20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 1

Bu testimizde cemiyetlerle ilgili klasik sorular, 1. dünya savaşı ile ilgili sorular, 1. dünya savaşı test, 1. dünya savaşı test indir, 1. dünya savaşı cepheler test soruları, 1. dünya savaşı kpss soruları, 1. dünya savaşı cepheler test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Bilgi : Rusya Balkanlarda Slav birliğini sağlamaya çalışmaktadır.

Durum : İngiltere, Reval görüşmeleri sonucunda Rusya'yı Balkanlarda serbest bırakmıştır.

Balkanların XIX. yüzyıldaki genel durumu düşünüldüğünde, yukarıdaki durumun aşağıdaki devletlerden hangisini olumsuz etkilediği söylenebilir?

A) Avusturya-Macaristan

B) Romanya

C) Bulgaristan

D) Arnavutluk

E) Yunanistan

 

2. - İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bu cemiyete bağlı subayların çalışmaları sonucunda II. Abdülhamit 1908'de ikinci kez meşrutiyet ilan etmek zorunda kalmıştır.

- II. Meşrutiyet'in ilanını izleyen günlerde Avusturya Bosna-Hersek'i topraklarına katarken, Bulgaristan da bağımsızlığını ilan etmiştir.

Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılamaz?

A) II. Abdülhamit halkın yönetime katılmasından yana değildir.

B) Meşrutiyet birtakım iç karışıklıklar sonucu ilan edilmiştir.

C) Bazı devletler Osmanlı Devleti'nin iç sorunlarından yararlanmışlardır.

D) İttihat Terakki Cemiyeti Meşrutiyetin ilanında etkili bir rol üstlenmiştir.

E) Meşrutiyet rejimine karşı yoğun bir siyasi muhalefet oluşmuştur.

 

3. Osmanlı Devleti'nde, 13 Nisan 1909'da İstanbul'da meşrutiyet yönetimine karşı bir ayaklanma çıkmıştır. Halkın bir bölümünün de katıldığı bu ayaklanma Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır.

Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Halkın bir bölümü meşruti yönetime karşıdır.

B) Azınlıklar yönetimde etkili olmak istemiştir.

C) Yönetimle ilgili sorunlar yaşanmıştır.

D) Halk arasında görüş ayrılıkları vardır.

E) Ordu yenilik taraftarıdır.

 

4. 1909’da Kanun-i Esasi'de yapılan bir değişiklikle; "Meclis-i Mebusan'ın güvenini alamayan bir başbakan, bakanlar kuruluyla birlikte istifa eder." hükmü getirilmiştir.

Anayasadaki bu değişiklik aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacına yöneliktir?

A) Siyasi ayrılıklara son verilmesi

B) Sosyal adaletin sağlanması

C) Kanunların kısa sürede çıkarılması

D) Yürütmenin meclis denetimine alınması

E) Yargı organlarının bağımsız karar vermesi

 

5. İtalya, sömürge elde etmek ve hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla kendisi için stratejik önem taşıyan Trablusgarp'a saldırmadan önce Avrupa devletlerinin onayını almıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) İtalya sanayileşme sürecini tamamlamamıştır.

B) İtalya Osmanlı Devleti'nin askeri gücünden çekinmektedir.

C) İtalya yayılmacı politikalarına Avrupa devletlerinin tepki göstermesinden çekinmektedir.

D) İtalya'nın donanma gücü yetersizdir.

E) İtalya sınırlarını barışçı yollarla genişletmek istemektedir.

 

6. I- Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son topraklarını kaybetmesi

II. Osmanlı Devleti'nin Atina Antlaşması"nı imzalaması

III. Osmanlı Devleti'nin On İki Adayı geçici olarak İtalya'ya bırakması

IV. On İki Ada'nın Yunanlılara geçmesi

V. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki egemenliğinin sona ermesi

gibi gelişmelerden hangileri, Trablusgarp Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgilidir?

A) I ve V           B) II ve III               C) I ve IV

D) III ve V        E) I ve III

 

7. Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak amacıyla Rusya'nın da kışkırtmaları sonucu, ittifak yapan devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Sırbistan-Arnavutluk-Yunanistan-Karadağ

B) Arnavutluk-Yunanistan-Romanya-Bulgaristan

C) Yunanistan-Bulgaristan-Sırbistan-Romanya

D) Romanya-Arnavutluk-Karadağ-Yunanistan

E) Yunanistan-Bulgaristan-Karadağ-Sırbistan

 

8. XX. yüzyıl başlarında ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi "Osmanlı Devleti'nin sınırlarının daraldığına" kanıt olarak gösterilemez?

A) Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgal edilmesi

B) Bulgar Krallığı'nın bağımsızlık ilan etmesi

C) Avusturya'nın Bosna-Hersek'i topraklarına kattığını açıklaması

D) İttihat ve Terakki Fırkası'nın Bab-ı Ali Baskını ile yönetime el koyması

E) Balkan Savaşlarının kaybedilmesi

 

9. I. Balkan Savaşı sonunda Londra Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin batı sınırı Midye-Enez çizgisi olarak belirlenmiş, en fazla toprağı Bulgaristan almıştır. Buna tepki gösteren Balkan devletleri Bulgaristan'a savaş açmıştır. Bundan faydalanan Osmanlı Devleti Doğu Trakya'yı geri almış ve İstanbul Antlaşması'nda batı sınırı Meriç Irmağı olarak belirlenmiştir.

Bu durum Balkan Savaşlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?

A) Balkan savaşlarında en karlı çıkan devlet Bulgaristan'dır.

B) I. ve II. Balkan savaşları aynı devletler arasında olmuştur.

C) I. Balkan Savaşı'nın sonuçları II. Balkan Savaşı'nın çıkmasına ortam hazırlamıştır.

D) Osmanlı Devleti Balkanlardaki otoritesini yeniden kurmuştur.

E) Balkanlarda kalıcı barış sağlanmıştır .

 

10. Osmanlı Devleti'nin I. Balkan Savaşı sonunda imzaladığı Londra Antlaşması'nın bazı kararları şunlardır:

- Osmanlı Devleti Midye-Enez çizgisinin doğusuna çekilecektir.

- Arnavutluk ve Ege Adaları'nın durumu Avrupalı devletlerin kararına bırakılacaktır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?

A) Osmanlı Devleti Ege Denizi'ndeki üstünlüğünü korumaktadır.

B) Osmanlı Devleti büyük devletlerin baskısı altındadır.

C) Osmanlı Devleti topraklarını koruyamayacak kadar güçsüzdür.

D) Büyük devletlerin Balkanlardaki siyasi etkileri artmıştır.

E) Osmanlı Devleti Doğu Trakya'yı kaybetmiştir.

 

11. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonunda imzaladığı antlaşmalarda Balkan ülkelerinde yaşayan Türklere mülkiyet, eğitim, kültür ve dil konularında bazı ayrıcalıklar sağlanmıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Savaşı Osmanlı Devleti'nin kazanamadığının

B) Azınlık haklarının korunduğunun

C) Balkan devletlerinin Osmanlılara karşı birlikte hareket ettiğinin

D) İnsan hakları kavramının önemini kaybettiğinin

E) Osmanlı Devleti'nin yıkılma sürecine girdiğinin

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları'nın nedenlerinden biri değildir?

A) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan atılmak istenmesi

B) Rusya'nın kışkırtmaları

C) Rusya'nın İngiltere tarafından Balkanlarda serbest bırakılması

D) Balkanlarda yaşayan halkın bağımsızlık kazanmak istemesi

E) Osmanlı ordusunun güçsüz olması

 

CEVAP ANAHTARI

1. A   2. E         3. B         4. D        5. C

6. E  7. E         8. D        9. C        10. A

11. B                12. D


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR