü koşulları
b) Toprak özellikleri
c) Yer yapılarının özellikleri
d) İklim özellikleri
e) Matematik konumları

32- Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Akdeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bölümlerin ortak özelliklerinden biridir?

a) Pamuk üretiminin yaygın olması
b) Yazların kurak geçmesi
c) Sanayide çalışanların diğer sektörlerde çalışanlara oranla daha fazla olması
d) En fazla yağışı kışın almaları
e) Karın yerde kalma süresinin uzun olması

33- Aşağıdaki kentlerin hangisinde, nüfus artışı diğer kentlerdeki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?

a) Eskişehir b) Batman c) İzmir d) Mersin e) Kocaeli

34- Türkiye’ye gelen turist sayısı sürekli artmasına rağmen turizm gelirlerinde büyük bir artış gözlenmemektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yat turizminin gelişmiş olması
b) Turistlerin yeterince harcama yapmaması
c) Türkiye’nin ücretsiz tatil olanakları sunması
d) Ülkemize gelen turistlerin fakir olması
e) Türkiye’nin kitle turizmine önem vermesi

35- Aşağıda verilen bölümlerden hangisinin ülkemiz ekonomisine katkısında tahıl üretimi ilk sırada yer alır?

a) Ege Bölümü
b) Erzurum-Kars Bölümü
c) Antalya Bölümü
d) Güney Marmara Bölümü
e) Konya Bölümü

36- Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye dış ticaretinde en büyük paya sahiptir?

a) Kuzey Amerika devletleri
b) Orta Doğu ülkeleri
c) Türk cumhuriyetleri
d) Afrika ülkeleri
e) Avrupa devletleri

37- Aşağıda verilenlerden hangisi Antalya Bölümünde turizm faaliyetlerinin gelişmesinde daha az etkilidir?

a) Denize kıyısının olması
b) Deniz suyu sıcaklığının fazla olması
c) Güneşlenme süresinin uzun olması
d) Kaplıca ve ılıcaların yaygın olması
e) Doğal güzelliklerin ve tarihi kalıntıların fazla olması

38- Yer şekilleri yol, iletişim ve ulaşım hatları üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilmektedir. Aşağıda verilen bölümlerden hangisinde yer şekillerinin olumsuz etkilerinden bahsedilemez?

a) Erzurum-Kars Bölümü
b) Yıldız Dağları Bölümü
c) Yukarı Fırat Böölümü
d) Yukarı Kızılırmak Bölümü
e) Orta Fırat Bölümü

39- Türkiye’de kadın okuryazarlık oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu bölgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Marmara-Doğu Anadolu
b) Marmara-Güney Doğu Anadolu
c) Akdeniz-Doğu Anadolu
d) Ege-Karadeniz
e) Ege-İç Anadolu

40- Balıkçılık en fazla Karadaniz’de yapılmasına rağmen balık çeşitliliği en fazla Marmara Denizi’ndedir. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Enlem b) Akıntılar c) Deniz tuzluluğu d) Deniz yoğunluğu e) Deniz sıcaklığı

41- Aşağıda verilen turzim merkezlerinden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer almaz?

a) Girlavik Şelalesi b) İshak Paşa Sarayı c) Akdamar Adası d) Ani Harabeleri e) Gordiyon

42- Ege Bölgesi tarım ürünleri ve bu ürünlerin yetiştirildiği alanlarla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?

a) İzmir-Tütün b) Uşak-Şeker Pancarı c) Erdemit-Zeytin d) Muğla-Haşhaş e) Aydın-İncir

43- Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde yetiştirilen bir tarım ürünü aşağıda verilen alanlardan hangisinde de yetiştirilebilir?

a) Yıldız Dağları Bölümü b) Iğdır Ovası c) Ceylanpınar Ovası d) Ergene Havzası e) Güney Marmara kıyılarında

44- Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarımın gelişmesi için aşağıdaki tarımda verimi arttırıcı faktörlerden hangisine öncelik verilmelidir?

a) Makineleşme b) Sulama c) Gübreleme d) Tohum ıslahı e) Zirai mücadele

45- Türkiye’nin ilk sanayi tesislerinden olan ve taşkömürü ile çalışan tek termik santralimiz aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Yatağan b) Nallıhan c) Çatalağzı d) Elbistan e) Soma

46- Aşağıda verilen merkezlerden hangisinde yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark en fazladır?

a) Rize b) Konya c) İzmir d) Kırklareli e) Aydın

47- İç ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde nüfusun genellikle bölge kenarlarında yer alan yüksek kesimlerde yoğunlaşması aşağıdakilerden hangisi ile nüfus arasındaki ilişkiye kanıt olarak gösterilebilir?

a) Ulaşım hatları b) Sanayi tesisleri c) Sıcaklık koşulları d) Su kaynakları e) Enerji kaynakları

48- Türkiye’nin ekonomik bakımdan gelişmesinde aşağıdaki etkinliklerden hangisinin payı diğerlerinden daha fazladır?

a) Hayvancılık b) Turizm c) Sanayi d) Tarım e) Hidroelektirik enerji üretimi

49- Aşağıda verilen göllerden hangisi bir vadi önünün heyelan sonucu kapatılmasıyla oluşmuştur?

a) Bafa b) Sapanca c) Van gölü d) Büyük çekmece e) Tortum

50- Orta Karadeniz Bölümü’nde nüfusun dağılışının Doğu Karadeniz’e oranla daha düzenli olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

a) Yerşekilleri b) Yağış biçimi c) İklim d) Enlem e) Bitki örtüsü

51- Karadeniz Bölgesi’nde çay, fındık gibi tarım ürünlerinin üretim miktarlarının fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

a) İklim koşullarının elverişli olması
b) Makineli tarımın gelişmemiş olması
c) Tarım alanlarının dar olması
d) Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması
e) Engebeli arazinin yaygın olması

52- Aşağıda verilen bölgelerin hangisinde tarımda çalışanların çalışan nüfusa oranı diğer bölgelerdekinden fazladır?

a) Marmara b) Güneydoğu Anadolu c) Karadeniz d) İç Anadolu e) Ege

53- Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisi ülkemizde daha yaygın bir şekilde bulunur?

a) Rafineri b) Uçak c) Demir-çelik d) Sigara e) Çimento

54- Türkiye’de sıcaklığın kuzeyden güneye doğru düzenli bir şekilde artmasını engelleyen temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bitki örtüsü b) Enlem c) Rüzgarlar d) Yer şekilleri e) Boylam

55- Aşağıda verilen bölgelerden hangisinin Türkiye ekonomisindeki payı en fazladır?

a) İç Anadolu b) Marmara c) Akdeniz d) Doğu Anadolu e) Ege

56- Türkiye’de aşağıda verilen alanlardan hangisinde yağışın en fazla düştüğü mevsim yaz en az düştüğü mevsim sonbahardır?

a) Ege Ovaları b) Çukurova Havzası c) Konya Ovası d) Gaziantep-Şanlıurfa Platosu e) Erzurum-Kars Platosu

57- Aşağıdaki sanayi kuruluşlarının dağılışları göz önüne alındığında, hangisinde fabrikaların kuruluş alanı belirlenirken hammaddeye yakınlık etkili olmamaıştır?

a) Demir-çelik b) Çay c) Gıda d) Şeker e) Kağıt

58- Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarımsal nüfus yoğunluğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne göre daha fazladır.

Bu durum Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin hangi özelliğinin bir sonucudur?

a) Karasal iklimin yaşanmasının
b) Yerşekillerinin daha sade olmasının
c) Sanayinin gelişmiş olmasının
d) Yeraltı kaynakları bakımından fakir olmasının
e) Petrol çıkarılan tek bölge olmasının

59- Akdeniz Bölgesinde karstlaşmanın bölge ekonomisine etkileri düşünüldüğünde en fazla olumsuz etki aşağıdakilerden hangisi üzerinde görülür?

a) Turunçgil tarımı yapılması
b) Doğal limanların az olması
c) Yüzeyde su sıkıntısı yaşanması
d) Tarım alanlarının dar olması
e) Terra-rossa topraklarının gözlenmesi

60- Bir bölgenin çeşitli bölümleri arasında iklim ve bitki örtüsü bakımından farklılıklar görülebilir.

Aşağıdaki bölgelerin hangisinde bu farklılık diğer bölgelere oranla daha fazladır?

a) Ege Bölgesi
b) Doğu Anadolu Bölgesi
c) İç Anadolu Bölgesi
d) Marmara Bölgesi
e) Akdeniz Bölgesi

61- Malatya ilinde, aşağıda verilen ekonomik etkinliklerin hangisi yaz aylarında toplam nüfus ve nüfus yoğunluğunda önemli değişikliklerin olmasında daha çok etkilidir?

a) Tarım b) Madencilik c) Sanayi d) Turizm e) Ulaşım ve Enerji

62- Antalya Bölümü, Menteşe Yöresi ve Ege Bölümü aşağıda verilenlerden hangisi bakımından benzerlik gösterir?

a) Dağların denize göre uzanışı
b) Sanayiden elde edilen gelirlerin yüksek olması
c) Yeraltı zenginliğinin çok çeşitli ve fazla olması
d) Turizmden elde edilen gelirin fazla olması
e) Demiryolu ulaşımının gelişmiş olması

63- Deniz turizmine elverişli sürenin bölgeler arasında farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin en az etkili olduğu söylenebilir?

a) Güneşli gün sayısı b) Bitki örtüsü c) Enlem d) Coğrafi konum e) Deniz suyu sıcaklığı

64- Yaz mevsiminde aşağıdaki kentlerimizden hangisine denizden gelen rüzgarlar daha serinletici etki yapar?

a) İzmir b) Muğla c) Rize d) Mersin e) Antalya

65- Güneş ışınlarının düşme açısı büyüdükçe Güneş’in ufuk üzerindeki yükseltisi artar.

Buna göre 23 Eylül’de öğle vakti aşağıdaki kentlerden hangisinde Güneş’in ufuktaki yükseltisi en fazladır?

a) Edirne b) Trabzon c) İzmir d) Sivas e) Antalya

66- Aşağıda verilen yer altı kaynaklarından hangisi sadece çıkarıldığı bölgede işlenmeyip diğer bölgelere de taşınarak o bölgelerde de işlenmektedir?

a) Boksit b) Petrol c) Bakır d) Linyit e) Doğalgaz

67- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde devlet kontrolünde yetiştirilen ürünler bir arada verilmiştir?

a) Haşhaş, Tütün, Mısır
b) Şeker pancarı, Kenevir, Buğday
c) Tütün, Arpa, Üzüm
d) Kenevir, Şeker pancarı, Zeytin
e) Çay, Haşhaş, Kenevir

68- Türkiye’de ulaşım koşullarının dağılışı düşünüldüğünde aşağıda verilen bölümlerden hangisinde kuzey güney yönlü ulaşım en kolaydır?

a) Orta Karadeniz Bölümü
b) Antalya Bölümü
c) Doğu Karadeniz Bölümü
d) Yukarı Fırat Bölümü
e) Batı Karadeniz Bölümü

69- Aşağıda verilen illerden hangisindeki sanayi faaliyetlerinin gelişmemesinde ulaşımın zorluğu daha az etkili olmuştur?

a) Ardahan b) Şırnak c) Kırşehir d) Hakkari e) Kars

70- Türkiye’de ham maddesi tarım ürünlerine dayalı olan endüstri kuruluşları daha çoğunluktadır.

Aşağıdakilerden hangisi tarıma dayalı olan sanayi kollarından biri değildir?

a) Yağ b) Dokuma c) Şeker d) Seramik e) Sigara

71- Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bozkır alanların yaygın olarak görülmesi ve yün dokumacılığı faaliyetinin yaygın olarak yapılması bölgede aşağıda verilen hayvancılık faaliyetlerinden hangisinin yapıldığına kanıt olarak gösterileilir?

a) İpek böcekçiliği b) Kümes hayvancılığı c) Arıcılık d) Büyükbaş hayvancılık e) Küçükbaş hayvancılık

72- Aşağıda verlien yeraltı kaynaklarından hangisinin Türkiye’deki çıkarım alanları daha fazladır?

a) Oltu taşı b) Kurşun-çinko c) Mermer d) Manganez e) Civa

73- Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisinde Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’de ilk sırada yer alır?

a) Doğalgaz b) Rüzgar c) Güneş d) Hidroelektrik e) Linyit

74- Aşağıda verilen akarsuların yatak eğimleri ve vadi özellikleri dikkate alındığında hangisinin hidroelektirk enerji potansiyelinin daha fazla olduğu söylenebilir?

a) Gediz b) Ergene c) Fırat d) Susurluk e) Meriç

75- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çevre kirliliğinin oluşmasında en fazla etkilidir?

a) Tarım ilaçlamaları
b) Rüzgar santralleri
c) Hayvan atıkları
d) Sanayi kuruluşları
e) Sulama faaliyetleri

76- Türkiye jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Bu durumun oluşmasında aktif fayların yaygın olmasının payı büyüktür.

Buna göre aşağıda verilen bölümlerden hangisinde jeotermal enerji potansiyeli en azdır?

a) Asıl Ege Bölümü b) İç Batı Anadolu Bölümü c) Orta Fırat Bölümü d) Yukarı Sakarya Bölümü e) Güney Marmara Bölümü

77- Aşağıdaki illerden hangilerinin iklim koşulları birbirine en az benzemektedir?

a) Adana-Mersin b) İzmir-Aydın c) Zonguldak-Trabzon d) Ankara-Kayseri e) Adıyaman-Kars

78- Yağış miktarının mevsimlere dağılışı yağış rejimini belirler.

Buna göre aşağıdaki illerden hangileri, yağış rejimi yönünden birbirine benzer özelliktedir?

a) Erzurum-Sivas
b) Gaziantep-Eskişehir
c) Ankara-Sinop
d) İzmir-Bursa
e) Kars-Rize

79- Aşağıda verilen merkezlerden hangisinde Akdeniz ikliminin, diğerlerinden daha farklı özellik gösterdiği söylenebilir?

a) Muğla b) Adana c) İzmir d) Antalya e) Mersin

80- Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde pamuk ve buğday gibi ürünler yetiştirilemez.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bitki örtüsü
b) Hayvancılık
c) Yağış rejimi
d) Dağların uzanış doğrultusu
e) Yağış miktarı

81- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de iklim çeşitliliğin fazla olmasındaki en önemli etkendir?

a) Bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması
b) Yüzölçümünün geniş olması
c) Orta kuşakta yer alması
d) Ortalama yükseltinin fazla olması
e) Yerşekillerinin çeşitlilik göstermesi

82- Yetişme koşulları gözönüne alındığında aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye’deki üretim alanı daha dardır?

a) Muz b) Haşhaş c) Üzüm d) Şeker pancarı e) Pamuk

83- Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesinde yer alan sanayi kuruluşlarından biri değildir?

a) İzmit – Kağıt Fabrikası
b) Alpullu – Şeker Fabrikası
c) Çanakkale – Seramik Fabrikası
d) Bandırma – Boraks Tesisleri
e) Edirne – Otomotiv Fabrikası

84- Aşağıda Türkiye’de etkili olan bazı yerel rüzgarlar verilmiştir.

I. Samyeli II. Yıldız III. Lodos IV. Poyraz V. Karayel

Bunlardan hangileri etkili olduğu yerde sıcaklığı yükseltir?

a) IV ve II b) V ve II c) Yalnız IV d) IV ve V e) I ve III

85- İç Anadolu Bölgesi’nde sulanabilen alanların genişlemesi sonucu aşağıda verilen durumlardan hangisinin ortaya çıkması beklenmez?

a) Tarımsal gelir artar. b) Pamuk ekim alanı genişler. c) Buğday ekim alanı daralır.
d) Tarımsal ürün çeşidi artar. e) Nadas alanları azalır.

86- Aşağıda verilen yer altı kaynaklarından hangisi Türkiye’de rezervi en fazla ve en yaygın olarak çıkarılır?

a) Volfram b) Boksit c) Linyit d) Bakır e) Manganez

87- Doğu Anadolu Bölgesi, deniz etkisinden daha uzak bir konumda olmasına rağmen İç Anadolu Bölgesinden daha fazla yağış almaktadır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bitki örtüsü b) Yükselti c) Yeryüzü şekilleri d) Karasallık e) Enlem

88- Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

a) Eğim koşulları b) Toprak yapısı c) İklim d) Ulaşım e) Yeryüzü şekilleri

89- Mavi akım petrol nakil hattı projesinin imarında yer alan konsorsiyumda aşağıda verilen ülkelerden hangileri yer almaktadır?

a) Türkiye – Rusya – İtalya b) Türkiye – İsrail – Portekiz c) Türkiye – İran – Gürcistan
d) Çin – Rusya – ABD e) Türkiye – Almanya – İngiltere

90- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin sınır komşuları için söylenemez?

a) En uzun kara sınırı Suriye iledir.
b) En kısa kara sınırı Gürcistan iledir.
c) Türkiye’nin yüzölçümü İran hariç diğer bütün sınır komşularınınkinden fazladır.
d) Avrupaya açılan karayolu sınır kapıları Yunanistan ve Bulgaristan’dan geçer.
e) Birden farklı ekonomik yapıya sahiptirler.

91- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ulaşımına ait özelliklerden biri değildir?

a) Birçok ülke için önemli olan transit ticaret yollarına sahiptir.
b) Uluslararası ticaertte deniz yollarının payı demir yollarından fazladır.
c) Yolcu ve yük taşımacılığında hava yollarının payı kara yollarından fazladır.
d) Yerleşim yerlerinin büyük bir bölümü kara yollarıyla bağlanmıştır.
e) Önemli ticaret limanlarının büyük bir bölümünün demir yollarıyla bağlantısı vardır.

92- Aşağıda Türkiye ile ilgili verilen özelliklerden hangisinin oluşmasında, Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili bir yarımada olmasının etkisinden söz edilemez?

a) İklim ve bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması
b) Turizm faaliyetlerine bağlı olarak elde edilen gelirin fazla olması
c) Dağların doğu – batı yönde uzanış göstermesi
d) Tarım ürünü çeşidinin fazla olması
e) Transit taşımacılığın gelişmiş olması

93- Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda çizgisel hız oluşur.

Buna göre aşağıda verilen illerden hangisinde çizgisel hız en fazladır?

a) Rize b) Ankara c) Antalya d) İzmir e) Sinop

94- Yıl boyunca kuru olan dere ve akarsu yataklarının, ani sağanak yağışlarla dolarak sellere neden olması ile ortaya çıkan akarsulara ”sel rejimli akarsular” denir. Bu tip akarsular en fazla hangi bölgemizde görülmektedir?

a) Akdeniz Bölgesi b) Marmara Bölgesi c) Karadeniz Bölgesi d) Doğu Anadolu Bölgesi e) İç Anadolu Bölgesi

95- Kentlerin gelişmesinde pek çok faktör etkili olmaktadır. Bazı kentler ulaşım, sanayi, ticaret, bankacılık ve hizmet sektörlerinin tümünde birden gelişmiş olabilir.

Bu duruma aşağıda verilen kentlerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?

a) Çorum b) Kastamonu c) Ankara d) İstanbul e) Kırıkkale

96- Bir bölgedeki doğal şartlara en iyi adapteol muş tarım ürününe monokültür bitkisi denir. Ayçiçeği aşağıda verilen alanlardan hangisi için monokültür bitkisi olarak kabul edilmektedir?

a) Ergene Bölümü b) Orta Fırat Bölümü c) Çibatı Anadolu Bölümü d) Doğu Karadeniz Bölümü e) Yukarı Sakarya Bölümü

97- Aşağıda verilen ekonomik etkinliklerden hangilerinden elde edilen gelirde Akdeniz Bölgesi ilk sırada yer alır?

I. Turizm II. Seracılık III. Mısır IV. Pamuk V. Zeytin

a) II ve V b) II, III ve V c) I, II ve III d) II ve III e) I, II ve IV

98- Marmara Bölgesi’nin iklimi, Akdeni, Karasal ve Karadeniz iklimi arasında geçiş iklimi karakterine sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi’nde birden fazla iklim tipinin görülmesinin nedenidir?

a) Matematik konumu b) Özel konumu c) Ortalama yükseltinin az olması
d) Yükselti farkının fazla olması e) Bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması

99- Aşağıda verilen turizm merkezlerinden hangisi hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile ön plandadır?

a) Alacahöyük b) Boğazköy c) Gordion d) Kültepe e) Ürgüp

100- Ülkemizde endüstri tesislerinin kuruluş yeri seçilirken değişik faktörler rol oynar.

Buna göre, aşağıda verilen sanayi kollarından hangisinin kuruluş yerinin belirlenmesinde hammaddeye yakınlık daha az etkili olmuştur?

a) Un b) Çay c) Demir – çelik d) Kağıt e) Yağ

Cevaplar:

1-d 2-a 3-d 4-b 5-b 6-c 7-b 8-d 9-d 10-d 11-a 12-b 13-b 14-a 15-e 16-e 17-a 18-d 19-e 20-a 21-e 22-a 23-b 24-d 25-a 26-a 27-c 28-e 29-d 30-a 31- c 32-b 33-a 34-e 35-e 36-e 37-d 38-e 39-a 40-b 41-e 42-d 43-a 44-b 45-c 46-b 47-d 48-c 49-e 50-a 51-a 52-c 53-e 54-d 55-b 56-e 57-a 58-b 59-c 60-d 61-a 62-d 63-b 64-c 65-e 66-b 67-e 68-a 69-c 70-d 71-e 72-c 73-d 74-c 75-d 76-c 77-e 78-d 79-a 80-c 81-e 82-a 83-e 84-e 85-b 86-c 87-b 88-d 89-a 90-b 91-c 92-c 93-c 94-e 95-d 96-a 97-d 98-b 99-e 100-c


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR