NÜFUS VE YERLEŞME İLE İLGİLİ TEST SORULARI 4

Bu testimizde nüfus ile ilgili sorular ve cevapları, nüfus ile ilgili klasik sorular, coğrafya nüfus ve yerleşme soruları, coğrafya nüfus soruları ve cevapları, TÜRKİYE'NİN BEŞERİ COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI gibi konuları ele alacağız.

 

1. Nüfusun yeryüzüne dağılışında; iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, yeraltı kaynakları gibi özellikler etkili olmuştur.

Aşağıdaki yerlerden hangisi bu etkenlere bağlı olarak az nüfuslanmış yerlerden birisi değildir?

A) Sibirya

B) Batı Avrupa

C) Orta Asya

D)Antarktika

E) Kuzey Afrika

 

2. Aşağıdaki tabloda 1990 nüfus sayımına göre Türkiye'deki bazı illerin toplam nüfusları ve aritmetik nüfus yoğunlukları verilmiştir.

İL Toplam Nüfus           Aritmetik Nüfus Yoğunluğu

Hatay                               1.109.754 205

Gaziantep                       1.140.594 149

Samsun                          1.158.400 121

Manisa                            1.154.418 84

Antalya                            1.132.211 55

Toplam nüfusun yüz ölçüme bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir.

Buna göre tablodaki bilgilere dayanarak yukarıdaki illerden hangisinin yüzölçümü en büyüktür?

A) Gaziantep

B) Hatay

C) Samsun

D) Manisa

E) Antalya

 

3. Bir ülkenin nüfusu genç ise, çalışanların yaş ortalaması düşüktür.

Bu tanıma göre aşağıda nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı verilen beş ülkeden hangisinde çalışanların yaş ortalaması daha düşüktür?

 

4. Aşağıdaki merkezlerden hangisinde mevsimlik nüfus artışı diğerlerinden farklı bir nedene dayandırılabilir?

A) Muğla

B) Alanya

C) Ordu

D) Side

E) Kuşadası

 

5. Şehirler, yerleştiği topografyanın önemli ölçüde kontrolüne bağlı kalarak fiziki yönden farklı şekillerde sınıflandırılırlar, örnek olarak, daire şekilde olanlar ova üzerine kurulmuş, uzunluğuna ve doğrusal yönde gelişenler kıyı ve dağların etekleri ile ova arasına yerleşmiş olmak üzere sınıflara ayrılabilir.

Buna göre, aşağıdaki kentlerin fiziki yapıları dikkate alındığında, hangisinin uzunluğuna ve doğrusal yönde geliştiği söylenebilir?

A) Trabzon

B) Konya

C) Adana

D) Bursa

E) Şanlı Urfa

 

6. Türkiye'de kırsal yerleşme alanlarında toplu, dağınık ve gevşek doku dikkat çeker.

I. Doğal bitki örtüsü

II. Yıllık sıcaklık düzeni

III. Yıllık yağış düzeni

IV. Tarım olanakları

V. Ulaşım koşulları

Yukarıdakilerden hangisi Türkiye'nin kırsal yerleşme

dokusunu belirleyen en etkili faktördür?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

7.

Yukarıda bir ülkede nüfusun yaş gruplarına dağılış grafiği verilmiştir. (Taralı alanlar çalışan nüfusu göstermektedir.)

Buna göre bu ülke nüfusuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

A) Ülke nüfusu 15 milyonun üzerindedir.

B) Toplam nüfus içerisinde 0-9 yaş grubunun oranı en fazladır.

C) 50 yaşın üstündeki nüfus 2 milyondan fazladır.

D) 20-29 yaş grubundaki çalışma oranı 10-19 yaş grubundaki çalışma oranından azdır.

E) 60 yaşın üzerindeki nüfusun yarıdan fazlası bir işte çalışmamaktadır.

 

8.

Yukarıdaki grafikte Türkiye'nin 1935-1990 yılları arasındaki nüfus artış hızı belirtilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi grafiğe göre yanlıştır?

A) Artış hızının en az olduğu dönem 1940-1945 arasıdır.

B) 1935'ten sonra nüfus devamlı artmıştır.

C) 1950'den sonra nüfus artış hızı devamlı artmıştır.

D) Artış hızının en fazla olduğu dönem 1960'dır.

E) 19401le 1945 yılları arasında artış hızında çok önemli bir azalma olmuştur.

 

9.

Yukarıda beş farklı bölgenin nüfus dağılışı gösterilmiştir. Ülkelerin gelişmişlikleri aynı kabul edilirse hangi ülkede ilk öğretim de okuyacak öğrenci sayısının daha fazla olduğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

10.

Yukarıdaki harita Türkiye'de nüfusun km2 ye göre dağılışını göstermektedir.

Buna göre Türkiye'de nüfusun dağılışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nüfus dağılışında coğrafi bölgeler, bölümler ve yöreler arasında belirgin farklılıklar bulunur.

B) Nüfusun en kalabalık olduğu alanlar sanayi ticaret ve kültür fonksiyonlarının bir arada bulunduğu önemli şehirlerdir.

C) Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerler genelde kıyı bölgeleridir.

D) Tarımsal faaliyetlerin ve sanayinin yoğunlaştığı merkezlerde km2 ye düşen nüfus fazladır.

E) Dağlık alanlarda nüfus miktarı artmaktadır.

 

11.

I. Tuz Gölü çevresi

II. Hakkari bölümü

III. Menteşe yöresi

III. Taşeli platosu

IV. Yıldız Dağları bölümü

Yukarıda Türkiye'nin az nüfuslanmış alanları verilmiştir. Bu alanlardan hangisinin az nüfuslanması diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

12. Aşağıdaki haritada Dünya'da doğum oranlarının dağılımı gösterilmiştir.

Doğum oranının en yüksek olduğu kıta Afrika'dır. Daha sonra Güneybatı Asya ve Güney Amerika gelir.

Aşağıdakilerden hangisi ile doğum oranının fazlalığı arasında direkt bir etkileşim kurulabilir?

A) Tarım alanlarının fazlalığı

B) Gelişme düzeyi ve sanayileşme oranı

C) Tarımsal çeşitlilik

D) Hayvancılık faaliyetleri

E) Tarım alanlarının fazlalığı

 

13.

Yukarıdaki grafikte bir ülke içinde yer alan beş bölgedeki tarım alanları ve tarımla uğraşan nüfusları gösterilmiştir.

Tarımsal nüfus yoğunluğunun en çok olduğu bölge hangisidir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

14.

Yukarıdaki grafikte beş ayrı ülkede çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı gösterilmiştir.

Belirtilen ülkelerin gelişmişlik düzeyleri göz önüne alınarak hangi ülkede genç nüfusun daha fazla olduğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B         2. E         3. C         4. A

 

5. D         6. D         7. D         8. C         9. B         10. E

 

11. A         12. B         13. A         14. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR