TÜRKİYE’DE ULAŞIM, TİCARET, TURİZM İLE İLGİLİ TEST SORULARI 1

Bu testimizde turizm soruları ve cevapları, turizm ulaşım ve ticaret soruları, ulaşım coğrafyası soruları, turizm coğrafyası test soruları, ygs ulaşım yolları test, türkiye turizm coğrafyası soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Bir yerleşim yerinin hem kendi sınırları içinde hem de diğer yerleşim yerleri ile olan bağlantısını sağlayan en önemli hizmet sektörü ulaşımdır. Ulaşım sektörü, yerleşim merkezlerinin ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde önemli göstergelerden biridir.

Gelişmişlik düzeyleri göz önüne alındığında, aşağıdaki yerleşim merkezlerinden hangisinde ulaşım sektörünün daha fazla geliştiği söylenebilir?

A) İzmir

B) Muğla

C) Çanakkale

D) Gümüşhane

E) Sinop

 

2. Anadolu'da, Selçuklular ve Osmanlılar devrinde birçok yollar, köprüler, yol boylarında sıra sıra kervansaraylar ve hanlar yapılmıştır.

Bu durum, geçmişten günümüze ulaşımla aşağıdakilerden hangisinin iç içe olduğunu gösterir?

A) Kültür

B) Ticaret

C) Tarım

D) Medeniyet

E) Eğitim

 

3. Kastamonu, Antalya ve Hakkâri gibi yerleşim merkezlerinde demir yolu ulaşımının gelişmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklim özelliklerinin olumsuz etkisi

B) Ekonomik faaliyetlerin gelişmemesi

C) Yeryüzü şekillerinin engebeli olması

D) Coğrafi konumlarının elverişsiz olması

E) Büyük boyutlu pazarların bulunmaması

 

4. Ulaşım; insanın, eşyanın, bilginin ya da herhangi bir şeyin bir yerden başka bir yere gitmesi, taşınmasıdır.

Ülkemizdeki kara ve demir yolu ulaşımı üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A) İnsan

B) iklim

C) Coğrafi konum

D) Yüzey şekilleri

E) Bitki örtüsü

 

5. Aşağıdaki haritada, Selçuklu Dönemi'nde tarihi İpek Yolu güzergahları, bunların üzerindeki kervansaraylar ile dağların genel uzanışı gösterilmiştir.

Haritadaki bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kervansarayların en fazla olduğu yer İç Anadolu'dur.

B) Kervansaraylar ticaret yolları üzerinde bulunmaktadır.

C) İpek Yolu, Batı Anadolu'daki limanlarda son bulmaktadır.

D) Ticaret yolu kuzeyden ve güneyden limanlara ulaşmaktadır.

E) Ticaret yolu genel olarak dağların uzanışına paralellik göstermektedir.

 

6. Türkiye'de, ulaşım üzerinde etkili olan beşeri faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Sermaye

B) Sanayileşme

C) İnsan

D) İklim

E) Teknolojik gelişme

 

7. Türkiye'de yer şekillerinin engebeli ve dağlık olduğu bölgelerde ve yörelerde demir yolu ulaşımı fazla gelişmemiştir.

Buna göre, aşağıda verilen bölüm veya yörelerden hangisinde demir yolu ulaşımının gelişmesi beklenmez?

A) Taşeli Yöresi

B) Ergene Bölümü

C) Aydın - İzmir Yöresi

D) Yukarı Sakarya Bölümü

E) Güney Marmara Bölümü

 

8. Ülkemizin yüksek ve engebeli bir topografyaya sahip olması, kara yolu ve demir yolu yapım maliyetlerinin yüksek olmasına yol açar.

Buna göre, aşağıda verilen illerden hangisinde yerleşim birimleri arasında yapılacak yeni kara yolu ve demir yolunun kilometre maliyetinin en fazla olması beklenir?

A) Konya

B) Aydın

C) Şanlıurfa

D) Edirne

E) Kastamonu

 

9. Türkiye'deki kara yolu ve demir yolu ulaşımının genellikle doğu - batı doğrultusunda uzanış göstermesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Akarsuların derin vadilerden akmasıyla

B) Sıradağların genel olarak doğu batı yönlü uzanmasıyla

C) İç ticaretin daha çok doğu ile batı arasında gelişmiş olmasıyla

D) Batıdan doğuya doğru gidildikçe ortalama yükseltinin artmasıyla

E) Ticaret yollarının geçmişten günümüze doğu batı yönünde uzanmasıyla

 

10. Ulaşımla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelişmiş ulaşım sistemlerine sahip ülkelerin Dünya ile bağlantısı güçlüdür.

B) İklim koşullarının elverişli olmadığı ülkelerde her türlü ulaşım olanakları gelişmemiştir.

C) Ulaşım; ortak kültür, bölgesel iş bölümü ve ülkelerin savunması açısından önemlidir.

D) Üretim merkezleri ile tüketim merkezleri arasında ticaretin gelişmesini ulaşım sağlar.

E) Bir ülkenin başka ülkelerle ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerin kurulmasında ulaşımın rolü fazladır.

 

11. Arazideki engebeler arttıkça, aynı standarttaki kara yollarının kilometre maliyeti artmaktadır.

Buna göre, yukarıdaki haritada ok yönünde numaralandırılarak verilen doğrultuda yapılacak yeni kara yolunun kilometre maliyetinin en az olması beklenir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

12. Yurdumuzdaki karasal iklim koşulları, kara yolu, hava yolu ve demir yolu ulaşımı üzerinde etkili olan doğal coğrafi koşullardan biridir. Ulaşımın engellenmesi, inşaat,, işletme maliyetlerinin, artması, ulaşım hizmetlerinin kesintiye uğraması ile ortaya çıkan ekonomik kayıplar bu coğrafi koşulların sonuçlarından bazılarıdır.

Buna göre, yukarıdaki haritada taranarak numaralandırılan yörelerden hangisinde iklim koşullarının ulaşım üzerindeki olumsuz etkisi daha fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

13. Türkiye'de şehirler arasındaki ekonomik gelişmişlik düzeyi ulaşım türlerinin gelişmesi üzerinde etkili olmaktadır. Genellikle sanayi, ticaret, tarım, eğitim gibi faaliyetlerin geliştiği yerler aynı zamanda ulaşımın da geliştiği yerlerdir.

Buna göre, aşağıdaki şehirlerin ekonomik gelişmişlikleri göz önüne alındığında hangisinde ulaşımın daha fazla gelişmesi beklenir?

A) Ankara

B) Malatya

C) Erzurum

D) Trabzon

E) Isparta

 

14. Aşağıdaki haritada, Türkiye'deki demir yolu ağı gösterilmiştir.

Haritadaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Demir yollarıyla daha çok yük ve madenler taşınır.

B) Demir yolu ulaşımı daha çok doğu batı yönünde uzanır.

C) Bulgaristan, Ermenistan ve İran'la demir yolu ulaşımı bulunmaktadır.

D) Doğu Karadeniz, Hakkâri Yöresi ve Antalya kıyılarında demir yolu ulaşımı yoktur.

E) Karadeniz kıyılarında Samsun ve Zonguldak demir yolu ulaşımının olduğu illerdir.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-A           2-B          3-B           4-D           5-C

 

6-D          7-A          8-E          9-B          10-B          11-B

 

12-E          13-A          14-A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR