ATATÜRK İLKELERİ VE DIŞ POLİTİKA İLE İLGİLİ TEST SORULARI 4

Bu testimizde atatürk dönemi dış politika test kpss, atatürk dönemi dış politika soruları ve cevapları, cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili sorular, atatürk ilkeleri ile ilgili sorular ve cevapları, atatürk ilkeleri soruları ve çözümleri, atatürk ilkeleri test çöz, atatürk ilkeleri test indir, inkılap tarihi test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. "Egemenliğin ve siyasi iktidarın kaynağı halktır."

Atatürk döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki inkılaplardan hangisi bu düşünce ile doğrudan ilgili değildir?

A) Soyadı kanununun çıkarılması

B) Kadınlara siyasal haklar tanınması

C) Cumhuriyetin ilan edilmesi

D) TBMM'nin milletin tek temsilcisi olması

E) Saltanatın kaldırılması

 

2. "Cumhuriyetin ilanı tüm milleti sevindirdi. Tüm ülkede gösteriler yapıldı. Sadece İstanbul'da yayınlanan birkaç gazete ile bazı kişiler bu sevince katılmaktan çekindi. Hatta endişeye düştü."

Mustafa Kemal'in bu konuşması;

I. Egemenliğin millete ait olduğu

II. Cumhuriyetin ilanına tepki gösterenlerin de bulunduğu

III. Halkın çoğunluğunun cumhuriyetin ilanına tepki gösterdiği

yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I        B) Yalnız II             C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

 

3. I. Sivas Kongresi'nde bazı delegeler Amerikan

mandasının kabul edilmesini savundu.

II. TBMM'de bazı milletvekilleri, saltanat ve hilafetin kaldırılmasına karşı çıktı.

Bu iki durum değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı seçilmesine karşı olanlar vardır.

B) Çok partili döneme geçilmiştir.

C) Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenliğin gerçekleşeceğine inanmayanlar vardır.

D) İttihat ve Terakki yanlıları yönetimi ele geçirmek istemektedir.

E) Seçim kanununda değişiklik yapılmıştır.

 

4. Serbest Cumhuriyet Fırkası, demokratik, liberal ve yenilikçi programına karşın, bir süre sonra bu hedeflerinden tamamen uzaklaşmış, cumhuriyet ve devrimlere karşı bir hareket haline gelince kurucusu Fethi Bey tarafından kapatılmıştır.

Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisi ile en doğru şekilde açıklanabilir?

A) Fethi Bey başarısız olmuştur.

B) Partinin programı cumhuriyet düzenine karşıdır.

C) Parti iyi bir örgütlenme gerçekleştirmiştir.

D) Halk bu partiyi desteklememiştir.

E) Siyasi ortam çok partili yaşama uygun değildir.

 

5. Cumhuriyet döneminde görülen bazı gelişmeler şöyledir:

I. Halifelik kaldırılmıştır .

II. Soyadı kanunu çıkarılmıştır.

III. Tekke ve zaviyeler ile türbeler kapatılmıştır.

IV. Medeni kanun kabul edilmiştir.

V. Yeni Türk harfleri kullanılmaya başlanmıştır.

Bunlardan hangileri "Laik devlet düzenini" gerçekleştirme amacına yönelik değildir?

A) I ve III          B) II ve V                C) II ve IV

D) III ve V        E) I ve II

 


6. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılın ikinci yarısında yürürlüğe giren Mecelle 1926'da kaldırılmış ve Şer'i hukuk uygulamasına son verilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Yönetim biçiminin değiştiğinin

B) Laik hukuka geçiş süreci yaşandığının

C) İslam hukuk anlayışının korunduğunun

D) Dini farklılıkların dikkate alınmadığının

E) Egemenliğin kaynağının değiştiğinin

 

7. Atatürk "Milletimizin, memleketimizin eğitim kurumları bir olmalıdır. Ülke çocukları kadın ve erkek aynı şekilde orada eğitilmelidir." sözü ile aşağıdaki inkılaplardan hangisini açıklamaktadır?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi 6) Medreselerin kapatılması

C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

D) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

E) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi

 

8. Cumhuriyetin ilk yıllarında milliyetçilik anlayışına uygun inkılaplar yapılmıştır.

Eğitim ve kültür alanında yapılan aşağıdaki inkılaplardan hangisinin bu düşünceye uygun olmadığı söylenebilir?

A) Türk Tarih Kurumu'nun açılması

B) Tevhid-i Tedrisat kanunu

C) Latin alfabesinin kabul edilmesi

D) Türk Dil Kurumu'nun açılması

E) Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi'nin açılması

 

9. - Lozan Konferansı'nda boğazların silahsız olması ve denetiminin başkanı Türk olan bir komisyona bırakılması kararlaştırılmıştır.

      - 1930 yılı başlarından itibaren Almanya ve İtalya’nın yayılmacı politikalar izlemeleri üzerine Türkiye, 1936'da boğazlar sorununun yeniden görüşülmesini istemiştir.

Yukarıda verilen bilgiler arasında ilişki kurulduğunda, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türkiye Cumhuriyeti silahlanma yarışına katılmıştır.

B) Türkiye Cumhuriyeti Avrupa'daki gelişmelerden kendi çıkarları doğrultusunda yararlanmıştır.

C) Avrupa devletleri Türkiye'nin çıkarlarını engellemiştir.

D) Ticaret gemilerinin boğazlardan serbest geçiş hakkı kaldırılmıştır.

E) Barış zamanında boğazlar bütün devletlerin gemilerine kapalı duruma gelmiştir.

 

10. Yeni Türk devletinde gerçekleştirilen;

I. Hilafetin kaldırılması

II. Tekke ve zaviyelerin kapatılması

III. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

IV. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi

gibi inkılaplardan hangileri, toplumdaki eşitsizlik belirtilerini ortadan kaldırma amacına yöneliktir?

A) I ve II           B) III ve IV              C) II ve III

D) I ve III          E) II ve IV

 

11. Cumhuriyet döneminde;

I. Köylüyü ekonomik yönden güçlendirmek

II. Üretimi artırmak

III. Köylüyü toprağa bağlamak

gibi amaçlarla aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A) Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün açılması

B) Üretim kooperatiflerinin kurulması

C) Planlı ekonominin uygulanması

D) Tarım örgütünün geliştirilmesi

E) Aşar vergisinin kaldırılması

 

12. - Türk Tarih Kurumu'nun görevi, Türk tarihinin

bütün olarak ve en eski dönemlerden itibaren kaynaklara dayanılarak incelemesidir.

- Türk Dil Kurumu, Türkçe'ye giren yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar bulmakla görevlendirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar, Yeni Türk devletinin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediğinin kanıtıdır?

A) Sosyal devlet yapısı

B) Hukukun üstünlüğü

C) Laik devlet düzeni

D) Kültürel bağımsızlık

E) Meclise dayalı yönetim

 

CEVAP ANAHTARI

1. A   2. D        3. C        4. E         5. B

6. B  7. A         8. C        9. B         10. B

11. E                12. D


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR