2012 kpss tarih lisans soruları ve çözümleri

2012 kpss tarih lisans soruları ve çözümleri1. Eski Türk devletlerinde hükümdara,yönetme yetkisini Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde bu yetkiye verilen addır?
 Cevap :  Kut

2. Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mardin’deki Hatuniye Medresesi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin egemenliği dönemine aittir?
Cevap :  Artuklular

3. Satuk Buğra Han, amcası Oğulcak Kadir Han devletin başındayken
İslamiyet’i benimsemiş, amcasından sonra hükümdar olunca da İslamiyet’i resmi din olarak kabul etmiştir.
Bu bilgiye Karahanlılarda,
I. Devleti yönetme yetkisinin hanedana
ait olduğu,
II. İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasının
hızlandığı,
III. Arapçanın resmi dil olarak kabul edildiği
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Cevap :   I ve II

4. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti’nde ticareti geliştirmek ve ticaret yollarında güvenliği sağlamak amacıyla yapıldığı savunulamaz?
Cevap :  Dârülkuralar

5. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı tımar sistemine göre dirlik sahibinin görevlerinden biri değildir?
Cevap :  Kapıkulu askerlerine ulufe dağıtmak

6. I. Şer’i hukuk kuralları
II. Eskir Türk gelenekleri
III. Fethedilen bölgelerde daha önceki
uygulamalar Osmanlı Devleti’nin hukuk sisteminde yukarıdakilerden hangileri etkin olmuştur?
Cevap :   I, II ve III


7. Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve Terakki Partisi’nin milli ekonomi oluşturma çabaları arasında gösterilemez?
Cevap :   Tarıma destek amacıyla Ziraat Bankasının kurulması


8. Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876 tarihinde Kanunuesasi’nin ilan edilmesiyle başlayan dönemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap :   Devletin teokratik yapısının sonra erdiği
9. Osmanlı Devleti’nde
I. askeri eğitim sisteminde yenileşmeler
II. bürokraside düzenlemeler
III. Enderun mektebinin kurulması çalışmaları
Uygulamalarından hangilerinin, modernleşmeye yönelik olduğu savunulabilir?
Cevap :   I ve II

10. 8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra milli iradenin isteğiyle yeniden askeri görevi üstlenmiştir?
Cevap :  Kütahya – Eskişehir

11. Kuvayımilliye birlikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap :   Doğu cephesinde etkin rol oynadığı

12. Sovyet Rusya Türkiye’ye 1920 yılında her türkü silah ve malzeme yardımında bulunmuş, bu yardım 1921 yılında büyük oranda artarak devam etmiştir.
Sovyet Rusya’nın yardımının artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
Cevap :   TBMM ordusunun askeri başarılarının


13 . Mustafa Kemal Paşa’nın Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra
İstanbul’a gelerek düşüncelerini yaymak için Fethi Bey’le birlikte çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :  Minber

14. Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun, Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap :   Amasya Görüşmelerinin yapılması

15. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi’nin toplanmasının nedenlerinden biri değildir?

Cevap :   İstanbul’un, Anlaşma Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi

16. 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda ilk değişiklikle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
Cevap :  Cumhuriyetin ilanı

17. Atatürk, “Bir toplum aynı amaca, bütün kadınlar ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesi ve medeniyetleşmesine bilimsel olarak imkân yoktur.” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir?
Cevap :   Medeni Kanunu’un kabul edilmesi

18. Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının hazırlanmasında teknik ve ekonomik desteği aşağıdaki devletlerin
hangisinden almıştır?
  Cevap :    Sovyetler Birliği

19. Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 günü TBMM’de kabul edilen kanunlar kapsamında değildir?

Cevap :  Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

20. Aşağıdakilerden hangisinin, ekonomik ilişkilerdeki karışıklıkları önlemek amacıyla yapıldığı savunulamaz?

Cevap :  Kılık ve kıyafet alanındaki düzenlemelerin yapılması
21. TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?
Cevap :   Devlet rejiminin adının konulduğuna

22. Aşağıdakilerden hangisinin dilde sadeleştirme yetkisi olduğu savunulamaz?
Cevap :  Türk Ceza Kanunu’nun çıkarılması

23. 1294 Anayasası’nın 88. Maddesi “Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir.” şeklindedir.
Bu madde Atatürk’ün
I. Milliyetçilik,
II. Laiklik
III. Halkçılık
İlkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

  Cevap :    I, II ve III

24. Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra okuryazar oranını artırmaya yöneliktir?
Cevap :   Millet mekteplerinin açılması

25. Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda,
I. TBMM’nin açılması
II. Halifeliğin kaldırılması
III. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması
Olaylarından hangileri yer almaktadır?
   Cevap :    I ve II

 26. Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk Dönemi’nde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğu savunulamaz?

Cevap :   Sadabat Paktı

27. 1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının başlıca faaliyet alanını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?
Cevap :  Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunlarını gidermek

28. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde, Milletler Cemiyeti devreye girmemiştir?
Cevap :   Yabancı okullar

29. Atatürk Dönemi’nin son başbakanı aşağıdakilerden
hangisidir?
Cevap :  Celal Bayar

30. İkinci Dünya Savaşı öncesinde,
I. İtalya,
II. Fransa,
III. Avusturya
Devletlerinden hangilerinin yayılmacı politikası, Türkiye’nin boğazlar sorununu gündeme getirmesine neden olmuştur?

Cevap :   Yalnız I

Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR