TÜRKİYE’NİN KIYILARI, ÖZELLİKLERİ, DAĞILIŞLARI İLE İLGİLİ TEST

Bu testimizde türkiye'nin iklimi test çöz, iklim bilgisi test soruları ve cevapları, ygs coğrafya türkiye'nin iklimi test, iklim tipleri ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, türkiyenin kıyılarında iklim özellikleri test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Marmara Bölgesi'nde ekili-dikili alan oranı Türkiye ortalamasının üstündedir.

Aşağıdakilerden hangisi bölgede ekili dikili alanların oranının diğer bölgelerimize göre daha yüksek olmasının temel nedenidir?

A) İkliminin elverişliliği

B) Akdeniz-Karadeniz ve Karasal iklimlerinin görülmesi

C) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

D) Sulama olanaklarının yeterli olması

E) Yer şekillerinin sade ve engebesiz olması

 

2. Marmara Bölgesi'nde yer şekillerinin sade olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde olumlu bir etki oluşturmamıştır?

A) Ulaşım faaliyetlerinin gelişmesi

B) Tarımda makine kullanımı

C) Tarım alanlarının genişliği

D) Yağış miktarı

E) Sanayinin gelişmesi

 

3. Marmara Bölgesi'nin en az gelişen kısmı Yıldız Dağları Bölümü'dür.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nüfusun az olması

B) Ana yollara sapa kalması ve dağlık olması

C) Ormanların geniş yer tutması

D) Hayvancılığın gelişmesi

E) Kentleşmenin az olması

 

4. Harita çizimindeki hata ve bozulmaların temel sebebi Dünya'nın şekli olmakla birlikte yer şekillerinin engebeliliği de hata ve bozulmalara sebep olur.

Aşağıdaki bölümlerin hangisinde yer şekillerinden kaynaklanan hata ve bozulma oranı diğerlerine göre daha az olur?

A) Doğu Karadeniz Bölümü

B) Hakkari Bölümü

C) Yukarı Kızılırmak Bölümü

D) Güney Marmara Bölümü

E) Antalya Bölümü

 

5. Marmara Bölgesi'nin bölümlerinde yürütülen tarım faaliyetleri birbirinden farklıdır.

Bu durum, bölümler arası en çok hangi özelliğin farklı olduğuna kanıt gösterilebilir?

A) İklim

B) Endüstri kuruluşları

C) Yükselti

D) Yer şekilleri

E) Yeraltı kaynakları

 

6. Marmara Bölgesi'nde gerçek sıcaklık değerleri ile indirgenmiş sıcaklık değerleri arasındaki farkın az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Engebenin az olması

B) Yükseltinin az olması

C) ikliminin çeşitli olması

D) Bir iç denizin çevresinde yer alması

E) Karasal iklimin etki alanının az olması

 

7. Aşağıdaki bölümlerden hangisinde nüfus artış hızının fazla olması doğum oranlarının fazla olmasından kaynaklanmamaktadır?

A) Yukarı Fırat

B) Erzurum-Kars

C) Çatalca-Kocaeli

D) Yukarı Kızılırmak

E) İç batı Anadolu

 

8. Marmara Bölgesi, ülke yüzölçümünün %8'ine, ülke nüfusunun ise %27'sine sahiptir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini en iyi şekilde açıklar?

A) Endüstri merkezi olduğunu

B) Aşırı göç çektiğini

C) Tarımsal nüfus yoğunluğunun yüksek olduğunu

D) Milli gelirin çoğunun buradan elde edildiğini

E) Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğunu

 

9.

Yukarıdaki haritada işaretli alanlardan hangisinde nüfusun daha seyrek olduğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

10.

I. Yıldız Dağları Bölümü

II. Güney Marmara Bölümü

III. Çatalca-Kocaeli Bölümü

IV. Ergene Bölümü

Marmara Bölgesi'nin yukarıda belirtilen bölümlerinden hangileri diğerlerine göre daha sık nüfuslanmış-tır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) III ve IV

E) Yalnız II

 

11. Marmara Bölgesi, diğer bölgelerden en fazla göç alan ve Türkiye'de sanayi sektöründe çalışan nüfusun en fazla olduğu bölgemizdir.

Marmara Bölgesi'nde sözü edilen özelliklerin nedeni öncelikle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölge'nin yer şekilleri

B) Tarım ürünlerinin çeşitli olması

C) İklim ve bitki örtüsünün çeşitli olması

D) Endüstrinin gelişmiş olması

E) Makine kullanımının yaygın olması

 

12. Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde sanayi kuruluşlarının çok olması, aşağıdakilerden hangisinin artmasına neden olmaz?

A) Konut sorununun

B) Bölüm dışına göçün

C) Çevre kirliliğinin

D) Enerji tüketiminin

E) Şehirsel nüfusun

 

13. Marmara Bölgesi, Türkiye'deki sanayi kuruluşlarının %50'sinden fazlasına sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi'nde sanayi faaliyetlerinin yoğunlaşmasını sağlayan faktörlerden biri değildir?

A) Hammaddenin kolaylıkla getirilebilmesi

B) Üretilen ürünlerin pazarlanmasının kolaylığı

C) Ucuz işgücü bulma kolaylığı

D) Enerjinin bol ve ucuz olması

E) Sermaye birikiminin sağlanmış olması

 

14. Marmara Bölgesi'nin yer şekillerinin sade olmasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu söylenebilir?

A) Ulaşım

B) İklim özellikleri

C) Akarsuların enerji potansiyeli

D) Ekili-dikili alanlar

E) Nüfus dağılışı

 

15. Marmara Bölgesi'nde buğday, zeytin, ayçiçeği, mısır, fındık ve pancar gibi ürünler yetiştirilebilir.

Buna göre, Marmara Bölgesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tarım alanları geniştir.

B) Tarımda modern yöntemler uygulanır.

C) İklim çeşitliliği fazladır.

D) Birim alandan elde edilen verim yüksektir.

E) Tarıma dayalı sanayi gelişmiştir.

 

16. Marmara Bölgesi'nde yurdumuzda etkin olan üç ana iklim tipi görüldüğü için ürün çeşitliliği çok fazladır.

Buna rağmen bölgede yetiştirilemeyen ürünler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

A) Pirinç-Muz

B) Ayçiçeği-Çay

C) Buğday Fındık

D) Fındık-Çay

E) Muz-Çay

 

18. Besi ve ahır hayvancılığı, doğal koşulların etkisinin en aza indirgendiği, verimin en yüksek olduğu, yıldan yıla dalgalanmaların fazla görülmediği hayvancılık faaliyetidir.

Türkiye'deki bölgeler göz önüne alındığında aşağıda-kilerin hangisinde besi ve ahır hayvancılığının en faz-|a geliştiği söylenebilir?

A) Doğu Anadolu Bölgesi

B) İç Anadolu Bölgesi

C) Karadeniz Bölgesi

D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

E) Marmara Bölgesi

 

19. Türkiye'de kırsal alanlarda konut tiplerinin belirlenmesinde doğal koşullar etkili olup yapı malzemesi olarak ağaç, taş ve toprak kullanılmaktadır.

Buna göre, aşağıda verilen bölgelerin hangisinde iklim çeşitliliğinden dolayı, ahşap, kerpiç, taş ve tuğlanın yapı malzemesi olarak kullanıldığı ev tiplerinin daha yaygın olması beklenir?

A) Ege Bölgesi

B) Marmara Bölgesi

C) Akdeniz Bölgesi

D) İç Anadolu Bölgesi

E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi'nin özelliklerinden biri değildir?

A) Turizm gelirlerinde birinci sırada yer alır.

B) Sanayisi en fazla gelişmiş bölgemizdir.

C) Hidroelektrik enerji potansiyeli en düşük bölgemizdir.

D) Yükseltisi en az olan bölgemizdir.

E) Tarımsal nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemizdir.

 

21.

I. Bor madeninin en çok bulunduğu bölgedir.

II. Nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir.

III. Linyitin en çok bulunduğu bölgedir.

IV. En fazla gölün bulunduğu bölgedir.

V. İklim çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgedir.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Marmara Bölgesi'ne ait olamaz?

A) I-II

B) I-IV

C) III-IV

D) II-V

E) II-III

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E           2. D          3. B          4. D           5. A

 

6. B           7. C          8. E          9. B           10. C          11. D          12. B

 

13. D          14. C          15. C          16. E          18. E

 

19. B          20. E          21. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR