CUMHURİYET DÖNEMİ, İLKE İNKILAPLAR, ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ TEST 2

Bu testimizde türk inkılabı test soruları, cumhuriyet dönemi inkılapları test soruları, siyasi alanda yapılan inkılaplar ile ilgili sorular, cumhuriyetin ilanı ile ilgili sorular ve cevaplar, inkılaplar ile ilgili sorular ve cevapları, inkılaplar test çöz, inkılaplar ile ilgili test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet döneminde iç ve dış ticaretimizi geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir?

A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması

B) Ağnam vergisinin artırılması

C) Kapitülasyonların kaldırılması

D) Birinci Beş Yıllık Plan'ın kabul edilmesi

E) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması

 

2. İlk TBMM döneminde, ülke yönetimindeki ikilik, aşağıdakilerden hangisiyle sona erdirilmiştir?

A) Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kurulması

B) Cumhuriyet'in ilanı

C) Halifeliğin kaldırılması

D) Saltanatın kaldırılması

E) İlk anayasanın hazırlanması

 

4. Türk kadınına, boşanma davası açma ve hakim kararıyla boşanabilme hakkı aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

A) Türk Ceza Kanunu'nun kabul edilmesiyle

B) Mecellenin yürürlüğe girmesiyle

C) Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle

D) Halifeliğin kaldırılmasıyla

E) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyet yönetiminin özelliklerinden biri değildir?

A) Yargının bağımsız olması

B) Yönetimde, yurttaşlar arasında ayrım yapılmaması

C) Toplumda halk sınıflarının olmaması

D) Özgürlüklerin tam olarak sağlanmaya çalışılması

E) Halk tarafından seçilen temsilcilerin görev süresinin sınırsız olması

 

6. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasına ortam hazırlayan etkenlerden biri değildir?

A) Ulusal egemenliğinin benimsenmesi

B) Kanun-i Esasi'nin yürürlükte olması

C) TBMM'ye karşı Halife Ordusu'nun kurulması

D) Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ölüm cezası verilmesi

E) Londra Konferansı'na İstanbul Hükümeti'nin doğrudan çağrılması

 

7. İlk TBMM'de bakanların TBMM tarafından tek tek oylanarak seçilmesi hükümet kurulmasını zorlaştırdığı için bu yöntem değiştirilmiştir.

Bu değişiklik aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Saltanatın kaldırılmasına

b) Cumhuriyet'in ilan edilmesine

C) Halifeliğin kaldırılmasına

D) İki dereceli seçim sisteminden vazgeçilmesine

E) Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına

 

8.

I. Vagon-Li Olayı

II. Menemen Olayı

III. Bursa Olayı

Cumhuriyet döneminde meydana gelen yukarıdaki olayların hangilerinde, laik devlet düzenini yıkma amacı vardı?

A) Yalnız I

B)Yalnız

C) Yalnız III

D) I ve II

E) llvelll

 

9. Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili döneme geçiş denemesi aşağıdakilerin hangisiyle başlamıştır?

A) Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması

B) Terakki Perver Cumhuriyeti Fırkası'nın kurulması

C) Türkiye'nin Milletler Cemiyetine üye olması

D) Cumhuriyet'in ilan edilmesi

E) Demokrat Partinin kurulması

 


10. Beşinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nda, ithalat konusu olan temel tüketim mallarının üretimine ağırlık verilmesi, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin amaçladığını gösterir?

A) Her alanda sanayileşme

B) Fabrikalar açma

C) Dış kredi sağlama

D) Dışa bağımlılığı azaltma

E) Yatırımlar yapma

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, bireyleri birbirine bağlayarak bir millet haline getiren öğelerden biri değildir?

A) Ortak değerlere sahip olma

B) Aynı topraklarda yaşama

C) Amaç birliği

D) Bulunanla yetinme eğilimi

E) Ortak bir tarih

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra çıkarılan bir kanundur?

A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla ilgili kanun

B) Türk Medeni Kanunu

C) Takrir-i Sükun Kanunu

D) Hilafetin kaldırılmasıyla ilgili kanun

E) Soyadı Kanunu

 

13.

I. Kişi hakları

II. Kişilerin evlat edinme koşulları

III. Kişilerin aile kurması

IV. Kişilerin eğitimi

Yukarıdakilerden hangileri Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiştir?

A) I ve ll

B) I ve lll

C) I, II ve III

D) I; lll ve lV

E) II, III ve IV

 

14. Türkiye de devletçilik ilkesi hangi yıldan başlayarak uygulamaya konulmuştur?

A)1927

B) 1929

C)1933

D) 1939

E) 1940

 


15. Aşağıdakilerden hangisiyle, Atatürk İlkeleri Anayasa güvencesine alınmış ve devlet, temel nitelikleriyle
"cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılâpçı" olarak tanımlanmıştır?

A) 1921 Anayasası'nda yapılan 1923 değişikliğiyle

B) 1924 Anayasası'nda yapılan 1937 değişikliğiyle

C) 1924 Anayasası'nda yapılan 1928 değişikliğiyle

D) 1924 Anayasası'nda yapılan 1934 değişikliğiyle

E) 1961 Anayasası'nda yapılan 1971 değişikliğiyle

 

16. Atatürk dönemindeki,

I. Anadolu tarihinin araştırılması

II. Arkeolojinin geliştirilmesi

III. Müzeciliğinin geliştirilmesi

Çalışmalarından hangileri, Osmanlı devletinde Türk tarihinin salt Osmanlı Saltanatı açısından öğretilmesine karşı çıkan inkılâpçı anlayışı yansıtır?

A) I

B) II

C) l-ll

D) ll-lll

E) l-ll-lll

 

17.

I. Şeyh Sait ayaklanması

II. Men^men olayı

III.Demirci Mehmet Efe ayaklanması

Yukarıdakilerden hangileri ulusal ve laik devlet anlayışına karşı bir tepki niteliğinde değildir?

A) I

B) II

C) III

D) l-ll

E) ll-lll

 

18. Atatürk'ün isteği ile kurulmuş olan Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Partide liberal ekonomi sisteminin b9nimsenm9m9si

B) Gerici çevreleri n partiye girmesi

C) Dünyada ekonomik bir bunalım yaşanması

D) Bursa'da ezanın Türkçe okunmasına karşı olayların çıkması

E) Laikliğin Anayasa güvencesi altına alınması

 

19. Cumhuriyet Döneminde erkeğin aile konumuyla ilgili ayrıcalıkları büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır?

A) Laiklik güvencesinin Anayasa güvencesine alınması

B) Türkiye'nin Milletler Cemiyetine üye olması

C) Medeni Kanunun kabul edilmesi

D) İtalyan Ceza Kanununun adapte edilerek yürürlüğe girmesi

E) Çok partili demokratik hayata geçilmesi

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Millet Mektepleri'nin amaçlarından biridir?

A) Basılan kitap sayısını artırmak

B) Okuma yazmada kolaylık sağlamak

C) Eğitim ve öğretimi birleştirmek

D) Okuma yazma oranını artırmak

E) Yüksek okul sayısını artırmak

 

21. Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye'ye ait olması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

A) Teşvik-i Sanayi Kanunu

B) Kabotaj Kanunu

C) Lozan Antlaşması

D) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı

E) Birinci İzmir İktisat Kongresi

 

22. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi, diğerlerini zorunlu hale getirmiştir?

A) Tekke ve türbelerin kapatılması

B) Medreselerin kapatılması

C) Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilmesi

D) Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması

E) Yabancı okulların Türk müfettişleri denetiminde olması

 

23. Cumhuriyetin ilk yıllarında, aşağıdaki alanlardan hangisine ekonomik kalkınmada öncelik verilmemiştir?

A) Tarım

B) Ticaret

C) Sanayi

D) Ulaştırma

E) Turizm

 

24.I933 yılında kabul edilen 1. Beş Yıllık Sanayi Planı başarıyla sonuçlandırılmış ve Türk Sanayisi ilerleme yoluna girmiştir. Ancak 2. Beş Yıllık Kalkınma Planı istenilen şekilde uygulanamamıştır.

2. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın uygulanmamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Dünyada büyük bir ekonomik bunalımın yaşanmaya başlanması

B) Özel girişimlerin sayıca az olması

C) Teşvik-i Sanayi Kanununun çıkarılmasının gecikmesi

D) 2.Dünya savaşının çıkması

E) Devletçilik ilkesinin uygulanmaya başlaması

 

25.

I. Aşar vergisinin kaldırılması

II. Doğu Anadolu'da muhtaç çiftçilere toprak dağıtımına dair kanunun kabul edilmesi

III. Ziraat Bankası'nın kurulması

Köylüyü rahatlatmak ve üretimi artırmak amacında olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleştirilmiştir?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) Yalnız ll

D) l-ll

E) ll-ll

 

26.

I. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi

II. Miladi takvimin kabul edilmesi

III. Medreselerin kapatılması

Yukarıdaki inkılâpların hangileri inkılâbın ilgili olduğu alanda birlik sağlamak amacıyla yapılmıştır?

A) I

B) II

C) III

D) l-lll

E) l-ll-lll

 

27.

I. Saltanatın kaldırılması

II. Halifeliğin kaldırılması

III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi sırası olarak İnkılapların gerçekleştirilmesi

Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) l-ll-lll

B) l-lll-ll

C) ll-lll-l

D) lll-ll-l

E) ll-l-lll

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1B        2D        4C        5E        6B        7B        8E

 

9B        10D        11D        12E        13C        14C        15B

 

16E        17C        18B        19C        20D        21B        22C        23E

 

24D        25A        26E        27A


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR