20. YÜZYIL BAŞLARI, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, CEPHELER, İLE İLGİLİ TEST SORULARI 9

Bu testimizde cemiyetlerle ilgili klasik sorular, 1. dünya savaşı ile ilgili sorular, 1. dünya savaşı test, 1. dünya savaşı test indir, 1. dünya savaşı cepheler test soruları, 1. dünya savaşı kpss soruları, 1. dünya savaşı cepheler test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması'nın önemini vansıtmaz?

A) Günümüzde de halen geçerliliğini korumaktadır.

B) Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı, Batılı devletler tarafından tanınmıştır.

C) İngiltere'nin Ortadoğu'daki planları kısmen de olsa bozulmuştur.

D) Birçok devlet tarafından onaylanmıştır.

E) İstanbul’daki Fener Patrikhanesi'nin varlığına son verilmiştir.

 

2. Lozan Konferansı'nda Türk tarafının gücünü bölmeyi planlayan İtilaf Devletleri'nin bu tutumuna karşı, Ankara Hükümeti'nin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Halifelik makamına son vermek

B) Osmanlı hanedan üyelerini yurt dışına çıkarmak

C) Ankara'da hükümet değişikliği yapmak

D) Saltanatı kaldırmak

E) Uluslar arası Adalet Divanı'na üye olmak

 

3. Doğu Trakya ve İstanbul'un savaşmadan kurtarılması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?

A) Londra Konferansı

B) Moskova Antlaşması

C) Ankara Antlaşması

D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

E) Lozan Barış Antlaşması

 

4. TBMM hükümetinin ilk askeri başarısı sonucunda yaptığı antlaşma, Batı ve Güney cephelerinin güçlenmesini sağlamış ve daha sonraki gelişmelerde de etkili olmuştur.

Sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lozan Barış Antlaşması

B) Gümrü Antlaşması

C) Kars Antlaşması

D) Moskova Antlaşması

E) Ankara Antlaşması

 

5. Lozan Görüşmeleri'nin çok uzun sürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüzyıllardır biriken sorunların görüşülmesi

B) Yeni Türk Devleti'nin tanınmaması

C) Türk Devleti'nin bağımsızlığına karşı çıkılması

D) Türk vatanının bütünlüğünün kabul edilmesi

E) İtilaf Devletleri'nin barış için hazırlıklı olmaması

 


6. Moskova Antlaşması'nın aşağıda verilen maddelerinden hangisi, TBMM hükümetiyle Sovyetler Birliği'nin siyasi alanda birlikte hareket edecekleri anlamını taşımaktadır?

A) Sovyetler Birliği'nin Misak-ı Milli'yi tanıması

B) Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya'sı arasında imzalanmış olan antlaşmaların geçersiz sayılması

C) Sovyetler Birliği'nin kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmesi

D) İki taraftan birinin tanımadığı devletlerarası bir senedi diğerinin de tanımaması

E) İki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin arttırılması

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçlarından biri değildir?

A) Yunanistan'ın taarruz kabiliyetinin kırılarak savunma zorunda bırakılması

B) Anlaşma devletlerinin, TBMM hükümetine ateşkes önerisinde bulunmaları

C) TBMM hükümeti ile Rusya arasında Moskova Antlaşması'nın yapılması

D) İtalya’nın Anadolu'da işgal ettiği toprakları boşaltmaya başlaması

E) TBMM hükümeti ile Fransa arasında Ankara Antlaşması

 

8. Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla İstanbul'un yönetiminin TBMM'ye bırakılması, aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) İstanbul Hükümeti'nin hukuksal varlığının sona erdiğinin

B) itilaf Devletleri'nin, TBMM'yi kullanarak amaçlarına ulaşmak istediğinin

C) TBMM'nin bütün isteklerinin karşılandığının

D) İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u boşalttığının

E) İstanbul Hükümeti'nin İtilaf Devletleri'yle işbirliği yaptığının

 

9. Aşağıdakilerden hangisinin imzalanması, TBMM hükümetinin tanınması ile ilgili olarak Fransa'nın İngiltere ile görüş ayrılığına düştüğünün bir göstergesidir?

A) Ankara Antlaşması

B) Gümrü Antlaşması

C) Moskova Antlaşması

D) Kars Antlaşması

E) Mudanya Ateşkes Antlaşması

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, Kars Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir?

A) Türkiye'nin doğu sınırını çizen antlaşmalardan biri olması

B) Kafkas cumhuriyetlerinin Sovyet-Rusya'ya bağlanması

C) Kafkas cumhuriyetleriyle imzalanmış olması

D) Sovyet-Rusya'nın yapılmasını öngördüğü bir antlaşma olması

E) Gümrü Antlaşması'ndan daha sonra imzalanmış olması

 


11. Lozan Barış Görüşmeleri'nde, TBMM temsilcisi İsmet Paşa aşağıdakilerden hangisinde antlaşma devletlerine kesinlikle ödün vermemiştir?

A)Musul sorunu

B)Kapitülasyonlar

C)Dış borçlar

D)Boğazlar

E)On iki Ada

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşmasının sonuçlarından biridir?

A) Yunanistan'ın onarım borcu karşılığında

Karaağaç'ı Türkiye'ye bırakması

B) Batum'un Gürcistan'a verilmesi

C) Türkiye - Irak sınırının saptanması

D) Kıbrıs'ın İngiltere yönetimine bırakılması

E) Türkiye - Bulgaristan sınırının saptanması

 

13. Sakarya Savaşı'ndan sonra meydana gelen dış gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İtalyanların Anadolu'dan tamamen çekilmeleri

B) Sovyetlere bağlı Güney Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın düzenlenmesi

C) Mustafa Kemal Paşa'ya TBMM tarafından Gazilik ve Mareşallik unvanlarının verilmesi

D) İtilaf Devletleri'nin TBMM Hükümeti'ne yeni iki barış önerisi sunmaları

E) Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması

 

14. Aşağıdakilerden hangisi, Batı Cephesi'nde Kuva-yi Milliye'nin yerine düzenli ordu birliklerinin oluşturulma nedenlerinden biri değildir?

A) Merkezden bağımsız davranmaları

B) Halk ile anlaşmazlığa düşmeleri

C) Yunan birlikleriyle ortak hareket etmeleri

D) Birliklerin denetimsiz ve disiplinsiz olmaları

E) Yunan ilerleyişini tam olarak durdurmamaları

 

15. TBMM ile Sovyet-Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Türk-Rus düşmanlığının yerini, Türk-Rus dostluğunun almasını amaçlamıştır?

A) Rus Çarlığı ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan antlaşmalar geçersiz kalacak.

B) İki taraftan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğer taraf da tanımayacak.

C) Sovyet - Rusya gerektiğinde Türklere silah satacak.

D) Sovyet - Rusya ve TBMM birbirlerinin bağımsızlığına saygı duyacak.

E) Sovyet - Rusya Kars, Ardahan ve Artvin'in Türkiye'de kalmasını kabul edecek.

 

16. Savaşlar döneminde Yunanlıların yaptığı her saldırının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevr Antlaşması'nın uygulanmasını sağlamak

B) Trakya Bölgesi'ni işgal etmek

C) Ege Denizi'ne egemen olmak

D) Karadeniz egemenliğini kazanmak

E) Anadolu'daki Rumların haklarını savunmak

 

17. Çerkez Ethem ve kardeşlerinin TBMM hükümetine isyan etmesi üzerine siyasal ve askeri durumu elverişli bulan Yunanlılar Anadolu'yu işgal hareketlerini hızlandırmışlardır.

Bunun üzerine, Yunanlıları durdurma amacıyla yapılmış olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eskişehir - Kütahya Savaşı

B) II. İnönü Savaşı

C) I. İnönü Savaşı

D) Sakarya Meydan Muharebesi

E) Dumlupınar Savaşı

 

18. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü zaferinden sonra gerçekleşen gelişmelerden değildir?

A) İstiklâl Marşı'nın kabulü

B) Londra konferansı

C) Türk - Afgan dostluk Antlaşması

D) Moskova Antlaşması

E) Kars Antlaşması

 

19. Lozan'dan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında öncelikle aşağıdaki konulardan hangisi problem olmuştur?

A) Adalar

B) Boğazlar

C) Nüfus Mübadelesi

D) Tanzimatlar

E) Yabancı okullar

 

20. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü ve Sakarya Savaşlarının ortak sonucu olarak gösterilebilir?

A) Fransa'nın TBMM ile antlaşma yapması

B) TBMM'nin dış politikada kendini diğer devletlere kabul ettirmesi

C) Londra Konferansı'nın toplanması

D) Mustafa Kemal'e Başkomutanlık unvanının verilmesi

E) İtilaf Devletleri'nin Misak-ı Milliyi tanımaları

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1E        2D        3D        4B        5A        6D        7C

 

8A        9A        10B        11B        12A        13C        14C        15A

 

16A        17C        18E        19C        20B


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR