İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 1

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?

a) Almanya

b) İtalya

c) Rusya

d) Avusturya-Macaristan

 

2-) Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

a) Kafkas

b) Kanal

c) Suriye

d) Çanakkale

 

3-)Mondros Ateş Kes Antlaşması’na Osmanlı Devleti’nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetlerine en yakın antlaşma devletleri kumandanlığına teslim olacaktı

Bu madde, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi özelliğine örnektir?

A)Osmanlı Devleti’ni güçsüz duruma düşürme

B)Sınırları belli olmayan yörelerin, eski coğrafya adlarını kullanma

C) Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığını tanıma

D) Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle bağlantısını kesme

 

4-). Balkan Savaşları sonucunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye’ye Kavala Bulgaristan’a Yanya Selanik ve Girit Adası Yunanistan’a verilmiştir.

Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ege hava sahası

B)Anadolu’ya yakın olan Yunan Adalarının durumu

C)Ege denizi kıta sahanlığı

D)Batı Trakya’da kalan Türklerin  durumu

 

5-). Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?

A) Sömürgecilik yarışı.

B) Siyasi bloklaşma

C) Hızlı silahlanma

D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması

 

6-) Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?

A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için.

B) Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması.

C) Halifenin dinsel gücünden yararlanmak.

D) Rusya’ya yardım ulaştırmak.

 

7-) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir?

A) Özgürlük

B) Eşitlik

C) Ulusal egemenlik

D) Vatan

 


8-)
“TBMM içinden seçilen bir cumhurbaşkanının siyasi parti ile ilişiği kesilir ve Milletvekilliği sona erer. ”

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A) Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile.

B) Belli bir süre görev yapması ile.

C) Devletin başı olması ile.

D) Halkı temsil etmesi ile.

 

9-) Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?

A-Üretimde kalitenin artması

B-İşçi sınıfının ortaya çıkması

C-Sömürgecilik yarışının hızlanması

D-Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması

 

10-) Sanayi devrimi sömürgeciliği hızlandırmıştır. 1. Dünya savaşı da bir sömürge paylaşım savaşıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arasında neden – sonuç ilişkisi yoktur?

Neden                                                            Sonuç

a) Sanayi Devrimi                           -  Hammadde  ve Pazar  İhtiyacı

b) Hammadde ve Pazar İhtiyacı    -  Sömürgeciliğin Yaygınlaşması

c) Sömürgeciliğin Yaygınlaşması  -  Ulusal Devletin Ortaya Çıkması

d) Sömürge arayışı                        -  Devletlerarasındaki  Bloklaşma

 

11-) Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında aramak gerekir?

a. Fransız Devrimi’nin

b. Endüstri Devrimi’nin

c. Viyana Kongresi’nin

d. Coğrafi Keşiflerin

 

12-)

1- 31 MART olayı

2-İkinci Meşrutiyetin ilanı

3-Balkan savaşları

Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

a- 1 – 3 – 2

b-2 – 1 – 3

c- 2 – 3 – 1

d- 1 -2 – 3

 

13-) Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ve Doğu Avrupa’daki savaşların durması hangi antlaşmayla gerçekleşmiştir?

A) Mondros

B) Moskova

C) Brest-Litovsk

D)Nöyyi

 

14-)Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmir’de vatansever gençler tarafından kurulan cemiyettir?

A) Milli Kongre Cemiyeti

B) Mavri Mira Cemiyeti

C) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

D) Redd-i İlhak Cemiyeti

 

15-) Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

a)Fevzi Çakmak

b)Rauf Orbay

c)Kazım Karabekir

d)Ali Fuat Cebesoy

 

16-) Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisi arasında problem olmuştur?

a)Fransa

b)İtalya

c)İngiltere

d)Yunanistan

 

17-)Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden Hangisidir?

a) İngiltere-Fransa

b)Almanya-Avusturya

b) Almanya-İtalya

d) İtalya-Fransa

 

18-)Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden hangisidir.

a)Sömürgecilik yarışı

b)Alsas ve Loren

c) Panslavizm

d) Ekonomik rekabet

 

19-)Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyet değildir?

A) Kürt teali

B) Kilikyalılar

C) Mavri Mira

D) Teali İslam

 

20-) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sebeplerinden biri değildir?

A. Çarlık Rusyası’nın yıkılması

B. Ekonomik rekabet

C. Silahlanma yarışı

D. Hammadde ve Pazar arayışı

 

21-) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devletinin savunma gücü kırılmıştır?

A. Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.

B. İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek her hangi bir durum ortaya çıkarsa, her hangi bir önemli noktayı işgal edebilecektir.

C. Osmanlı ordusu terhis edilecektir.

D. Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.

 

22-) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trakya Paşaeli Cemiyeti

B) Kilikyalılar Cemiyeti

C) Milli Kongre Cemiyeti

D) Redd-i İlhak Cemiyeti

 

23-) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk işgali  gerçekleştirmiştir?

A) Fransa

B) İtalya

C) İngiltere

D) Yunanistan

 

24-)Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Fransız ihtilali – Sanayi devrimi

b) Fransız ihtilali – Açlık

c) Sanayi devrimi – Irkçılık

d) Açlık – Irkçılık

 

25-)Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bulgaristan

b) İtalya

c) Yunanistan

d) Romanya

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1C              11B              21C

 

2B              12B              22A

 

3A              13C              23C

 

4D              14C              24A

 

5D              15C              25B

 

6C              16C

 

7D              17C

 

8A              18B

 

9D              19B

 

10B            20A


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR