CUMHURİYET DÖNEMİ, İLKE İNKILAPLAR, ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ TEST 4

Bu testimizde türk inkılabı test soruları, cumhuriyet dönemi inkılapları test soruları, siyasi alanda yapılan inkılaplar ile ilgili sorular, cumhuriyetin ilanı ile ilgili sorular ve cevaplar, inkılaplar ile ilgili sorular ve cevapları, inkılaplar test çöz, inkılaplar ile ilgili test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1.Aşağıdakilerden hangisi II.TBMM’nin gerçekleştirdiği uygulamalardan biri değildir?

A)Cumhuriyetin ilân edilmesi

B)Halifeliğin kaldırılması

C)Ankara’nın başkent olması

D)Lozan Antlaşması’nın onaylanması

E)Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkartılması

 

2.Liberal ekonominin Türkiye için daha yararlı olduğunu savunan Cumhuriyetçilerin, “Devletçilik” ilkesini hayata geçirmelerinin sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Millî birlik ve beraberliğin sağlanmasının gecikmesi

B)Özel teşebbüsün sanayileşmeyi gerçekleştirememesi

C)Lâik devlet kurumlarının oturtulamaması

D)Dışa bağımlılıktan kurtulmak istenmesi

E)Ham madde kaynaklarının yetersiz olması

 

3.Atatürk Dönemi’nde çoğulcu demokrasinin gerçekleşebilmesi için, bizzat onun isteği ile siyâsî parti kuran devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ali Fethi (Okyar)        C)Celâl (Bayar)          E) Kâzım (Karabekir)

B)Adnan (Adıvar)          D)Fevzi (Çakmak)

 

4.İç ve dış sebepleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin Şeyh Sait İsyânı’nın çıkışında etkili olduğu söylenemez?

A)TBMM’nin açılmasını engellemek

B)Cumhuriyet yönetiminin yerine eski düzene geri dönmek

C)Musul çevresinin Irak’a bırakılmasını sağlamak

D)Lâik amaçlı inkılâplara engel olmak

E)TBMM’yi ve Atatürk’ü halkın gözünden düşürmek

 

5.

I.Patrikhanelerin din dışındaki görevleri sona erdirildi

II “Ümmet” toplumundan “Millet” toplumuna geçildi

III.Çağdaş-lâik hukuk kuralları uygulandı

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A)Lozan Antlaşması’nın

B)Medenî Kanun’un kabûlünün

C)1924 Anayasası’nın

D)Halifeliğin kaldırılmasının

E)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kapatılmasının

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir?

A)Ölçü aletlerinin değiştirilmesi

B)Osmanlı Hanedanı’nın yurt dışına çıkartılması

C)Takrir-i Sükûn Kanunu’nun hazırlanması

D)Medenî kanun’un uygulamaya konulması

E)I.Beş Yıllık kalkınma Plânı’nın uygulanması

 

7.Aşağıdaki kanunlardan hangisi, 3 Mart 1924’te kabûl edilmiştir?

A)Takrir-i Sükûn                                           D)Tevhid-i Tedrisat

B)Teşvik-i Sanayi                                         E)Hıyanet-i vataniye

C)Ceza Muhakemeleri Usulü

 

8.Cumhuriyetin ilân edilmesi ile Kabine Sistemi’ne geçilmiş, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık görevleri birbirinden ayrılmıştır.

Bu görevleri üstlenen ilk kişiler aşağıdakilerden hangisidir?

      Meclis Başkanı                     Başbakan

A)İsmet (İnönü)             -              İsmet (İnönü)

B)M. Kemâl (Atatürk)    -              Fevzi (Çakmak)

C)Ali Fethi (Okyar)        -              Celâl (Bayar)

D)Ali Fethi (Okyar)        -              İsmet (İnönü)

E)Ali Fuat (Cebesoy)   -              Kâzım (Karabekir)

 

9.Aşağıdakilerden hangisi II.TBMM’nin gerçekleştirdiği uygulamalardan biri değildir?

A)Ankara’nın başkent olması

B)Lozan Antlaşması’nın onaylanması

C)1924 Anayasası’nın kabûl edilmesi

D)İstiklâl Marşı’nın kabûl edilmesi

E)Çok partili hayata geçiş denemesinin yapılması

 

10.Toplumsal hayatın düzenlenmesi için gerçekleştirilen inkılâplar ile ait oldukları târih, aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak eşleştirilmiştir?

                      İnkılâp                                                      Târih

A)Kıyafet Kanunu’nun kabûl edilmesi                     -25 Kasım 1925

B)Milâdî Takvim’in uygulamaya konulması           -1 Ocak 1926

C)Uluslar arası takvimin uygulanması                   -1 Ocak 1926

D)Soyadı Kanunu’nun çıkartılması                          -20 Mayıs 1926

E)Ölçü birimlerinin değiştirilmesi                                            -1 Nisan 1931

 

11.Cumhuriyet rejimi ile ulusal egemenliğe dayalı devlet sistemi benimsenmiştir.

Türkiye’de bu değişikliğin kolayca gerçekleşmesine ortam hazırlayan uygulama, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Halifeliğin kaldırılması

B)Tekke, zâviye ve türbelerin kapatılması

C)hukuk birliğinin sağlanması (Medenî kanun)

D)TBMM’nin açılması

E)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

 

12.Osmanlı eğitim anlayışı, yeni Türk devleti’nde sürdürülmemiş, “Millî Eğitim” anlayışı benimsenmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi’nde uygulanan eğitim politikası ile ilgili bir amaç değildir?

A)Yabancı okulları Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlamak

B)Lozan Konferansı’nda Avrupa devletleri tarafından belirlenen kurallara uygun eğitim sistemine geçmek

C)Eğitimde eşitlik ilkesini yerleştirmek

D)Millî târih bilinci ve millî dil politikası oluşturmak

E)Çağdaş, lâik ve evrensel bir eğitim politikası uygulamak


 

13.Yeni Türk Devleti’nin kabûl ettiği kanunlarla bağlantılı olduğu olaylar karşılaştırıldığında, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olur?

          Kanun                                        Uygulama

A)Tekâlif- Millîye            -              Ordunun ihtiyacının karşılanması

B)Tevhid-i Tedrisat      -              Medreselerin kapatılması

C)Teşvik-i Sanayi         -              Özel sektörün desteklenmesi

D)1924 Anayasası       -              Cumhuriyet rejimine geçilmesi

E)Takrir-i Sükûn           -              Çok partili denemelerin ertelenmesi

 

14.

I.Türk Tarih kurumu’nun açılması

II.Darü’l Fûnun’un İstanbul Üniversitesi adını alması

III Yeni Türk harflerinin kabûl edilmesi

IV Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun’un çıkartılması

V.Türk Dil Kurumu’nun açılması

Eğitim alanında gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden öncedir?

A)I     B)II          C)III        D)IV        E)V

 

15.

I.Türk Tarih kurumu’nun açılması

II.İstanbul Üniversitesi’nin kurulması

III.Yeni Türk harflerinin kabûl edilmesi

IV Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun’un çıkartılması

V.Türk Dil Kurumu’nun açılması

Eğitim alanında gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A)IV-III-V-I-II    C)IV-III-II-I-V          E)IV-III-V-I-II

B)IV-III-I-V-II    D)IV-III-I-II-V

 

16.1925 yılında Âşâr vergisinin kaldırılmasıyla ulaşılmak istenilen amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ticarî geliri arttırmak

B)Köylüyü ekonomik yükten kurtarmak

C)Köylüye ucuz kredi imkânları sağlamak

D)Üretimi tarımdan sanayi sektörüne kaydırmak

E)Özel teşebbüsü yatırıma yönlendirmek

 

17.Osmanlı Devleti’nden yeni Türk Devleti’ne devrolan ekonomik sorunlar arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Özel teşebbüsün yeterli ekonomik gelişme sağlayamaması

B)Tarımda ilkel metodların uygulamasının sürmesi

C)Özel sektörde teknolojik bilgi eksikliği olması

D)Kapitülasyonların yarattığı ekonomik sınırlamaların devam etmesi

E)Türklerin sanayi ve ticaret alanlarında tecrübesiz olması

 

18.

I Hükûmeti eleştirmenin yasaklanması

II.Basına sansür getirilmesi

III.Çoğulcu demokrasi uygulamasından bir süre için vazgeçilmesi

IV.Bir süreliğine bireysel özgürlüklerin kısıtlanması

V.Halktan ordunun ihtiyaçları için destek sağlanması

Yukarıdakilerden hangisi Takrir-i Sükûn Kanunu’nun getirdiği sonuçlardan değildir?

A)I     B)II          C)III        D)IV        E)V

 

19.I.Beş Yıllık Kalkınma Plânı başarıya ulaşmasına rağmen, aşağıdakilerden hangisi sebebiyle II.Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanamamıştır?

A)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yetersiz kalması

B)Lâikliği hedef alan olayların başlaması

C)Ekonomide “Devletçilik” ilkesinin benimsenmesi

D)II.Dünya Savaşı’nın çıkması

E)Menemen Olayı’nın patlak vermesi

 

20.Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının görünürdeki sebebidir?

A)TBMM Hükûmeti’nin, askerî başarılarına İstanbul’u ortak etmeme düşüncesi

B)TBMM’nin öncelikle millî kurtuluşu hedeflemesi

C)iki başlı yönetim görüntüsüne son verilmek istenmesi

D)İtilâf (Anlaşma) devletlerinin Lozan’a İstanbul Hükûmeti’ni de çağırmaları

E)TBMM’de Cumhuriyet yanlılarının üstünlük sağlamaları

 

Cevap Anahtarı:

1-E   11-D

2-B   12-B

3-A   13-D

4-A   14-D

5-B   15-B

6-E   16-B

7-D   17-D


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR