TÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 11

Bu testimizde türkiye'de tarım ve hayvancılık test soruları, türkiye'de tarım online test, coğrafya türkiye'de tarım test, tarım ile ilgili test, türkiyede tarım test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yoğun bir şekilde sebze tarımı yapılırken Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde sebze tarımı fazla yapılmaz.

Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde sebze tarımının fazla yapılmamasının temel nedenini oluşturur?

A) Dağlık ve engebeli yapı

B) Tarım alanlarının darlığı

C) Daha ekonomik ürünler yetiştirilmesi

D) Çay ve fındık tarımının yaygınlığı

E) Güneşlenme süresinin azlığı

 

2. Yükseltisi 0-500 m arasında yer alan kıyı ovalarında iklimin elverişli olması nedeni ile tarım ürünlerinin çeşitliliği fazladır.

Aşağıda verilen ovalardan hangisinde tarım ürünü çeşitliliğinin en fazla olduğu söylenebilir?

A) Çukurova

B) Konya

C) Malatya

D) Ereğli

E) Yüksekova

 

3.

Haritada işaretli beş merkeze aynı tarihte buğday ekilmektedir.

Türkiye'nin iklim koşulları düşündüğünde hangisinde buğdayın daha önce olgunlaşması beklenir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

4. Türkiye topraklarının %36'sı ekili-dikili olup, bu alanların büyük kısmı, buğdaya ayrılmıştır.

Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buğdayın daha çok gelir getirmesi

B) Önemli bir ihraç ürünü olması

C) Ülkemizde yarı kurak iklimin yaygın olması

D) Sanayinin önemli bir hammaddesi olması

E) Hayvan yemi olarak da kullanılması

 

5. Nadasın yaygın olduğu bir yöre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yağış yetersizdir.

B) Birim alandan elde edilen verim düşüktür.

C) Tahıl tarımı yaygındır.

D) Ekonomik değeri yüksek ürünler yetiştirilir.

E) Sulama şartları gelişmemiştir.

 

6. Ülkemizde inceleme yapan bir araştırmacı "Türkiye'de kuraklık ve sulama yetersizliği tarımının en önemli sorunudur." tezini ortaya atmıştır.

Buna göre araştırmacının aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde yapmış olduğu araştırma tezine destek sağlamaz?

A) Orta Fırat Bölümü

B) Konya Ovası

C) Diyarbakır Havzası

D) Doğu Karadeniz Kıyıları

E) İç Batı Anadolu Bölümü

 

7. Türkiye'de 1992 yılı verilerine göre tarım topraklarının kullanım alanları şöyledir.

Ekili alan : 18.000.000 hektar

Nadas 7.000.000 hektar

Sebze 900.000 hektar

Bağlar 800.000 hektar

Meyve 1.400.000 hektar

Zeytin 750.000 hektar

Bu verilere göre nadas alanlarının fazla yer kaplaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

A) Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışın az olması

B) Sulama sistemlerinin yeteri kadar gelişmiş olmaması

C) Hızlı kentleşme nedeniyle köylerde toprağı işleyecek nüfusun azalması

D) Modern yöntemlerin tarım topraklarının tamamında uygulanamaması

E) Yaz mevsiminin genelde kurak geçmesi

 

8. Türkiye'de tarım önemli bir ekonomik faaliyettir.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yapılan tarımın özelliklerinden değildir?

A) Nüfusun önemli bir bölümü tarımla uğraşmaktadır.

B) Nadasa ayrılan topraklar her yıl azalmaktadır.

C) Tarımda makine kullanımı artmaktadır.

D) Tarım ürünleri çeşitlidir.

E) İhracatın yarıdan fazlasını tarım ürünleri oluşturmaktadır.

 

9. Türkiye'nin herhangi bir yöresinde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yaygın olarak yetiştirilmesi o yörenin iklim özelliği hakkında daha kesin bilgiler verir?

A) Çay

B) Mısır

C) Patates

D) Şekerpancarı

E) Soya fasulyesi

 


10.
Türkiye'deki tarım arazilerinin yarısından fazlasında, erozyon nedeniyle toprak kaybı olmaktadır.

Tarımsal etkinliklerin erozyonla mücadeleye destek sağlaması gerektiğine göre aşağıdakilerden hangisinin uygulanması hatalı olur?

A) Nadas

B) Tarlaları eğime dik sürme

C) Taraçalama

D) Fazla eğimli yerleri tarım alanı olmaktan çıkarma

E) Nöbetleşe ekim

 

11. Aşağıdaki haritada bir tarım ürününün Türkiye'deki yetişme alanları belirtilmiştir.

Buna göre tarım ürününün yetiştirildiği yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her mevsim düzenli yağış alması

B) Verimli alüvyon toprakların yaygın olması

C) Kış ortalama sıcaklıklarının çok düşük olmaması

D) Hakim rüzgar yönlerinin aynı olması

E) Tarıma uygun geniş düzlüklerin bulunması

 

12. Aşağıda bir tarım ürününün beş farklı bölgede ekim alanı ile üretim miktarları verilmiştir.

Buna göre hangi bölgede verim en yüksektir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

13. Belirli bir alandan elde edilen ürün miktarının artması, birim alandan alınan verimin artması olarak tanımlanır.

Aşağıdakilerden hangisi birim alandan alınacak verimi artırıcı bir önlem değildir?

A) Toprak bakımının yapılması

B) Tohumların ıslah edilmesi

C) Makine kullanımının arttırılması

D) Kullanılan işgücünün arttırılması

E) Sulamanın yaygınlaştırılması

 

14. Türkiye'de tarımda makinenin kullanılmadığı yerlerde küçük el araçları ve hayvan gücüyle toprağın işlenmesi devam etmektedir.

Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde tarımda makine kullanımı daha fazladır?

A) Doğu Karadeniz

B) Ergene

C) Yukarı Kızılırmak

D) Hakkari

E) Yıldız Dağları

 

15. Türkiye'de bazı tarım ürünlerinin üretiminde yıllara göre görülen dalgalanmaları azaltmak için öncelikle alınması gereken önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nadas uygulamasını azaltmak

B) Destekleme alımları yapmak

C) Ulaşım ve pazarlama sorununu çözmek

D) Çiftçilere gerekli krediyi sağlamak

E) Sulama sorununu çözmek

 

16. Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde tarlaları nadasa bırakmaya gerek yoktur.

Bu durum Karadeniz ikliminin hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Arazinin engebeli olması

B) Yağış rejimi

C) Yağışın şekli

D) Akarsuların eğimlerinin fazla olması

E) Sıcaklığın düşük olması

 

17. Türkiye'de yer alan bölümler arasında üretilen tarım ürünleri farklılık gösterir. Bu farklılığa bağlı olarak bölümler arasında tarım ürünlerinin ticareti gelişir.

Aşağıda Türkiye'de yer alan bazı bölümler verilmiştir.

I. Asıl Ege

II. Antalya

III. Orta Fırat

IV. Doğu Karadeniz

Hangi bölümler arasında tarım ürünleri ticaretinin en az olduğu söylenebilir?

A) I-II

B) II-III

C) II-IV

D) I-III

E) III-IV

 

18. İç Anadolu Bölgesi ikliminde yaz kuraklığının erken başlaması iklimin belirgin özelliklerinden biridir.

Bu durum aşağıdaki tarımsal faaliyetlerden hangisi üzerinde olumsuz etki yapar?

A) Şekerpancarı üretiminde

B) Sebze yetiştirilmesinde

C) Tahıl tarımında

D) Baklagil üretiminde

E) Buğday üretiminde

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E          2. A          3. E           4. C          5. D

 

6. D          7. C          8. E          9. A          10. A          11. C          12. B

 

13. D          14. B          15. E          16. B          17. A          18. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR