TÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST

Bu testimizde türkiye'de tarım ve hayvancılık test soruları, türkiye'de tarım online test, coğrafya türkiye'de tarım test, tarım ile ilgili test, türkiyede tarım test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. Bir yerde kuru tarımdan sulamalı tarıma geçilmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisinin ortaya çıkmasını sağlamaz?

A) Köyden kente göç artar.

B) Birim alandan daha fazla verim elde edilir.

C) Tarım ürünlerinde çeşitlilik artar.

D) Tarımdan elde edilen gelir artar.

E) Toprağın nadasa bırakılması önlenir.

 

2. Aşağıdaki grafikte 1970-1990 yılları arasında Türkiye topraklarında nadasa bırakılan alanlar gösterilmiştir.

Son yıllarda nadasa ayrılan alanlarda azalma görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Nöbetleşe ekimin yaygınlaşması

B) Kuru tarım yönteminin yaygınlaşması

C) Gübreleme olanaklarının artması

D) Sulama olanaklarının artması

E) Baraj sayılarının artması

 

3. "Tarım ürünlerinin iç ve dış piyasalara sunulmasında kalite, ambalaj ve standardizasyona uyulmamaktadır."

Diyen bir gözlemcinin ülkemiz tarımının hangi sorununa çözüm arayışı içinde olduğu söylenebilir?

A) Tarım alanlarının büyüklüğü

B) Pazarlama sistemi

C) Tarımda sulama

D) Toprak bakımı ve gübreleme

E) Tarımsal araç ve gereçler

 

4. Türkiye'de ekili-dikili arazi miktarının en fazla olduğu bölgemiz İç Anadolu Bölgesi'dir. Ancak elde edilen ürünlerin çeşitliliğinde ve veriminde istenen düzeyde değildir.

İç Anadolu Bölgesi'nde verimi arttırabilmek için aşağıdakilerden hangisinin öncelikle yapılması gereklidir?

A) Makineleşmeyi artırmak

B) Sulanabilen alanı artırmak

C) Nöbetleşe ekimi artırmak

D) Nadas uygulamasını artırmak

E) Tohum ıslahı çalışmalarına hız vermek

 

5. Aşağıdaki haritada Türkiye'de nadasa bırakılan alanların dağılımı gösterilmiştir.

Bu dağılışa göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) En fazla nadas alanları İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'ndedir.

B) Akdeniz Bölgesi'ndeki nadas alanları, Karadeniz Bölgesi'nden daha fazladır.

C) Türkiye'de nadas uygulanmayan yöre yoktur.

D) Kıyı bölgelerinin nadas alanları, iç bölgelerden daha azdır.

E) Nadasa ayrılan toprakların en az olduğu bölge Karadeniz'dir.

 

6.

Yukarıdaki tabloda beş bölgede yıllara göre ilkbahar aylarında düşen yağış miktarları mm olarak gösterilmiştir.

Bölgelerin sulama imkanlarından yoksun olduğu düşünülürse hangi bölgede tahıl üretimindeki dalgalanmalar en az olmuştur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

7. Bir bölgede sulama olanaklarının arttırılması, ekili-dikili alan oranının artmasında etkili olmaktadır.

Buna göre aşağıda verilen bölge çiftlerinden hangisinde sulama ile ekili-dikili alan oranının en fazla artması beklenir?

A) Akdeniz-Marmara

B) Doğu Anadolu-Ege

C) İç Anadolu-Karadeniz

D) Güneydoğu Anadolu-İç Anadolu

E) Güneydoğu Anadolu-Karadeniz

 

8. Bazı tarım ürünlerinde makine kullanımının yaygın olması nedeniyle insan gücüne ihtiyaç azdır.

Aşağıdaki ürünlerden hangisinde insan gücüne duyulan ihtiyacın diğerlerinden fazla olacağı söylenebilir?

A) Buğday

B) Fındık

C) Çavdar

D) Arpa

E) Yulaf

 

9.

- Sulama

- Makine kullanımı

- Gübreleme

- Tohum ıslahı

- ilaçlama

Yukarıda modern tarım yapabilmek için gerekli olan faktörler verilmiştir.

Sermaye probleminin olmadığı düşünülürse yukarıdaki koşulların bütünüyle kullanılmayacağı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çukurova

B) Batı Ege ovaları

C) Doğu Karadeniz kıyıları

D) Ergene bölümü

E) Bursa ovası

 

10. Aşağıdakilerden hangisi tarımda makineleşmenin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan biridir?

A) İnsan emeğini azaltır.

B) Hayvan gücüne daha az ihtiyaç duyulur.

C) Sulama ve ilaçlama kapasitesi artar.

D) Ekim ve hasatta kolaylık sağlar.

E) Kırsal kesimden kente göçü artırır.

 

11.

=> Her mevsim yağış isteyen

=> Yıkanmış toprakta yetişebilen

tarım ürünü, haritada taralı yerlerin iklim koşulları ve toprak türleri dikkate alınırsa hangisinde yetişebilir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

12. Aşağıdaki haritada, bir tarım ürününün yetişme alanları taralı olarak gösterilmiştir.

Buna göre, söz konusu tarım ürünün dağılışı, bitkinin hangi özelliğine bağlanabilir?

A) Yaz sıcaklık isteğinin yüksekliğine

B) Toprak seçiciliğinin fazlalığına

C) Yağış isteğinin fazlalığına

D) Ticari değerinin yüksekliğine

E) Kış sıcaklıklarına karşı hassaslığına

 

13. Türkiye'de tarımın en önemli sorunları; sulama ve ilkbahar donlarıdır.

Tarım bölgeleri düşünüldüğünde haritada işaretli yerlerden hangisinde bu sorunların görülme olasılığı en azdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

14. Don olayının görülmediği ve yağışın kışın bol yazın az olduğu yerlerde toprağı işleme ve ekim süresi daha uzun olduğundan peş peşe iki ürün alma imkanı vardır.

Buna göre aşağıda sıcaklık ve yağış grafikleri verilen yerlerin hangisinde birden fazla ürün alma imkanı vardır?

 

15. Aşağıda, bir bölgede yetiştirilen tarım ürünleri dairesel grafikle gösterilmiştir.

Grafiğe göre bu bölge için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğru olur?

A) Yüzölçümü geniş bir bölgedir.

B) Nüfus yoğunluğu fazladır.

C) Ülke ekonomisi tarıma dayanmaktadır.

D) Çeşitli iklimler görülmektedir.

E) Ortalama yükseltisi fazladır.

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A          2. B          3. B           4. B          5. C

 

6. C          7. D          8. B          9. C          10. E          11. A          12. E

 

13. E          14. D          15. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR