TÜRKİYE’NİN İKLİMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde türkiye'nin iklimi test çöz, iklim soruları ve cevapları, ygs coğrafya türkiye'nin iklimi test, türkiyenin iklimi ile ilgili test soruları ve cevpları, iklim bilgisi test gibi konuları ele alacağız.

 

1.

I. Cephesel yağışların görülmesi

II. Doğusuna gidildikçe sıcaklık ortalamasının azalması

III. Güney kıyılarının kuzey kıyılarından sıcak olması

IV. Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması

V. Dağların güney yamaçlarındaki karın kuzey yamaçlara göre daha erken erimesi

Yukarıda Türkiye'nin iklimi ile ilgili verilen özelliklerden hangileri özel konum ile açıklanabilir?

A) II ve IV

B) I, II ve V

C) II ve V

D) I ve III

E) Yalnız II

 

2. Aşağıdaki haritada Akdeniz iklim kuşağında yer alan bazı yöreler gösterilmiştir.

Doğal bitki örtüsünün maki olmasına karşın, taralı alanlarda iğne yapraklı ağaçların da yer aldığı gözlenir.

Bu durumun, yörenin hangi özelliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir?

A) Yüzölçümünün geniş olmasının.

B) Arazinin engebeli bir yapıda olmasının

C) Bölgenin karstik özellikte olmasının

D) Yükselti değerlerinin farklılık göstermesinin

E) Yaz kuraklığının belirgin olmasının

 

3.

I. Gözlemci bulunduğu yörede yazların yağmurlu, kışların kar yağışlı geçtiğini,

II. Gözlemci ise bulunduğu yörede yıllık sıcaklık farkının az, yağışların mevsimlere daha düzenli dağıldığını söylemektedir.

Buna göre, I. ve II. gözlemci haritada numaralanmış yörelerin hangisinde bulunmaktadır?

I. Gözlemci                     II. Gözlemci

A) 1                                  2

B) 2                                  3

C) 4                                  5

D) 1                                  5

E) 3                                  2

 

4. Bir coğrafi bölümün çeşitli yöreleri arasında iklim ve bitki örtüsü bakımından farklılık görülebilir.

Yukarıdaki haritada gösterilen yerlerden hangisinde bu farklılık diğerlerine göre daha azdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

5. Yıllık yağış miktarı Kars'ta 550 mm, Hakkari çevresinde 800 mm iken Iğdır’da 300 mm.dir.

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bu illerde yıllık yağış miktarının önemli farklılıklar göstermesi aşağıda verilenlerden en çok hangisiyle ilgilidir?

A) Yükselti değerleriyle

B) Doğal bitki örtüleriyle

C) Yer şekillerinin engebeliliğiyle

D) Enlem değerleriyle

E) Denize olan uzaklıklarıyla

 

6.

Yukarıda üç farklı merkezde toplam yağışın mevsimlere göre oransal dağılışı gösterilmiştir.

Merkezlerin maksimum yağış dönemleri dikkate alındığında grafiklerin aşağıdaki illerden hangilerine ait olduğu söylenebilir?

I                                         II                             III

A) Van                             Ankara                  Antalya

B) Antalya                       Rize                       Ankara

C) Zonguldak                                 Antalya                  Rize

D) Rize                            Adana                   Konya

E) Konya                         Diyarbakır             İzmir

 

7. Türkiye'de kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Güneyden esenler ise sıcaklığı artırır.

Bu olgunun tam tersinin olabilmesi için Türkiye'nin coğrafi konumunun şekilde işaretli yerlerden hangisindeki gibi olması gereklidir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8. Aşağıda üç ilin sıcaklık ortalamaları ve yükseltileri verilmiştir.

.                         Sıcaklık (°C)                        Yükselti (m)

Ankara             11,7                                       900

Konya              11,5                                       1025

Kastamonu     9,8                                         800

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıcaklık ortalaması en düşük il Kastamonu'dur.

B) Yükseltileri farklı olmasına rağmen Konya ve Ankara'nın sıcaklık ortalamaları birbirine yakındır.

C) Gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki en büyük fark Kastamonu'dadır.

D) Deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı en yüksek olan il Konya'dır.

E) Ankara'nın sıcaklık ve yükseltisi Kastamonu'dan fazladır.

 

9. Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde yazların kurak geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinamik yüksek basıncın etkili olması

B) Rüzgarların karadan esmesi

C) Gündüz süresinin uzun olması

D) Doğal bitki örtüsünün maki olması

E) Kuzeyden gelen hava kütlelerinin etkisinde kalması

 

10. Türkiye'de iklim bölgeleri ana özellikleriyle Akdeniz, Karadeniz ve Karasal (iç bölge) iklimler olarak üçe ayrılır.

Buna göre farklı iklim bölgelerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi

B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması

C) Yükseltinin fazla olması

D) Asya ve Avrupa kıtasında toprakların yer alması

E) Doğuya doğru yükseltinin artması

 

11. Yağışın dağılışını etkileyen koşullardan biri de yeryüzü şekilleri ve dağların uzanış doğrultusudur.

Buna göre, Türkiye'de en az yağış alan yer ve nede-Oİ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yükseltinin az olması

B) Ege Bölgesi, dağların denize dik uzanması

C) Marmara Bölgesi, hem Asya'da hem de Avrupa'da topraklarının bulunması

D) İç Anadolu Bölgesi, etrafının dağlarla çevrili olması

E) Doğu Anadolu Bölgesi, yükseltiden dolayı mutlak nemliliğin az olması.

 

12. Aşağıdaki tabloda üç il merkezinde ölçülen sıcaklık ve yağış değerleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tablodan çıkarılacak bir sonuç olamaz?

A) Yıllık sıcaklık farkı Kars'ta en fazladır.

B) Rize'de yağış rejimi daha düzenlidir.

C) Kış ılıklığı Antalya'da en fazladır.

D) Kars'ta kış yağışları kar şeklindedir.

E) Rize'de yıllık sıcaklık farklı Antalya'dan azdır.

 

13. Haritada Türkiye'deki bitki topluluklarının dağılışı gösterilmiştir.

Bitki türlerinin dağılışına bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İç Anadolu Bölgesi'nin büyük bir kesiminde küçük baş hayvancılık yapılabilir.

B) Marmara Bölgesi'nde, Akdeniz, Karadeniz ve Karasal iklim özellikleri görülür.

C) Bitki örtüsünün dağılışı enleme uyumludur.

D) Tuz Gölü ve çevresinde yağış ortalaması azdır.

E) Yükseltinin fazla olduğu yerlerde Alpin çayırları görülmektedir.

 

14. Yağış miktarının buharlaşmadan fazla olduğu yerlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkı az olur.

Buna göre aşağıdaki bölümlerden hangisinde günlük ve yıllık sıcaklık farkı daha azdır?

A) Doğu Karadeniz Bölümü

B) Orta Fırat Bölümü

C) Orta Kızılırmak Bölümü

D) İç Batı Anadolu Bölümü

E) Ergene Bölümü

 

15. Aşağıda verilen kentlerden hangisinde yağışın en çok düştüğü dönemler aynıdır?

A) Elazığ-Kars

B) Ardahan-Bitlis

C) Konya-Rize

D) İzmir-Antalya

E) Erzurum-İstanbul

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A         2. D        3. E        4. D        5. A

 

6. B         7. E        8. C        9. A        10. D        11. D        12. B

 

13. C        14. A        15. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR