İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 12

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

376)İşgallere karşı ilk direniş aşağıdaki yerlerden hangisinde olmuştur?

A)İzmir

B)Hatay

C)Antep

D)Urfa

 

377)Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye’nin sağladığı yararlardan değildir?

A)TBMM’ye zaman kazandırdı

B)Milleti bilinçlendirmedi

C)Ayaklanmaları bastırdı

D)Ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyaladı

 

378)İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin maddelerinden bazıları şunlardır

-Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, alıkonamaz ve sürgün edilemez

- Herkes, herhangi bir devletin sınırları içinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkına sahiptir.

- herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mal ve mülk edinme hakkı vardır.

Yukarıda verilen bilgilerde kişilerin sahip olduğu temel haklardan hangisine değinilmemiştir?

A)Mülkiyet hakkına

B)Kişi dokunulmazlığına

C)Hak arama hürriyetine

D)Yerleşme ve seyahat özgürlüğüne

 

379)Atatürk’ün “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” sözü demokrasinin hangi  temel ilkesini açıklamaktadır?

A)Milli Egemenlik

B)İnsan haklarına saygı

C)Çoğulculuk

D)Eşitlik ve Özgürlük

 

380)Milli Güvenlik Kurulu, ülkemizin milli güvenlik siyasetini belirlemekle görevli organlardandır. Anayasamızın 118. maddesine göre Milli Güvenlik Kurulunun kimlerden oluşacağı belirtilmiştir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi  Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden değildir?

A)Başbakan

B)Genel Kurmay Başkanı

C)Adalet Bakanı

D)Milli Eğitim Bakanı

 

381)Bir ülkede;

- Egemenlik hakkının millette olduğu,

- Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımının yapılmadığı,

- Herkesin düşüncelerini özgürce ifade ettiği görülmektedir.

Bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Demokrasi kuralları ile yönetildiği

B)Halkın yönetimde etkisinin olmadığı

C)Yönetimde belli bir grubun etkili olduğu

D)Kişi özgürlüklerinin devlet tarafından sınırlandırıldığı.

 


382)
Mondros ateşkes antlaşmasının imzalanmasından sonra Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar bağımsız olmak için ayaklanmalar çıkarmışlardır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir?

A)Osmanlı’nın yeniden toparlanmasını sağlamayı

B)Ülke bütünlüğünün korunmasını

C)İşgal hareketlerinin hızlanmasını

D)Milliyetçilik hareketlerinin hızlanmasını

 

383)Mustafa Kemal, Havza Genelge’sinde yurt genelinde mitingler düzenleyip, İstanbul’daki etkili çevrelere telgraflar çekilerek işgallerin protesto edilmesini istemiştir.

Mustafa Kemal’in bu yolla ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ülkenin İngiltere himayesine girmesini sağlamak

B)Halkı silahlı direniş için kışkırtmak

C)Milli Bilinci uyandırarak işgallere halkın tepki göstermesini sağlamak

D)Bölgesel kurtuluş yolları aramak

 

384)Ülkemizde vatandaşların;

-Vergilerini zamanında ve düzenli ödemesi

-Yasalara uymaları, uymayanları uyarmaları

-Seçme ve seçilme haklarını düzenli olarak kullanmaları

Aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Halkın duyarlı olmadığının

B)Demokrasinin gelişmediğinin

C)Milli gelirin arttığının

D)Vatandaşlık bilincinin geliştiğinin

 

385)Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Musul ve çevresini işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fransa

B)İngiltere

C)Yunanistan

D)İtalya

 

386)Atatürk” Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz” diyerek Hatay’ın anavatana katılacağını bilmiştir.

A)Akılcı olması

B)Gerçekçi olması

C)İleri görüşlülüğü

D)Mantıklı olması

 

387)Mondros ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesini engellemek amacıyla aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yapılmıştır?

A)Amasya Genelgesi

B)Erzurum Kongresi

C)Alaşehir Kongresi

D)Sivas Kongresi

 

388)Sivas Kongresinde Temsil heyeti tarafından Ali Fuat Cebesoy’un batı cephesi komutanlığına atanması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Temsil heyetinin bütün yurdu temsil ettiğinin

B) Temsil heyetinin geçici hükümet çalışmalarına başladığının

C) Temsil heyetinin ilk defa yürütme yetkisini kullandığının

D) Temsil heyetinin silahlı mücadeleyi başlattığının

 

389)M. Kemal Atatürk tüm yurdun işgal edilmesiyle ortaya çıkan karamsar tabloda ortaya atılan İngiliz ve Amerikan manda ve himayesi fikirlerine şiddetle karşı çıkmıştır.

Buna göre M. Kemal Atatürk manda ve himaye fikrine neden karşı çıkmış olabilir?

A)İngilizlere güvenmiyordu

B)Amerikalılara güvenmiyordu

C)Tam bağımsız bir Türkiye istiyordu

D)Türk halkına güvenmiyordu

 

390)Atatürk Kurtuluş Savaşı ile kazanılan askeri zaferin sonrasında “Milli Mücadelenin birici safhası kapandı. Artık ikinci safha başlıyor” demişti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ikinci safhayla kastettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A)Barış antlaşmalarının imzalanması

B)Yeni anayasanın hazırlanması

C)Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma

D)Okuma- yazma seferberliği başlatma

 


391)Milli Mücadelenin ancak milletçe kazanılabileceği ve Türk Milletine, milli egemenliği eline alması gerekliliği ilk defa aşağıdakilerden hangisiyle belirtilmiştir?

A)Erzurum Kongresi

B)Amasya Genelgesi

C)Sivas Kongresi

D)Osmanlı Mebushan Meclisi

 

392)Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarından değildir?

A)Emekli Sandığı

B)TEMA Vakfı

C)Bağ-kur

D)SSK

 

393)Aşağıdakilerden hangisi seçimlere aykırı bir durumdur?

A)Eşit oy

B)Gizli oy

C)İki dereceli oy

D)Açık sayım döküm

 

394)Aşağıdakilerden hangisi işgaller karşısında M. Kemal Atatürk’ün takındığı tavırdır?

A)İngiltere’nin himayesini kabul etmek

B)ABD mandasını kabul etmek

C)Bölgesel kurtuluş yolları aramak

D)Kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak

 

395)İşgallere karşı ilk direniş hangi cephede, nerede başlamıştır?

A)Batı cephesi- Ayvalık

B)Güney cephesi-Dörtyol

C)Doğu cephesi-Kars

D)Batı cephesi-Balıkesir

 

396)Kurtuluş Savaşında ilk direniş hangi cephede başlamıştır?

A)Kafkas cephesi

B)Güney cephesi

C)Çanakkale cephesi

D)Batı cephesi

 

397)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün okuduğu okullardan biri değildir?

A)Selanik Askeri Rüştiyesi

B)Şemsi Efendi İlkokulu

C)İstanbul Harp Akademisi

D)İstanbul Denizcilik Okulu

 

398)Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

A)Fevzi Çakmak

B)Rauf Orbay

C)Kazım Karabekir

D)Ali Fuat Cebesoy

 

399)Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in mandacılık fikrine soğuk bakmasının sebebidir?

A)Ulusal bağımsızlığa ters düşer

B)İngiltere’yi sevmemesi

C)Padişahla arasının açık olması

D)İstanbul hükümetinin istemesi

 

400)Aşağıdaki savaşlardan hangisine Mustafa Kemal katılmamıştır?

A)Trablusgarp Savaşı

B)Çanakkale Savaşı

C)II. İnönü Savaşı

D)Sakarya Savaşı

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

376B                  386C                  396B

 

377B                  387B                  397D

 

378C                  388C                  398C

 

379A                  389C                  399A

 

380D                  390C                  400C

 

381A                  391B

 

382C                  392B

 

383C                  393C

 

384D                  394D

 

385B                  395B


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR