20. YÜZYIL BAŞLARI, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, CEPHELER, CEMİYETLER TEST SORULARI 1

Bu testimizde cemiyetlerle ilgili klasik sorular, 1. dünya savaşı ile ilgili sorular, 1. dünya savaşı test, 1. dünya savaşı test indir, 1. dünya savaşı cepheler test soruları, 1. dünya savaşı kpss soruları, 1. dünya savaşı cepheler test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa devletlerinin Osmanlı ülkesinde okul açmalarının amaçlarından biri değildir?

A) Kültürlerini yaymak

B) Çıkarlarını sürdürmek

C) Uyruklarındaki  çocukların  eğitimlerini sürdürmek

D) Osmanlı   Devletindeki   yenilik   hareketlerine öncülük etmek

E) Azınlık haklarını korumak

 

2. Türk siyasi tarihinde, İttihat ve Terakki Partisi ile Ahrar Partisi gibi partilerin kurulmasıyla çok partili sisteme geçiş ilk kez hangi dönemde olmuştur?

A) Tanzimat

B) I. Meşrutiyet

C) II. Meşrutiyet

D) İlkTBMM Hükümeti

E) Cumhuriyet

 

3. "19. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupa Devletlerinin siyasi ve ekonomik istilası karşısında kendini korumak için bazı girişimlerde bulunmuştur."

Aşağıdakilerden   hangisi   bu   girişimlerden   biri değildir?

A) İttifak yapma

B) Avrupa hukukundan yararlanma

C) Borç para alma

D) Askere alma ve terhis etme işlemlerini belli bir düzene bağlama

E) Tanımış olduğu ayrıcalıkları kaldırma

 

4. "19. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı aydınları, Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan tüm azınlıkları din, dil, soy farkı gözetmeksizin Osmanlıcılık düşüncesi etrafında toplamak istemişler ancak bunu başaramamışlardır."

Aşağıdakilerden hangisi bu başarısızlığa yol açan etkenlerden biri değildir?

A) Çarlık Rusyası'nın izlediği dış politika

B) Osmanlı  maliyesinin yabancıların  kontrolüne girmesi

C) Fransız ihtilalinin getirdiği ilkeler

D) Genç Osmanlılar Cemiyetinin kurulması

E) Büyük  devletlerin,  azınlıkları  korumayı sürdürmesi

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin yabancılara verdiği ayrıcalıklardan biri değildir?

A) Yabancılara  ayin  yapma  özgürlüğünün verilmesi misyonerlerin g

B) Osmanlı ülkesine Hıristiyan gelmesi

C) Cemaatl^re ait kiliselerde okulların açılması

D) Elçiliklerde, elçilik okullarının açılması

E) Darülfünunun açılması

 

6. 19. yüzyılın başlarında;

I. Sanedi İttifak ile ayanlardan devletin emirlerine uyacaklarına dair söz alınmış

II. "Devlet ocak içindir" anlayışı ile harek9t eden

Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır

Bu   iki   olayın   ortak   amacı   aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayanların denetim altına alınması

B) Halkın yönetim9 katılması

C) Orduda disiplinin sağlanması

D) Ayanlığın resmiyet kazanması

E) Yönetimin güç kazanması

 


7. Türk orduları I. Dünya Savaşı'nda,

I. Sarıkamış

II. Çanakkale

III. Kanal

Cephelerinin   hangilerinde   başarılı   olmuştur?

A) I

B) II

C)

D) l-lll

E) ll-l

 

9. Osmanlı Devleti'nde

I. Nizarn-ı Cedit Ocağı yerine S9kban-ı Cedit Ocağı'nın kurulması

II. Yeniçeri   Ocağı   yerine   Asakir-i   Mansure-i Muhammediye'nin kurulması

III. Sekban-ı Cedit Ocağı yerine Eşkinci Ocağı'nın kurulması

gelişmelerinden hangileri köklü bir ıslahat niteliğindedir?

A) Yalnız I

B) Yalnız

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

10. Aşağıdaki Osmanlı hükümdarlarından hangisi, Panislavizmi savunarak Halifeliği siyasal bir araç ve güç kaynağı olarak kullanılmıştır?

A) II. Abdülhamit

B) III. Selim

C) I. Süleyman

D) I. Ahmet

E) IV. Mehmet

 

11. Osmanlı Devleti'nin;

Orduların önemli bir bölümünün terhis edilmiş olması,

Ordularının   teknoloji   bakımından   yetersiz olması,

II.  Meşrutiyet'in  ilanı  nedeniyle  iç karışıklıklarla uğraşması,

Aşağıdakilerden hangisinde   yenilmesine açmıştır?

A) 1877 - 78 Osmanlı - Rus Savaşı

B) Dömeke Savaşı

C) Balkan Savaşı

D) Kırım Savaşı

E) Sırp isyanını bastırma harekâtı

 

12. Osmanlı Devleti parlamenter sisteme aşağıdakilerden hangisi ile geçmiştir?

A) Kanuni Esasi

B) Tanzimat Fermanı

C) Islahat Fermanı

D) Kanunname-i Ali Osmani

E) Halepa Fermanı

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki Partisinden ayrılmasının nedenlerinden biridir?

A) Yıldırım orduları komutanlığına atanması

B) Askerlerin   siyasi   hayata   karışmasına   karşı olması

C) Hareket ordularının kurmay başkanı olması

D) Osmanlı   Devleti   ile   İtalya  arasında  çıkan savaşa katılması

E) Veliaht   Vahdettin   ile   Almanya   seyahatine çıkması

 

14. Osmanlı   Devletine   parlamento   kavramı aşağıdakilerden hangisiyle gelmiştir?

A) Kanunname-i Al-i Osmani

B) Divan-ı Humayun

C) Saltanat Şurası

D) Vilayet Nizamnamesi

E) Kanuni Esasi

 

15. Antlaşma Devletleri Anadolu'yu aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmişlerdir?

A) Mondros Antlaşması

B) Londra Antlaşması

C) Sevr Antlaşması

D) Paris Antlaşması

E) Berlin Antlaşması

 

16. Osmanlı Devletinde

I.Tanzimat Fermanının ilanı

ll.lslahat Fermanının ilanı

III. 31 Mart olayının bastırılması

Gelişmelerinden hangileri, mevcut anayasal düzene karşı olanlara bir tepkidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) l-ll

E) l-ll-l

 

17. Fatih'ten sonra hangi padişah halka, Osmanlı Devleti'nin vatandaşlar arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilmeyeceği teminatını vermiştir?

B) V.Murat

D) II. Mahmut

A) I.Abdülhamit

C) lll.Selim

E) Abdülaziz

 

18. 1876 Anayasası'nın daha demokratik hale getirmek için 1909 yılında yapılan değişikliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkın seçimlere katılabilmesi

A) Padişahın  Mebuslar Meclisi'ni  kapatma yetkisine bazı sınırlamalar getirilmesi

A) Padişahın Ayan Meclisi üyelerini seçmesi

A) Mebuslar   Meclisi   üyelerinin   dört  yılda   bir yenilenmesi

E) Parlamentonun,   biri   "Ayan   Meclisi"   diğeri "Mebuslar Meclisi" adında iki meclisten oluşması

 

20.

I. Yerli tüccarların %8 oranında iç gümrük vergisi vermek zorunda olması ve yabancıların bu vergiden muaf tutulması

II. Osmanlı   Devleti'nin   parçalanması  ve  Balkan devletlerinin kurulması

III. ithalattan %5, ihracattan %12 oranında vergi alınması

Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti'nde ticaretin yabancıların eline geçmesine ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) llvelll

E) l, llvelll

 

21. Osmanlı Devleti'nde,

I. Aydın

II. Yeniçeriler

III. Ulemalar sınıfı

kesimlerinden   hangileri   I. Meşrutiyet'in   ilan edilmesi için çalışmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E)l, llvel

 

22. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde,

I. Sened-i İttifak'ın imzalanması

II. Kanun-l Esasi'nin kabul edilmesi

III. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi,

IV. Islahat Fermanfnın ilan edilmesi,

Gelişmelerinden hangileri, toplumu oluşturan bireyler arasında eşitlik sağlanmasına yöneliktir?

B) II ve IV

D) I, II ve IV

A) I ve III

C) III ve IV

E) II, III ve IV

 

23. Türk milli mücadelesinin haklılığı ilk kez aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

A) Mudanya Konferansı

B) Habord Raporu

C) Moskova Antlaşması

D) Paris Barış Antlaşması

E) Aımiral Bristol Raporu

 

24.

I.  Amiral Bristol Raporu

II. Wilson ilkeleri

III. Paris Barış Konferansı

Yukarıdakilerden hangilerinde, Batı Anadolu'daki katliamdan Yunanistan'ın sorumlu olduğu belirtilmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız

C) Yalnızlll

D) Ivell

E) I, II ve III

 

25. II. Meşrutiyetin ilanında aşağıdakilerin hangisi etkili olmuştur?

A) Hürriyet ve İtilaf Partisi

B) İktisat Partisi

C) Terrakiperver Cumhuriyet Partisi

D) Ahrar Partisi

E) İttihat ve Terakki Partisi

 

26. Osmanlı Devletinde dış borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır?

B) Abdülmecit

D) V. Murat

A) Abdülaziz

C) II. Abdülhamit

E) II. Mahmut

 

27. Tanzimat Fermanı'nda aşağıdakilerden hangisinde ıslahat yapılması öngörülmemiştir?

A) Yargı sistemi

B) Vergi sistemi

C) Askerlik işleri

D) Devlet rejimi

E) Eğitim sistemi

 

28. Aşağıdakilerden  hangisi  II. ıslahatlarından değildir?

A) Nüfus sayımı yapılması

B) Anayasal düzene geçilmesi

C) İlk öğretimin zorunlu olması

D) Yeni bir ordu kurulması

E) Resmi gazete yayımlanması

 

29.

I. Yargı

II. Eğıtım

III. Maliye

Tanzimat döneminde yukarıdakilerin hangisinde ikili düzenlemeler yapılmıştır?

A) Yalnız 1

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) l-lll

E) l-ll-lll

 

30. II. Abdülhamit aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra tahttan indirilmiştir?

A) Anayasal düzeni kaldırması

B) 31 Mart Olayının çıkması

C) Ittihat ve Terakki Partisi'nin hükümete darbe yapması

D) Duyunu  Umumi'ye  idaresinin  Osmanlı, maliyesine el koyması

E) Osmanlı İmparatortuğu'nun 1877-78 Rus Savaşı'na katılması

 

31.

1- Girit - Arnavutluk

II- Batı Trakya ve Makedonya

III- Gökçeada ve Bozcaada

Yukarıdakilerden hangileri Balkan Savaşları sonucunda yapılan anlaşmalarla kaybedilmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnızlll

D) l-ll

E) l-ll-lll

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1D         2C         3E         4D         5B         6E         7B

 

9B         10A         11C         12A         13B         14E         15A

 

16B         17D         18B         20E         21A         22E         23E         24A

 

25E         26B         27D         28B         29D         30B         31D


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR