TÜRKİYE’NİN KIYILARI, ÖZELLİKLERİ, DAĞILIŞLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI 2

Bu testimizde türkiye'nin iklimi test çöz, iklim bilgisi test soruları ve cevapları, ygs coğrafya türkiye'nin iklimi test, iklim tipleri ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, türkiyenin kıyılarında iklim özellikleri test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıda bir coğrafi bölgemize ait tarımsal ürünlerin, Türkiye üretimindeki oranları verilmiştir.

Buna göre, bu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ege

B) Akdeniz

C) Marmara

D) Güneydoğu

E) İç Anadolu

 

2. Ege Bölgesi'nde yeralan akarsularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Başlıca akarsular grabenler içine yerleşmişlerdir.

B) Akarsular yataklarında menderesler çizerek akar.

C) Akarsu debilerinde, kış mevsiminde artış yaz mevsiminde azalma görülür.

D) Büyük Menderes ve Gediz nehirlerinin ağızlarında deltalar oluşmuştur.

E) Engebe fazla olduğundan uzunlukları azdır.

 

3.

Aynı kıyılarda yer almalarına rağmen Muğla'nın İzmir ve Manisa'ya göre daha fazla yağış aldığı görülür.

Buna göre;

I. Enlem farklılığı

II. Basınç merkezleri

III. Yükselti

IV. Dağların konumu

gibi etkenlerden hangileri bu durumun nedeni olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) III ve IV

E) Yalnız II

 

4. Asıl Ege ile Doğu Karadeniz Bölümleri;

I. Denizel iklimin yayılış alanı

II. Yağış miktarı

III. Doğal bitki örtüsü

IV. Yağış rejimi

V. Dağların uzanış yönü

gibi özelliklerden hangisi açısından benzerlik gösterir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

5. Rüzgârların, bitki örtüsünden yoksun, kurak veya yarı-kurak alanlarda şekillendirici etkileri fazladır.

Buna göre, Türkiye'de aşağıda verilen yerlerden hangisinde rüzgârların şekillendirici etkisi en azdır?

A) Tuz Gölü Yöresi

B) Konya-Karapınar Yöresi

C) Iğdır Yöresi

D) Menteşe Yöresi

E) Orta Fırat Bölümü

 

6. Turunçgiller, Akdeniz ve Ege kıyılarında yetiştiği halde İçbatı Anadolu'da ve Ergene'de yetişmemektedir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazların kurak geçmesi

B) Yağışların yetersiz olması

C) Sulama olanaklarının yetersiz olması

D) Kış sıcaklıklarının düşük olması

E) Toprakların kalkerli olması

 

7.

- Kıyı Ege Bölümü

- Çoruh-Kelkit oluğu

- Güney Marmara Bölümü

Yukarıda verilen alanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Linyit çıkarım alanları olmaları

B) Tütün üretim alanları olmaları

C) Deprem kuşağında yer almaları

D) Kentli nüfusun fazla olduğu alanlar olmaları

E) Sanayinin geliştiği alanlar olmaları

 

8. Aşağıdaki bölümlerden hangisi doğal göl bakımından diğerlerinden daha zengindir?

A) Antalya Bölümü

B) Konya Bölümü

C) Ergene Bölümü

D) Yukarı Fırat Bölümü

E) Dicle Bölümü

 

9. Denizlerdeki tuzluluk oranını etkileyen en önemli unsur, enleme bağlı buharlaşmadır.

Buna göre aşağıda verilen bölümlerin hangisinin kıyılarındaki tuzluluk oranında enleme bağlı farklılık daha fazladır?

A) Asıl Ege Bölümü

B) Antalya Bölümü

C) Adana Bölümü

D) Güney Marmara Bölümü

E) Doğu Karadeniz Bölümü

 

10. Bir yerdeki nüfus yoğunluğunu; yüzey şekilleri, arazinin yapısı, iklim ve ekonomik faaliyetler etkiler.

Yukarıdaki Akdeniz bölgesi haritasında işaretli yerlerin hangisinde sırasıyla nüfus yoğunluğu en fazla ve en azdır?

En fazla           En az

A) 3                   1

B) 1                   3

C) 2                  1

D) 3                  2

E) 2                   4

 

11. Yandaki şekilde sıcaklık ile tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi arasındaki ilişki incelendiğinde, aşağıdaki bölgelerden hangisinde olgunlaşma süresi en kışadır?

A) Marmara Bölgesi

B) Akdeniz Bölgesi

C) Karadeniz Bölgesi

D) Doğu Anadolu Bölgesi

E) Ege Bölgesi

 

12.

I. Petro-kimya tesisleri

II. Demir-çelik sanayi

III. Kağıt endüstrisi

IV. Gülyağı sanayisi

V. Maden kömürü işletmesi

Akdeniz Bölgesi'nde yukarıdaki işletmelerden hangileri bulunmaz?

A) I ve II

B) Yalnız III

C) III ve IV

D) IV ve V

E) Yalnız V

 

13. Termik enerji üretiminde kullanılan linyit aşağıdaki bölgelerden hangisinde daha çok çıkartılır?

A) Ege

B) Akdeniz

C) Marmara

D) İç Anadolu

E) Doğu Anadolu

 

14. Aşağıdaki geçitlerden hangisi Akdeniz Bölgesi'nde yer almaz?

A) Zigana

B) Belen

C) Gülek

D) Sertavul

E) Çubuk

 

15. Aşağıda verilen bölgeler ve turizm faaliyetleri eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Ege Akdeniz Karadeniz

A) Kaplıca Deniz Yayla

B) Tarih Kış Kaplıca

C) Yayla Kaplıca Deniz

D) Yayla Tarih Kaplıca

E) Yayla Kaplıca Tarih

 

16. Aşağıdaki coğrafi bölümlerden hangisinde petrol rafinerisi bulunmamaktadır?

A) Çatalca-Kocaeli Bölümü

B) Kıyı Ege Bölümü

C) Adana Bölümü

D) Dicle Bölümü

E) Batı Karadeniz Bölümü

 

17. Ege Bölgesi'nde nüfus, bölgenin tamamına dengeli bir şekilde dağılmamıştır. Özellikle İç Batı Anadolu Bölümü'nde karasal iklim şartlan, nüfus ve yerleşmeyi olumsuz yönde etkilemiştir.

Buna göre aşağıda verilen illerden hangisinde iklim koşulları elverişli olduğu halde nüfus ve yerleşme azdır?

A) İzmir

B) Manisa

C) Muğla

D) Denizli

E) Aydın

 

18. Termik elektrik enerjisinin en fazla Ege Bölgesi'nde üretilmesi bölgenin hangi özelliği ile açıklanabilir?

A) Dağların denize dik uzanması

B) Sıcak su kaynaklarının fazlalığı

C) Doğal koy ve körfezlerin fazla olması

D) Zengin linyit yataklarına sahip olması

E) Fay kaynaklarınca zengin olması

 

19. Akdeniz Bölgesi'nde kalkerli araziler üzerinde oluşmuş karstik şekiller oldukça yaygındır.

Buna göre aşağıdaki şekillerden hangisinin Akdeniz Bölgesi'nde bulunduğu söylenemez?

A) Lapya

B) Obruk

C) Polye

D) Mantarkaya

E) Dolin

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A          2. E          3. D          4. E         5. D

 

6. D          7. C          8. A         9. A         10. A         11. B         12. E

 

13. A         14. A          15. A         16. E

 

17. C          18. D          19. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR