ATATÜRK İLKELERİ VE DIŞ POLİTİKA İLE İLGİLİ TEST SORULARI 3

Bu testimizde atatürk dönemi dış politika test kpss, atatürk dönemi dış politika soruları ve cevapları, cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili sorular, atatürk ilkeleri ile ilgili sorular ve cevapları, atatürk ilkeleri soruları ve çözümleri, atatürk ilkeleri test çöz, atatürk ilkeleri test indir, inkılap tarihi test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Yeni Türk devletinin Atatürk döneminde izlediği dış politikanın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Ulusal bağımsızlığı korumak

B) Uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesinin uygulanmasını sağlamak

C) Uluslararası sorunları barış yoluyla çözümlemek

D) [çişlerine karışılmasına engel olmak

E) Azınlık haklarının uluslararası konferanslarda belirlenmesini sağlamak

 

2. Lozan Antlaşması ile yabancı okulların çalışması belirli esaslara bağlanmıştı. Lozan'dan sonra imtiyazların kalkması ve öğretimde laiklik esaslarının kabul edilmesi yabancı okullar sorununun ortaya çıkmasına neden oldu. Türkiye'deki elçiler konu ile ilgili hükümetle görüşmek istemişler, fakat Türk hükümeti bunu reddetmiştir.

Yabancı okullar sorununun batılı devletler ile görüşülmemesi aşağıdakilerden hangisinin savunulduğunun göstergesidir?

A) Hukukun üstünlüğü

B) Bağımsızlık

C) Askeri üstünlük

D) Çağdaşlık

E) Milliyetçilik

 

3. Lozan Antlaşması’nda "İstanbul'da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya'da yaşayan Türkler dışında kalan Türk ve Rum nüfusun, Türkiye ile Yunanistan arasında değiştirilmesi" kararı alınmıştı. Bu uygulama yaşanan sorunlar nedeniyle ancak 1930’da gerçekleştirilebildi.

Nüfus mübadelesinin gecikme nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Yunanistan'daki Türklerin Anadolu'ya gitmek istememesi

B) Anadolu'daki Rumların Yunanistan'a gitmek istememesi

C) Milletler Cemiyeti'nin mübadeleyi ilkelerine aykırı bulması

D) Türkiye ve Yunanistan'ın değişimin masraflarını karşılayacak ekonomik gücünün olmaması

E) Yunanistan'ın, İstanbul'da kalacak Rumların belirlenmesinde sorun çıkarması

 

4. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikadaki çalışmalarından hangisi, Lozan Antlaşmasından arta kalan sorunları çözmekten çok uluslararası barışa katkı sağlama amacına yöneliktir?

A) Nüfus mübadelesi sorununun çözümlenmesi

B) Montrö Sözleşmesi'nin imzalanması

C) Milletler Cemiyeti'ne katılması

D) Hatay Sorunu'nun Fransa ile anlaşarak çözümlenmesi

E) Irak sınırı konusunda İngiltere ile antlaşma imzalanması

 

5. 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonu kaldırılarak boğazların yönetimi Türkiye'ye bırakılmıştır. Türkiye boğazlarda silah bulundurabilecek ve savaş zamanında istediği gibi açıp kapatabilecekti.

Bu bilgilere bakılarak;

I. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olduğu

II. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki durumunu güçlendirdiği

III. Türkiye'nin egemenliğini sınırlandıran unsurların ortadan kalktığı

IV. Sovyet Rusya'nın boğazlar konusunda Türkiye'yi desteklediği

yargılarından hangileri savunulabilir?

A) II ve III         B) I ve II  C) III ve IV

D) I ve IV         E) II ve IV

 

6. Anayasa'da "Egemenliğin kullanılması hiçbir surette, hiçbir kişiye, zümreye, aileye ve sınıfa bırakılamaz." kararı yer almıştır.

Bu durumun, Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?

A) Laiklik

B) inkılapçılık

C) Devletçilik

D) Cumhuriyetçilik

E) Milliyetçilik

 


7. Türkiye, Suriye'nin bağımsızlığını kazanmasından sonra ortaya çıkan Hatay sorununun çözümlenebilmesi amacıyla Milletler Cemiyeti'ne başvurmuştur.

Türkiye'nin bu tutumuna bakılarak;

I. Suriye'nin bağımsızlığını tanımamaktadır.

II. Sorunları barışçı yollarla çözüme kavuşturmak istemektedir.

III. Hatay'ı sınırlarına katmaktan vazgeçmiştir.

IV. Uluslararası sorunları askeri güç kullanarak çözme eğilimindedir.

gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I        B) II ve III               C) Yalnız IV

D) III ve IV       E) Yalnız II

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının temel özelliklerinden biri değildir?

A) Halkı ortak kültür ve amaçlar çevresinde birleştirmeyi amaçlar.

B) Yıkıcı değil, yapıcı ve barışçıdır.

C) Dünyadaki Türklerin siyasi birliğini amaçlar.

D) Din ve soy ayrımına dayalı değildir.

E) Birleştirici, insancıl ve medenidir.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumda laiklik ilkesinin uygulandığını kanıtlayan gelişmelerden biri değildir?

A) Farklı inanca sahip toplulukların bir arada yaşaması

B) Eşitlik anlayışının gelişmesi

C) Devlet düzeninin çoğunluğun inanç esaslarına göre belirlenmesi

D) Kişilere inanç ve ibadetlerini serbestçe yapabilme hakkının tanınması

E) Düşünce özgürlüğünün esas alınması

 

10.

I. Devletin sanayide ve işletmecilikte görev üstlenmesi

II. Ekonomide devletin hem düzenleyici hem de girişimci olması

III. Halkın temel ihtiyaç maddelerinin devlet tarafından üretilmesi

gibi durumlar Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Milliyetçilik                 B) Laiklik               C) Halkçılık

D) Devletçilik                 E) Cumhuriyetçilik

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün inkılapçılık anlayışına uymaz?

A) Gelişmeyi öngören bir atılımcılık

B) Akıl ve bilimsel düşünce

C) Türk inkılâbının dogma haline gelmesini önleme

D) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma

E) Geleneksel düşünceyi koruma

 

12. Özgürlüklerin kullanılması demokrasi için zorunludur. Özgür insanlar devlet yönetiminde söz sahibi olabilir.

Buna göre, Türkiye'de demokrasinin oluşması için;

I. Devletçilik

II. Halkçılık

III. Cumhuriyetçilik

IV. Laiklik

gibi ilkelerden hangilerinin uygulanmasının zorunlu olduğu söylenemez?

A) I ve II           B) Yalnız I              C) III ve IV

D) I ve IV         E) II ve III

 

CEVAP ANAHTARI

1. E  2. B         3. E         4. C        5. A

6. D  7. E         8. C        9. C        10. D

11. E                12. B


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR