20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 2

Bu testimizde cemiyetlerle ilgili klasik sorular, 1. dünya savaşı ile ilgili sorular, 1. dünya savaşı test, 1. dünya savaşı test indir, 1. dünya savaşı cepheler test soruları, 1. dünya savaşı kpss soruları, 1. dünya savaşı cepheler test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. XX. yüzyıl başlarında Almanya ve İtalya; siyasi, askeri ve sanayi alanında gelişmelerini tamamlamış ve Avrupa kıtasında etkili birer devlet konumuna gelmişlerdi.

Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmelerin sonuçlarından biri değildir?

A) Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermiştir.

B) İngiltere, Rusya ve Fransa'yla Almanya'ya karşı ittifak kurmuştur.

C) Sömürgecilik; yarışı hızlanmıştır.

D) Silahlanma yarışı hız kazanmıştır.

E) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakların önemli bölümünü geri almıştır.

 

2. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Almanya ile yakınlaşma politikası izlemesinin temel nedenlerinden biri de "İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikalarını terk ederek bu toprakları işgal etmeye başlamaları ve Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesinde etkili olmalarıdır."

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun göstergelerinden biri değildir?

A) İngiltere'nin Kıbrıs'a yerleşmesi

B) Girit'e özerklik verilmesi

C) Avusturya'nın Bosna-Hersek'i topraklarına katması

D) Rusya'nın, Reval Görüşmeleri sonucunda Balkanlarda serbest bırakılması

E) Balkan Savaşları sonunda Ege Adaları'nın Yunanistan'a bırakılması

 

3. ittihat ve Terakki tarafından oluşturulan Hareket Ordusu'nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkanlardaki ayaklanmaları bastırmak

B) 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak

C) Meşrutiyetin ilanını sağlamak

D) Sırp Ayaklanması'nı bastırmak

E) II. Abdülhamit'i tahttan indirmek

 

4. XX. yüzyılın başlarından itibaren Makedonya sorunu Balkanlardaki bunalımı tırmandırdı. Avrupa devletleri bu bölge ile yakından ilgilenmeye başladı. Rus çarı ile İngiltere kralı Reval'de buluşarak Osmanlı Devleti'nin durumunu, Boğazlar meselesini ve Balkanların geleceğini görüştü.

Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki gelişmeler karşısında içişlerine karışılmasını engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği söylenebilir?

A) Meşrutiyet ilan edildi.

B) Avrupa devletleriyle savaşlara son verildi.

C) Siyasal partiler kuruldu.

D) Balkan devletlerinin bağımsızlığı tanındı.

E) Türkçülük politikası izlendi.

 

5. II. Meşrutiyetin ilanından memnun olmayan çevrelerin kışkırtmasıyla İstanbul'da 13 Nisan 1909'da 31 Mart Olayı adı verilen ayaklanma çıktı.

31 Mart ayaklanmasının bastırılmasının Osmanlı devlet yönetimi açısından ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Hükümet ile Meclis-i Mebusan arasındaki anlaşmazlıklar giderildi.

B) Halkın görüşlerini yansıtabilmesi için partilerin kurulması kararlaştırıldı.

C) Padişahın bazı yetkileri kısıtlanarak Meclisin yetkileri artırıldı.

D) Devletin teokratik yapısında düzenlemeler yapıldı.

E) Osmanlı ordusunun modernleştirilmesine karar verildi.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) İtalya, Trablusgarp'ı işgal etmeden önce İngiltere ve Fransa'nın onayını almıştır.

B) Balkanlarda savaş belirtilerinin ortaya çıkması üzerine, Osmanlı Devleti İtalya ile antlaşma imzalamak zorunda kalmıştır.

C) Uşi Antlaşması ile Ege Adaları Yunanistan'a bırakılmıştır.

D) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını kaybetmiştir.

E) Osmanlı Devleti Trablusgarp'a asker gönderememiştir.

 

7. İtalya, 1911'de Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ederek Trablusgarp'a asker çıkarmaya başladı. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'da az sayıda askeri vardı. Buraya İtalyan donanması engel olduğu için denizden; İngiltere, Mısır'dan geçiş izni vermediği için karadan yardım gönderilemiyordu .

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine yarılamaz?

A) Osmanlı Devleti'nin bölgedeki gücü zayıflamıştır.

B) İtalya Akdeniz'de güçlenmiştir.

C Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü tehlikeye girmiştir.

D) İngiltere İtalya'ya siyasi destek sağlamıştır.

E) İtalya ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlar uzun süre devam etmiştir.

 

8. I. Balkan Savaşı'nda dört devlete karşı mücadele eden Osmanlı Devleti'nin bu savaştan yenilgiyle çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Almanya'nın Balkan devletlerine yardım etmesi

B) Savaş için yeterli hazırlıkların yapılmaması

C) Orduda particilik mücadelesinin yaşanması

D) Bazı komutanların etkisiz duruma getirilmesi

E) Bazı birliklerin terhis edilmesi

 

9. II. Balkan Savaşı'nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesi

B) Bulgaristan'ın Ege kıyılarına kadar genişlemesi

C) Yunanistan'ın Girit'i alması

D) Bütün devletlerin Boğazlardan serbestçe yararlanmaya başlaması

E) Karadağ ile Sırbistan arasında sınır anlaşmazlığının çıkması

 

10. Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı sonunda, aşağıdakilerden hangisini imzalamak zorunda kalmıştır?

A) Atina Antlaşması

B) Londra Antlaşması

C) Bükreş Antlaşması

D) Uşi Antlaşması

E) İstanbul Antlaşması

 

11. I. Balkan Savaşı'na katılmayan Romanya II. Balkan Savaşı başlayınca bu savaşa katıldı.

Romanya'nın II. Balkan Savaşı'na katılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makedonya'yı ele geçirmek

B) Osmanlı-Alman ittifakını engellemek

C) Avusturya ile birlikte hareket edebilmek

D) Osmanlı kuvvetlerinin ilerlemesini önlemek

E) Bulgaristan'ın büyümesini engellemek

 

12. Osmanlı İmparatorluğu özellikle 1878 Berlin Antlaşmasından sonra hızlı bir dağılma dönemine girmiştir. 1914 yılına gelindiğinde Doğu Trakya hariç, Balkanlarda ve Kuzey Afrika'daki tüm topraklar kaybedilmiştir.

Osmanlı Devleti'nin hızla dağılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya ve diğer Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı ortak politika izlemeleri

B) Ülkede baskıcı bir yönetimin uygulanması

C) İttihat ve Terakki yönetiminin dış politikadaki yanlış uygulamaları

D) Devlet adamları ve padişahların yetersizliği

E) Yönetim kadrolarında parti çekişmeleri yaşanması

 

CEVAP ANAHTARI

1. E  2. C        3. B         4. A         5. C

6. C  7. E         8. A         9. B         10. B

11. E                12. A


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR