CUMHURİYET DÖNEMİ, İLKE İNKILAPLAR, ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ TEST 1

Bu testimizde türk inkılabı test soruları, cumhuriyet dönemi inkılapları test soruları, siyasi alanda yapılan inkılaplar ile ilgili sorular, cumhuriyetin ilanı ile ilgili sorular ve cevaplar, inkılaplar ile ilgili sorular ve cevapları, inkılaplar test çöz, inkılaplar ile ilgili test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kapsamındadır?

A) Türk parasının korunması

B) Ekonomiyle ilgili araştırmaların yapılması

C) Özel girişimcilere kolaylık sağlanması

D) Ekonomik alanda gerekli görülen değişikliklerin yapılması

E) Dünyadaki değişik ekonomik akımların incelenmesi ve bunların Türkiye'ye etkilerinin saptanması

 

3. Atatürk, Söylevinde;

I. Kuvay-i Milliye (1919-1920)

II. TBMM Hükümeti (1920-1923)

III. Türkiye Cumhuriyeti (1923-1927)

IV. Türkiye Cumhuriyeti (1927-1938)

Dönemlerinden hangilerini anlatır?

A) I ve ll

B) ll ve lll

C) lll ve lV

D) I, ll ve lll

E) I, II, III ve IV

 

4.

I. Tekke ve türbelerin kapatılması

II. Medreselerin kapatılması

III. Patrikhane'nin evrensel olmaktan çıkarılması

Yukarıdakilerden hangilerinin temel amacı, düşüncede çağdaşlığı gerçekleştirmektedir?

B) Yalnız

D) I ve lll

A) Yalnız ll

C) I ve ll

E) ll ve lll

 


5. Türkiye Cumhuriyet'inde kadınlara sağlanan ilk hak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evlenme ve boşanmada erkekle eşit derecede söz sahibi olma

B) Belediye seçimlerine katılabilme

C) Milletvekili seçilebilme

D) Evlilikte kendi soyadını kullanabilme

E) Evlilikte edinilen mala ortak olmak

 

6.

I. Miladi takvimin kabul edilmesi

II. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi

III. Hafta tatilini Cumadan Pazar gününe alınması

Yukarıdakilerin hangilerinde, uluslar arası ticari ilişkilere kolaylık sağlama amacı vardır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III

 

7. Türkiye Cumhuriyeti'nde,

I. Eğitim,

II. Turizm,

III. Hukuk

Alanlarının hangilerinde ikili uygulamalara son verecek inkılâplar yapılmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) II ve III

 

8. Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki inkılapların hangisinde, "dini siyasete alet almaktan çıkarma" amacı yoktur?

A) Çok partili hayata geçilmesi

B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

C) Dini kıyafetlerin giyilmesinin sınıflandırılması

D) Medreselerin kapatılması

E) Halifeliğin kaldırılması

 

9.

I. Menemen Olayı

II. Vagon-Li Olayı

III. Razgrat Olayı

Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet rejimine tepki niteliğindedir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

10.

I. Türkiye'de müzeciliğin başlaması

II. Sanayi-i Nefise Mektebi'nin Güzel Sanatlar Akademisine dönüştürülmesi

III. Milli Musiki ve Temsil Akademisi'nin Ankara Konservatuarı'na dönüştürülmesi

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi'nde gerçekleştirilmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Döneminde kurulan partilerden biri değildir?

A) Serbest Cumhuriyet Partisi

B) Ahali Cumhuriyet Partisi

C) Demokrat Parti

D) Terakkiperver Cumhuriyet Partisi

E) Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün "Nutuk" adlı eserinde sözünü ettiği konulardan biridir?

A) Soyadı Kanunun kabul edilmesi

B) Kapitülasyonların kaldırılması

C) Milletler Cemiyetine üye olunması

D) Yeni Türk Devletinin kurulması

E) Millet Mekteplerinin açılması

 

13.

I. Çok partili hayata geçilmesi

II. Seçim sisteminin değiştirilmesi

III. Referandum

1946 yılında yapılan yukarıdaki değişiklerden hangisi, Türkiye'de demokratik hayatın gelişmekte olduğunun doğrudan göstergesidir?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) Yalnız

D) I ve lll

E) ll ve lll

 

16. Sosyal tabakalaşmanın bir işareti olarak kullanılan "ağa, hacı, halife, molla, efendi, hazret" gibi unvanların 1934 yılında kaldırılması, toplumda aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?

A) Tekke ve türbelerin kapatılması

B) Saltanat'ın kaldırılması

C) Uluslararası ilişkilerin kolaylaştırılması

D) Cumhuriyet'in ilan edilmesi

E) Ayrıcalıkların kaldırılması

 

17. Türk medeni Kanunu'nun kabulüyle yapılan inkılap, hem laik bir hukuk sisteminin kurulması hem de toplumsal yaşayışı n düzenlenmesiyle ilgilidir.

Bu durum, Atatürk ilkelerinin,

I. Anayasal haklara uygun olma,

II. Batının desteği ile olma,

III. Toplumun ihtiyaçlarına cevap verme,

Özelliklerinden hangilerine kanıttır?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız II!

D) I ve lll

E) I, ll ve lll

 

18. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kaldırılan Aşar Vergisi'nin,

I. Belli bir oran üzerinden alınması,

II. Ürünün az olduğu yıllarda da alınması,

III. Mültezimlerin bu vergiyi kendi masraflarını da katarak toplamaları

Özelliklerinden hangilerinin "halkçılık" ilkesiyle bağdaşmadığı savunulur?

A) Yalnız II

B) Yalnız lll

C) I v ell

D) ll ve lll

E) I, ll ve lll

 

19. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet'i siyasetin etkisinden kurtararak dinin saygınlığını koruma amacına yönelik inkılaplardan biridir?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Âşar Vergisi'nin kaldırılması

C) Hicri takvim yerine, Miladi takvimin kabul edilmesi

D) Saltanatın kaldırılması

E) Arap alfabesi yerine Türk alfabesinin kabul edilmesi

 

22. Aşağıdakilerden hangisi, Türk toplumunda, kişiler arasında ayrıcalıklı durumlar yaratan unvanların kaldırılması amacını gütmektedir?

A) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması

B) Medreselerin kapatılması

C) Tekke ve türbelerin kapatılması

D) Anayasa'ya bazı maddelerin değiştirilemeyeceği esasının getirilmesi

E) 1924 Anayasası'ndan laikliğe aykırı hükümlerin çıkarılması

 

23. Türkiye'de ekonomide planlı kalkınma dönemine hangi yılda geçilmiştir?

A) 1923

B) 1925

C) 1930

D) 1932

E) 1934

 

24.

I. Milletvekili olma süresi

II. Hükümetin kurulma şekli

III. Yeni Türk Devleti'nin adı

Cumhuriyet'in ilanıyla yukarıdakilerin hangilerinde değişiklik yapılmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

 

25. Atatürk'e göre, "En önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir." Çünkü "Eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder."

Atatürk bu sözüyle eğitimin öncelikle aşağıdakilerden hangisi yönündeki önemini vurgulamıştır?

A) Ülkenin olanaklarından yararlanmada birlik ve eşitlik sağlamaya özen gösterme

B) Vatandaşa dünyayı tanımasını sağlayacak bilgi vererek, ülkesinin değerini bilmeyi öğretme

C) Vatandaşa vatanını, milletini tanımasını ve sevmesini sağlayacak bilgi verme

D) Ülkenin ihtiyacı olan kültürlü insanı yetiştirerek ülkenin çağdaş devletlerin arasına girmesini kolaylaştırma

E) Vatandaşları ülkenin bağımsızlığını ve geleceğini güvence altına alacak şekilde yetiştirme

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1A        3D        4C        5A        6E

 

7D        8A        9A        10E        11C        12D

 

13A        16E        17D        18A        19A        22A

 

23E        24D        25E


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR