CUMHURİYET DÖNEMİ, İLKE İNKILAPLAR, ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ TEST 6

Bu testimizde türk inkılabı test soruları, cumhuriyet dönemi inkılapları test soruları, siyasi alanda yapılan inkılaplar ile ilgili sorular, cumhuriyetin ilanı ile ilgili sorular ve cevaplar, inkılaplar ile ilgili sorular ve cevapları, inkılaplar test çöz, inkılaplar ile ilgili test indir gibi konuları ele alacağız.

 

41.Şeyh Sait İsyânı başladığı sırada başbakanlık görevinde bulunan devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)İsmet (İnönü)             C)Kâzım (Karabekir)          E)Fevzi (Çakmak)

B)Ali Fethi (Okyar)        D)Ali Fuat (Cebesoy)

 

42.

I.Egemenliği halka vererek “Kuvvetler Birliği” ilkesinin uygulanmasını sağlamıştır

II.Hukuk birliği gerçekleşmiştir

III Eğitim-öğretim kurumları Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanarak eğitimde birlik sağlanmıştır

IV.Rejim karşıtı çalışmaları durdurmak amacıyla çıkartılmış ve       Cumhuriyeti eleştirmeye yönelik yasaklar getirmiştir

Yukarıdaki bilgilerle aşağıdaki kanunlar eşleştirildiğinde, hangisi dışarıda kalır?

A)Tevhid-i Tedrisat       C)Takrir-i Sükûn                  E)Teşkilât-ı Esasîye

B)Medenî Kanun          D)Tekâlif-i Millîye

 

43.Aşağıdakilerden hangisi, siyâsî inkılâplardan biri sayılamaz?

A)Cumhuriyetin ilânı

B)Saltanatın kaldırılması

C)Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi

D)Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması

E)Medenî Kanun’un kabûlü

 

44.Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal hayatı düzenleyen yeniliklerden sayılmaz?

A)Soyadı kanunu

B)Milletler Cemiyeti’ne girilmesi

C)Kılık-kıyafette değişiklik

D)Medenî Kanun’un kabûl edilmesi

E)Takvim-saat ve ölçülerde değişiklik

 

45.Tekke, türbe ve zâviyelerin kapatılması, özellikle aşağıdakilerden hangisinde lâikleşme ve çağdaşlaşmayı sağlama amacına yöneliktir?

A)Hukuk                         C)Ekonomi                          E)Devlet yönetimi

B)Eğitim                         D)Toplumsal hayat

 

46.Ekonomik gelişme ve kalkınmanın  bağımsızlıktan tâviz verilmeden gerçekleştirilmesini ifade eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Devletçilik                                  D)Misâk-ı Millî

B)Kabotaj Kanunu                       E)Misâk-ı İktisadî

C)Teşvik-i Sanayi Kanunu

 

47.Aşağıdakilerden hangisi, yeni devletin millî ticarete öncelik verdiğinin kanıtıdır?

A)Devletçilik ilkesi        C)Misâk-ı Millî                                      E)Medeni Kanun

B)Kabotaj Kanunu       D)Teşvik-i Sanayi Kanunu

 

48.

I.Saltanatın kaldırılması

II.Cumhuriyetin ilân edilmesi

III.Halifenin siyâsî çevrelerle ilişki kurması

Halifeliğin kaldırılmasına ortam hazırlayan sebepler, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)I-II-III             B)II-III     C)I-II       D)I-III      E)III

 

49.

I.Lozan Antlaşması’nın imzası

II.Halifeliğin kaldırılması

III.İzmir İktisat kongresi

IV.Kabotaj Kanunu

V.Devletçilik ilkesinin uygulanması

Gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)III-II-I-IV-V    C)II-I-III-V-IV          E)I-III-IV-II-V

B)I-III-II-IV-V    D)III-I-II-IV-V

 

50.Kadınlara siyâsî haklar verilmesiyle, aşağıdakilerden hangisine varılmak istendiği söylenemez?

A)Halkçılığı geliştirmek                                                 D) Demokrasiyi geliştirmek

B)Kadınları yönetime katmak                       E) Cumhuriyeti geliştirmek

C)Kadınları ekonomik bakımdan güçlendirmek

 

51.

I.Kabotaj Kanunu

II.Medenî Kanun

III.Teşvik-i Sanayi Kanunu

IV.Âşâr vergisinin kaldırılması

V.Veremle mücadele edilmesi

Hangileri doğrudan sosyal alanla ilgilidir?

A)II-III-V                           C)II-IV-V                 E)I-IV-V

B)Hepsi                          D)I-II-III-IV

 


52.

I.Hukuk

II.Eğitim

III Askerlik

alanlarından hangisinde yapılan inkılâplar ikiliği ortadan kaldırmıştır?

A)I     B)II          C)I-II       D)III        E)I-II-III

 

53.

I.Evlenme

II.Boşanma

III.Miras

IV.Genel oy

V.Tanıklık

Medenî Kanun’un içeriğinde yukarıdakilerden hangisi yoktur?

A)I     B)II          C)III        D)IV        E)V

 

54.Yeni harflerin kısa zamanda öğrenilmesi ve okur yazar oranının arttırılması için aşağıdaki okullardan hangisi açılmıştır?

A)Ankara Hukuk Mektebi            D)Millet mektepleri

B)Halk evleri                                  E)Orta öğretim okulları

C)İlköğretim okulları

 

55.

I.Medreselerin kapatılması

II.Kılık kıyafet Kanunu’nun çıkartılması

III.Âşâr vergisinin kaldırılması

IV.Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması

gelişmelerinden hangisi veya hangilerinin önemli ölçüde tepki ile karşılandığı söylenebilir?

A)I-III                                B)I-II                       C)IV                        D)I-II-III                  E)I

 

56.M. Kemâl’in, çözümü için büyük çaba sarfettiği, ancak ölümünden sonra çözüme kavuşan sorun, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Lâikliğe geçiş                           D)Hatay’ın anavatana katılması

B)NATO’ya üyelik                         E)Batı Trakya’nın alınması

C)Toprak reformu

 

57.

I.Nüfus mübadelesi

II.Milletler Cemiyeti’ne giriş

III.Hatay’ın anavatana katılması

IV.Montrö Boğazlar Sözleşmesi

olaylarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)I-II-III-IV        C)IV-II-I-III              E) I-III-II-IV

B)II-III-I-IV        D)I-II-IV-III

 

58.

I.Balkan Antantı

II.Sadabat Paktı

Bu iki antlaşma, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek için               yapılmıştır?

A)Askerî ilişkiyi              C)Sınırları belirlemeyi        E) Güvenlik sağlamayı

B)Kültürel birliği            D)Ekonomik kalkınmayı

 

59.

I.Nüfus mübadelesi

II.Kapitülasyonlar

III.Yabancı okullar

Lozan görüşmelerinde, hangisi veya hangileri Türkiye ile Yunanistan’ı ilgilendirdiği için ayrıntılı şekilde görüşülmemiştir?

A)I     B)II          C)I-II       D)I-III      E)III

 

60.Aşağıdakilerden hangisi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin maddelerinden biri değildir?

A)Savaş gemilerinin geçişi belirli sınırlamalara tâbidir

B)Türkiye, Boğazların iki tarafında asker bulunduracaktır

C)Boğazlar Komisyonu, yönetimde etkili olacaktır

D)Her türlü ticaret gemisi Boğazlardan geçebilecektir

E)Boğazların yönetimi Türkiye’ye bırakılmıştır

 

Cevap Anahtarı:

41-B 51-C

42-D 52-C

43-E 53-D

44-B 54-D

45-D 55-B

46-E 56-D

47-B 57-D


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR