ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA TEST SORULARI 1

Bu testimizde atatürk dönemi dış politika test kpss, atatürk dönemi dış politika soruları ve cevapları, atatürk dönemi dış politika test indir, atatürk dönemi dış politika test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

Atatürkçü milliyetçilik anlayışının iç ve dış politikayı belirleyen başlıca niteliği, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapılan inkılapların sürekli olması

B) İdeal rejimi cumhuriyet olarak görmesi

C) Yurtta barış, dünyada barış anlayışını benimsemesi

D) Egemenlik milletindir ilkesini benimsemesi

E) Devletin vatandaşa hizmet etmesini öngörmesi

 

2. Atatürk'ün yeni Türk Devleti'nin kurtuluş koşul ve ilkelerini en açık ve ayrıntılı biçimde anlattığı eserinin adı nedir?

A) Medeni Bilgiler

B) Nutuk

C) Söylev ve Demeçler

D) Cumhuriyet'e Doğru

E) Çankaya

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması'nın yapıldığı sırada ve antlaşmadan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olan konulardan biri değildir?

A) Ortodoks Kilisesi patriğinin İstanbul'da kalması

B) Batı Trakya Türklerinin hakları

C) Osmanlı borçlarının ödenmesi

D) Ege adalarının silahsızlandırılması

E) Ulusal mücadelede işgallerden kaynaklanan hasarın karşılanması

 

4. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'nın § nedenlerinden biri değildir?

A) İtalya'nın I. Dünya Savaşı'nda umduğunu bulamaması

B) Japonya'nın Çin'i sömürmek istem^si

C) Sovyet Rusya'nın kendi rejimini dünyaya yaymak istemesi

D) Almanya'nın I. Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşmaları tanımaması

E) Avusturya Veliahtı'nın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi

 

5.

I. Kuzey Atlantik Paktı

II. Varşova Paktı

III. KellogPaktı

IV. Lokamo Paktı

Yukarıdaki paktlardan hangileri, bireyleri birbirine karşı olan iki savunma sistemi şeklinde kurulmuştur?

A) I ve ll

B) I ve lll

C) İ ve İV

D) ll ve lll

E) IH ve lV

 

6. Balkan Paktının ikinci maddesinde, paktın hiçbir devlete yönelik olmadığı, amacının bir Balkan devletine girişilecek saldırı karşısında o devletin sınırlarını güvence altına almak olduğu açıklanmıştır.

Bu açıklama aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Balkanlardaki mevcut siyasi haritanın sürekli değiştiğinin

B) Balkan Paktı üyelerine bir dış saldırı olasılığı bulunduğunun

C) Balkan yarımadasında başka Paktların da kurulduğunun

D) Balkan Paktı üyelerinin, Avrupa ülkelerinden destek beklediğinin

E) Balkan devletleri arasında önemli görüş ayrılığı Bulunduğunun

 

7. Türkiye Atatürk döneminde aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisinin üyesi olmuştur?

A) Avrupa Konseyi

B) Birleşmiş Milletler

C) Milletler Cemiyeti

D) Avrupa Topluluğu

E) Kuzey Atlantik Paktı

 


8. Türkiye'nin komşularıyla ve dünya devletleriyle barışçıl bir politika izlediğini gösteren aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleştirilmemiştir?

A) Balkan Antantı'nın imzalanması

B) Milletler Cemiyeti'ne üye olunması

C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi

D) Sadabat Paktı'nın kabul edilmesi

E) Hatay'ın anavatana katılması

 

9.

I. Musul ve yöresinde yaşayan Türklerin korunması

II. Musul petrollerinden Irak'a kalan gelirin 25 yıl süreyle %10'unun Türkiye'ye verilmesi

III. Musul'un Irak'a bırakılması

Hangisi 5 Haziran 1926 yılında İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması'nda alınan kararlardan değildir?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

 

10. Musul'un Irak'a bırakılmasına karşılık. Musul petrollerinden elde edilen yıllık geriiin yüzde 10'unun 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilmesi kararı, aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A) Lozan Antlaşması (1923)

B) Ankara Antlaşması (1926)

C) Mudanya Ateşkes Antlaşması (1922)

D) Mondros Ateşkes Antlaşması (1918)

E) Misak-ı Milli (1920)

 

11.

I. Nato'ya girmesi

II. Türkiye'nin Kore Savaşı'na girmesi

III. İngiltere’nin Ortadoğu'da çıkarlarının olması

Hatay'la ilgili sorunda İngiltere'nin Türkiye'den yana tavır koymasında, yukarıdakilerden hangilerinin etkisi olduğu savunulabilir?

A) Yalnız l

C) Yalnız lll

E) ll ve lll

B) Yalnız II

D) I ve II

 

12. Montrö Boğazlar Sözleşmesi, aşağıdakilerden hangisine son vererek Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ilişkilerindeki önemini artırmıştır?

A) Kapitülasyonlar

B) Dış borçlar

C) Türk karasularında yabancıların ticaret yapması

D) Boğazlar Komisyonu

E) Ege Adalarının silahlandırılması

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, Balkan Antantı'nın yapılmasına neden olmuştur?

A) Hatay Parlamentosu'nun aldığı kararla Hatay'ın Türk topraklarına katılması

B) Türkiye'nin Sadabat Paktı'na üye olması

C) Türkiye'nin NATO'ya üye olması

D) İtalya ve Almanya'nın saldırgan politika izlemesi

E) II. Dünya Savaşı'nın çıkması

 

14. Türkiye'ye, Milletler Cemiyeti'ne üye olması için M çağrı yapılmasında, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Türkiye'nin Balkan Paktı'nın oluşumundaki katkısının büyük olması

B) İtalya'nın Habeşistan'a saldırması

C) Türkiye'nin, İngiltere'nin mandası olan Irak'la sınırının çizilmesi

D) Montrö  Antlaşması'yla  Boğazların  Türk egemenliğine geçmesi

E) Türkiye'nin Sadabat Paktı'na girmesi

 

15.1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması'yla Musul'un Irak'ta kalmasında,

I. Şeyh Sait Ayaklanması'nın çıkması

II. Dünya ekonomisinde petrolün öneminin giderek artması

III. ikinci Dünya Savaşı öncesinde Batı'nın kendi güvenliği için Türkiye'nin askeri gücüne gereksinim duyması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) Yalnız lll

D) I ve II

E) ll ve lll

 

16.

I. 1921 Anayasası

II. 1924Anayasası

III. 1961 Anayasası

Yukarıdaki anayasalardan hangileri, halkoyuna sunulmuştur?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) Yalnız lll

D) I ve II

E) ll ve lll

 

17.

I. NATO

II. Kellog Paktı

III. Birleşmiş Milletler

Türkiye, Atatürk döneminde yukarıdakilerden hangilerine üye olmuştur?

A) Yalnızl

B) Yalnızll

C) Ivell

D) II ve III

E) I, llvelll

 

18.1923 yılında 1921 anayasasında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?

A) Başbakan'ı Cumhurbaşkanın seçmesi

B) "Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır" hükmünün çıkarılması

C) Cumhurbaşkanının Meclis tarafından seçilmesi

D) Bakanlar Kurulunun Başbakan tarafından oluşturulması

E) Cumhurbaşkanının bir seçim dönemi için seçilmesi

 

19. Fransa Suriye'deki manda yönetimini kaldırarak burada bağımsızlığı öngören bir antlaşma yapmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Musul sorunu

B) Hatay sorunu

C) Boğazlar sorunu

D) Borçlar sorunu

E) Yabancı okullar sorunu

 

20.

I. Savaşın tüm dengeleri alt üst etmesi

II. Balkan Antantının aynı yörede bulunan devletler arasında yapılmış olması

III. Boğazların Türk egemenliğine geçmesi

Balkan Antantının II. Dünya Savaşı'nda işlevini yitirmesinde, yukarıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) Yalnız lll

D) I, III

E) II, III

 

21. Türkiye ile Yunanistan arasında

I. Nüfus değişimi

II. Tazminat

III. Ege adalarının silahsızlandırılması

Konularından hangisi Lozan antlaşmasından sonra bir sorun olarak devam etmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız

C) Yalnız III

D) I, III

E) II, III

 

22. Türkiye 1932 yılında aşağıdakilerden hangisine üye olmuştur?

A) Birleşmiş Milletler

B) Milletler Cemiyeti

C) Lahey Adalet Divanı

D) Balkan Antantı

E) Sadabat Paktı

 

23. Montrö Sözleşmesinde,

I. Boğazların hakimiyeti Türkiye'ye bırakılmıştır.

II. Batı Trakya Yunanistan'a bırakılmıştır.

III. Doğu Trakya'daki Türklerle Anadolu'daki Rumlar karşılıklı olarak değiştirilmiştir.

Yukarıdakilerden hangisi yer almıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) l-ll

E) l-ll-lll

 

24. Balkan Paktı'nın kurulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere katılması

B) II. Dünya Savaşı'nın çıkması

C) Türkiye'nin NATO'ya üye olması

D) Almanya ve İtalya'nın yayılımcı politikası

E) Hatay'ın Anavatan'a katılması

 

25.

I- İtalyanların On iki Ada'yı Yunanistan'a vermesi

II- Türkiye'nin Marshall planını kabul 9tmesi

III- Musul petrollerinden elde edilen yıllık gerilin yüzde 10'unun 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilmesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi  Atatürk döneminde gerçekleşmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

 

26. Atatürk'ün "Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı sürdürmek, milletin V9 ülkenin gerçek mutluluğuna, kalkınmasına çalışmak gelişigüzel büyük hayaller peşinde milleti uğraştırmamak, harcamamak, uygarlık dünyasından insanca karşılıklı ve dostluk görmeyi bekİemek..." sözleriyle ifade ettiği hedefler dış politikada

I. Yalnız uygar milletlerle ilişki kurma

II. Uluslararası ilişkilerde saygınlığını koruma

III. içişlerine karışmama ve karıştırmama

İlkelerinden hangilerini benimsediğini göstergesidir?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız lll

D) I ve ll

E) ll ve lll

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1D         2B         3C         4E         5A

 

6B         7C         8E         9A         10B         11C         12D

 

13D         14B         15D         16C         17B         18B         19B         20A

 

21D         22B         23A         24D         25C         26E


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR