CUMHURİYET DÖNEMİ, İLKE İNKILAPLAR, ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 7

Bu testimizde türk inkılabı test soruları, cumhuriyet dönemi inkılapları test soruları, siyasi alanda yapılan inkılaplar ile ilgili sorular, cumhuriyetin ilanı ile ilgili sorular ve cevaplar, inkılaplar ile ilgili sorular ve cevapları, inkılaplar test çöz, inkılaplar ile ilgili test indir gibi konuları ele alacağız.

 

61.Musul’un Türkiye’ye verilmemesi için Şeyh Sait İsyânı’nı destekleyen ve hatta çıkmasında rolü olduğu söylenen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A)İngiltere                       C)Fransa              E)Sovyet Rusya

B)ABD                             D)İtalya

 

62.Türkiye Cumhuriyeti, aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisine üye olmamıştır?

A)NATO                          C)Milletler Cemiyeti            E)Balkan Antantı

B)Varşova Paktı            D)Sadabat Paktı

 

63.“Dış politikada güçlü olmanın temeli, iç politikada güçlü olmaktır” diyen Atatürk’ün bu sözlerinin doğruluğunu, aşağıdakilerden hangisi kanıtlamaktadır?

A)II.Dünya Savaşı’nın dışında kalınması

B)Sadabat Paktı’nın kurulması

C)Balkan Antantı’nın oluşturulması

D)Hatay’ın anavatana katılması

E)Milletler Cemiyeti’ne üye olunması

 

64.Aşağıdakilerden hangisi, dünya barışını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bulunduğu coğrafyada bölgesel barışı korumaya yönelik değildir?

A)Yabancı okullar sorununun çözülmesi

B)Balkan Antantı’nın imzalanması

C)Milletler Cemiyeti’ne üye olunması

D)Kuzey Atlantik Savunma Paktı (NATO)’nın kurulması

E)Sadabat Paktı’nın oluşturulması

 

65.Misâk-ı Millî sınırları içinde yer almasına rağmen, Musul’un 1926’da İngiltere’ye verilmesinin en önemli sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Musul petrollerinden elde edilen kârın %10’unun Türkiye’ye bırakılması

B)İçte çözüm bekleyen önemli sorunlar olması

C)Dış politikada yeterli tecrübeye sahip olunmaması

D)Yunanistan’la olan nüfus mübadelesi sorununun henüz çözümlenmemiş olması

E)İngiltere ile ilişkilerin bozulmasının istenmemesi

 

66.İngiltere’nin etkisiyle çıkan Şeyh Sait İsyânı, aşağıdaki sorunlardan hangisinin Türkiye’nin zararına sonuçlanmasına sebep olmuştur?

A)Kapitülasyonlar         C)Hatay                 E)Boğazlar

B)Batum                         D)Musul

 

67.Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan Nüfus Mübadelesi Sorunu’nun                çözümlenmesi, aşağıdakilerden

hangisinin gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur?

A)Lozan Antlaşması’nın                             D)Sadabat Paktı’nın

B)1926 Ankara Antlaşması’nın E)Balkan Antantı’nın

C)Montrö Sözleşmesi’nin

 

68.Aşağıdakilerden hangisi, Balkan Antantı(Paktı)’na katılan devletlerden biri değildir?

A)Türkiye                        C)Bulgaristan                      E)Romanya

B)Yunanistan                                D)Yugoslavya

 

69.Aşağıdakilerden hangisi, Sadabat Paktı’na katılan devletlerden biri değildir?

A)Türkiye                        C)İran                    E)Irak

B)Suriye                         D)Afganistan

 

70.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Atatürk Dönemi dış politikasının temel ilkelerinden biri değildir?

A)Her koşulda barış politikasını bozmamak

B)Uluslar arası eşitliğe sahip olmak

C)Gerçekçi hedefler belirlemek

D)Yurtta ve dünyada barışı sağlamak

E)Misâk-ı Millî sınırları içinde kalmak

 

71.

I.Kars

II.Kerkük

III.Ardahan

IV Musul

V.Hatay

Yukarıdakilerden hangileri, Misâk-ı Millî sınırları içinde kalmasına rağmen Atatürk Dönemi’nde Türkiye’ye katılmamıştır?

A)I-III-IV                           C)I-IV-V                  E)I-II-V

B)II-IV-V                          D)II-III-V

 

72.Kurtuluş Savaşı yıllarında imzalanan her antlaşma, askerî bir zaferin diplomatik sonucu olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki özelliği taşımayan bir antlaşmadır?

A)Moskova Antlaşması                               D)1921 Ankara Antlaşması

B)Mudanya Ateşkes Antlaşması              E)1926 Ankara Antlaşması

C)Lozan Antlaşması

 

73.

I.Türkiye-Sovyet Rusya

II.Türkiye-Bulgaristan

III.Türkiye-Yunanistan

IV.Türkiye-İran

V.Türkiye-Irak

Yukarıdaki sınırlardan hangisi, Cumhuriyet Hükûmeti döneminde çizilmiştir?

A)I     B)II          C)III        D)IV        E)V

 


74.Mübadele Sorunu’nu çözülmesiye Türkiye-Yunanistan arasında 1930’dan itibaren dostluk başlamıştır. Bu dostluk ancak 1950’ye kadar sürmüştür (Sınav Komisyonu buna 1954  de diyebilir).

Aşağıdakilerden hangisiyle, iki devlet arasında gerginlik yeniden başlamıştır?

A)Ege Kıta Sahanlığı anlaşmazlığı                          D)Kıbrıs Sorunu

B)Batı Trakya Türkleri                                                 E)Ege Hava Sahası sorunu

C)Ege adalarının silâhsızlandırılması antlaşması

 

75.Lozan’dan sonra Türk-İngiliz ilişkilerindeki gerginliği yumuşatarak, diğer Batılı devletlerin de Türkiye ile ilişkilerini olumlu yönde etkileyen ilk antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

A)1926 Ankara              C)Sadabat Paktı                 E)1926 Atina

B)Montrö         D)Balkan Antantı

 

76.Aşağıdakilerden hangisi, Türk dış politikasının gündeminde, Lozan’dan kalan bir sorun olarak yer almamıştır?

A)Yabancı okullar                         C)Irak sınırı          E)Nüfus Mübadelesi

B)Boğazlar                     D)Kıbrıs

 

77.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde karşılaşılan dış politika sorunlarından bir değildir?

A)Irak sınırı     C)Nato’ya giriş    E)Yabancı okullar

B)Hatay                          D)Boğazlar

 

78.I.Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşma ve düzenlemelerin başarısızlığa uğramış olduğunun kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Millî devletler kurulması          B)Sömürgecilik                   C)II.Dünya Savaşı

D)Manda rejimleri                        E)Türk Millî Mücâdelesi

 

79.Lozan Antlaşması’nı Türkiye adına aşağıdakilerden hangisi imzalamıştır?

A)Fevzi Çakmak)                          C)Rauf (Orbay)                    E)M. Kemâl

B)İsmet (İnönü)                            D)TBMM

 

80.Atatürk Dönemi’nde benimsenen Türk dış politikasının ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Yurtta barış dünyada barış

B)Misâk-ı Millî sınırlarını koruma

C)Millî bağımsızlığı koruma

D)Uluslar arası hukuka saygılı olma

E)Çağdaş ve lâik yönetim anlayışını yerleştirme

 

81.İtalya’nın Habeşistan’ı alarak doğuya doğru yayılmasına karşı Türkiye-İran-Irak ve Afganistan arasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?

A)Sadabat Paktı                           C)Balkan Antantı                 E)Cento

B)1926 Ankara Antlaşması        D)Nato

 

82.Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliği tam olarak aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A)Lozan Antlaşması    D)Sadabat Paktı

B)Montrö Sözleşmesi  E)Mudanya Ateşkes Antlaşması

C)Balkan Antantı

 

83.

I.Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla Türkiye’nin Boğazlar bölgesinde asker bulundurma hakkını alması

II.Türk kanunlarına uymak istemeyen yabancı okulların kapatılması

III.Balkan Paktı’na Türkiye’nin üye olması

Gelişmelerinden hangisi, millî bağımsızlık anlayışımızı sınırlayan unsurların kaldırıldığının göstergesidir?

A)I     B)II          C)I-III      D)I-II       E)I-II-III

 

84.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde siyâsî ilişki kurulan devletlerden biri değildir?

A)Irak                              B)İran                    C)Pakistan           D)Afganistan           E)Suriye

 

85.Mondros Mütârekesi’ne göre Anadolu’da işgâller yapan ancak daha sonra tutum değiştirerek TBMM Hükûmeti’ni resmen tanıyan ilk İtilâf Devleti,                 aşağıdakilerden hangisidir?

A)İtalya                            B)İngiltere             C)Fransa              D)İtalya                  E)ABD

 

86.Aşağıdaki uluslar arası antlaşmalardan hangisinin imzalanması, Türkiye-Sovyet Rusya arasındaki dostluk ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir?

A)Montrö Boğazlar Sözleşmesi D)Lozan Antlaşması

B)Balkan Antantı                          E)Mudanya Mütârekesi

C)Sadabat Paktı

 

87.

I.Yugoslavya

II.Yunanistan

III Türkiye

IV.Romanya

Yukarıdaki devletlerden hangisi veya hangileri Balkan Antantı’ndan ilk önce ayrılmıştır?

A)I-IV                B)I-II       C)I          D)III        E)II-III

 

Cevap Anahtarı:

61-A 71-B 81-A

62-B 72-E 82-B

63-D 73-E 83-D

64-A 74-D 84-C

65-B 75-A 85-C

66-D 76-D 86-D

67-E 77-C 87-C


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR