DURAKLAMA DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde osmanlı duraklama dönemi online test, osmanlı devleti duraklama dönemi soruları kpss online, osmanlı devleti duraklama dönemi klasik sorular, duraklama dönemi test indir, duraklam dönemi test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

1.Tanzimat Dönemi’nde hazırlanıp, I. Meşrutiyet Dönemi’nde uygulanmasına başlanan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Medenî  Kanun

B)Kanûn-i  Esâsî

C)Mecelle

D)Azınlıkların il genel meclislerine üye olabilmeleri

E)Karantina Usulleri Hakkında Kanun

 

2.

I.İlk devlet matbaası kurulması

II.Viyana, Londra ve Paris’te ilk daimî elçilikler kurulması

III.Memurlara fes giyme zorunluluğu getirilmesi

IV.Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesi

V.Müsadere (mala el koyma) sistemine son verilmesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri III. Selim Dönemi’ne aittir?

A)III-IV              B)II-IV     C)IV-V    D)I-II       E)I-III

 

3.Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan ve Osmanlı sanayisinin çökmesine sebep olarak gösterilen Balta Limanı Antlaşması hangi padişah döneminde yapılmıştır?

A)III. Selim      C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut  D)Abdülaziz

 

4.

I.Osmanlı Devleti’nde ilk kez hukukun üstünlüğünün kabûl edilmesi

II.Dirlik (Timar) sisteminin kaldırılması

III.Azınlıkların memur olabilmesi

IV.İlk nüfus sayımı

V.Eşkinci Ocağı’nın açılması

Yukarıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile ilgilidir?

A)I     B)II          C)III        D)IV        E)V

 

5.

I.Asakir-i Mansure-i Muhammediye

II.Yeniçeriler

III.Sekban-ı Cedid

IV.Nizam-ı Cedid

V.Yaya ve Müsellemler

VI.Eşkinci Ocağı

Yukarıdaki askerî ocaklardan hangileri II. Mahmut Dönemi’nde kurulmuştur?

A)I-IV-VI                           C)II-III-V                 E)I-III-VI

B)III-IV-VI                        D)IV-V-VI

 

6.Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut’un gerçekleştirdiği yenilikler arasında yer almaz?

A)Mızıka Okulu açılması

B)Askerî Şûra kurulması

C)Kara Mühendishanesi açılması

D)Divan-ı Humayun’un kaldırılarak Nazırlık (Bakanlık) sistemine geçilmesi

E)Memurların “Dahiliye” ve “Hariciye” olarak iki sınıfa ayrılması

 

7.Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in gerçekleştirdiği yenilikler arasında yer almaz?

A)İlk devlet matbaasının kurulması

B)Yerli malı kullanımının özendirilmesi

C)Nizam-ı Cedid Ordusu’nun kurulması

D)Yerli kumaş kullanımının zorunlu tutulması

E)Îrâd-ı Cedid adı ile yeni hazine oluşturulması

 

8.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi içerisinde yer alan bir gelişme değildir?

A)Divân-ı Ahkâm-ı Adliye’nin kurularak yargının bağımsız duruma getirilmesi

B)İl  genel meclisleri açılması

C)Eyâlet yerine sancak, kazâ ve nâhiye örgütlenmesine gidilmesi

D)Anadolu’da ilk demiryollarının yapımına başlanması

E)Türk Târihinde ilk kez anayasanın yürürlüğe girmesi

 

9.

I.Şûrayı Devlet kurulması

II.Mekteb-i Maarif-i Adliye’nin açılması

III.Yargıtay ve Danıştay’ın temellerinin atılması

IV.Dar-ül Şûrayı Askerî’nin (Askerî Şûra) kurulması

V.Askerî Tıbbiye açılması

VI.Hukuk kurallarının azınlıkların dillerine çevrilmesi

VII.Harp Okulu açılması

Yukarıdaki oluşumlar, ikisi hariç, II. Mahmut Dönemi’ne aittir. Onun dönemine ait olmayan gelişmeler aşağıdakilerden hangisidir?

A)I-VI                B)II-IV     C)III-V     D)IV-VII                  E)V-VI

 

10.“Azınlıkların, cizye (baş vergisi) vermemesi ve fakat Müslümanlar gibi askere alınması veya bedel ödemesi” kararı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

A)III. Selim Dönemi      D)Islahat Fermanı

B)Sened-i İttifak                            E)I. Meşrutiyet

C)Tanzimat Fermanı

 

11.Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesine hangi padişah döneminde başlanmıştır?

A)III. Selim      C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut  D)Abdülaziz

 

12.Rüştiye ilk kez hangi padişah döneminde açılmıştır?

A)III. Selim      C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut  D)Abdülaziz

 

13.Düzenli posta örgütünü hangi padişah kurmuştur?

A)III. Selim      C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut  D)Abdülaziz

 

14.İlk nüfus sayımı hangi padişah döneminde yapılmıştır?

A)III. Selim      C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut  D)Abdülaziz

 

15.Avrupa’da ilk daimî elçiliklerin açılması hangi padişah dönemindedir?

A)III. Selim      C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut  D)Abdülaziz

 

16.Timar sistemi hangi padişah döneminde kaldırılmıştır?

A)III. Selim      C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut  D)Abdülaziz

 

17.Yabancıların Osmanlı ülkesinin her yerinde bedelini ödeyerek mülk sahibi olabilecekleri hükmü aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)III. Selim                      C)Tanzimat Fermanı          E)Abdülaziz

B)Sened-i İttifak            D)Islahat Fermanı

 

18.

I.Valilere “Redif” denilen asker yetiştirme yükümlülüğü getirilmesi

II.Tersanelerin geliştirilerek modern gemiler yapılması

III.Mızıka okulu açılması

IV.Memurların padişahın kulu olmaktan çıkartılması

V.İlk öğretimin zorunlu hale getirilmesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi III. Selim Dönemi’ne aittir?

A)I     B)II          C)III        D)IV        E)V

 

19.

I.Mahkemelerin açık yapılması

II.Mahkeme kararı olmadan kimseye ceza verilememesi

III.Müsaderenin kaldırılması

IV Gümrük vergilerinin indirilmesi

V.Kara Mühendishanesi açılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi II. Mahmut Dönemi’ne aittir?

A)I     B)II          C)III        D)IV        E)V

 

20.

I.Müsadere uygulamasının  kalkması                     =             Tanzimat Fermanı

II.Azınlıkların il genel meclislerine                           =             Islahat fermanı üye olabilmeleri

III Divan-ı Humayun’un kaldırılması                        =             II. Mahmut

IV.İlk demiryollarının yapımına başlanması           =             Tanzimat Dönemi

V.Şûrayı Devlet kurulması                                         =             II. Mahmut

Yukarıda verilen eşleştirmelerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)I     B)II          C)III        D)IV        E)V

 

Cevap Anahtarı:

1)C   6)C         11)B       16)B

2)D   7)D         12)B       17)D

3)B   8)E         13)B       18)B

4)A   9)A          14)B       19)D

5)E   10D        15)A       20)E


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR