İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 13

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

401)Mondros Ateşkesinden sonra yaygınlaşan işgaller karşısında Türk Milletini bir arada tutan güç daha çok hangi ilke ile ilgilidir?

A)Cumhuriyetçilik

B)Milliyetçilik

C)Halkçılık

D)Devletçilik

 

402)Millet egemenlik hakkını kimseyi aracı yapmadan bizzat kullandığı yönetim şekli hangisidir?

A)Doğrudan demokrasi

B)Yarı doğrudan demokrasi

C)Meşrutiyet

D)Oligarşi

 

403)Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kurulunun üyesi değildir?

A)Ulaştırma bakanı

B)İçişleri bakanı

C)Kuvvet komutanları

D)Başbakan

 

404)Kuva-yi Milliye’nin amacı vatanı işgal eden düşman kuvvetlerini yurttan atmaktır. Kuva-yi Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi. Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur.

Parçaya göre, Kuva-yi Milliye’nin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur?

A)Direniş amacıyla kurulan birlikleri toparlama

B)Kurulacak yeni yönetimin ilkelerini anlatma

C)Türk insanında mücadele bilinci oluşturma

D)Türk insanının özgürlük isteğini dünyaya anlatma

 

405)Amasya genelgesinde yer alan “Askeri ve sivil örgütler hiçbir şekilde değiştirilmeyecek, komuta ve yönetim kesinlikle başkalarına devredilmeyecektir” hükmü ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Ülke bütünlüğünü sağlamak

B)Mondros Ateşkes Antlaşmasına karşı konulmasını sağlamak

C)İstanbul hükümeti ile uyumlu bir çalışma ortamı sağlamak

D)İşgalci güçler teslimiyetini engellemek

 

406)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kaleme aldığı eserlerden birisi değildir?

A)Nutuk

B)Zabit ve Kumandan  ile Hasbial

C)İstiklal Marşı

D)Vatandaş için Medeni Bilgiler

 


407)
Aşağıda Anadolu’da kurulan zararlı cemiyetler ve faaliyetler gösterdikleri alanlar verilmiştir.

Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Pontus Rum Cemiyeti –Doğu Karadeniz

B)Mavri Mira Cemiyeti-İstanbul

C)İngiliz Muhipleri Cemiyeti-İstanbul

D)Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri- Doğu Karadeniz

 

408)Aşağıdakilerden hangisi ilde valinin denetimi dışında kalan görevlilerden birisidir?

A)Cumhuriyet Savcısı

B)İl Emniyet Müdürü

C)Kaymakam

D)İl Milli Eğitim Müdürü

 

409)Milli Güvenlik Kurulu ülkenin milli güvenlik siyasetinin belirlenmesi için toplanır ve hükümete bildirilmek üzere tavsiye kararları alınır.

Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?

A)Genel Kurmay Başkanı

B)Cumhurbaşkanı

C)Başbakan

D)TBMM Başkanı

 

410)Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan kararlar arasında yer almaz?

A)Manda ve himaye kabul edilemez

B)Vatan bir bütündür parçalanamaz

C)Yararlı cemiyetler bir çatı altında toplanacak

D)Azınlıklara geniş haklar verilemez

 

411)Osmanlı devleti temsil heyetini resmi olarak ilk kez hangi olayla tanımıştır?

A)Amasya genelgesi

B)Amasya görüşmesi

C)Misak-i Milli kararları

D)Sivas kongresi

 

412)Atatürk’ün askeri bir deha olarak tanındığı başarısı aşağıdaki savaşlardan hangisidir?

A)31 Mart isyanının bastırılması

B)Trablusgarp savaşı

C)Balkan savaşları

D)Çanakkale savaşları

 

413)Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin batı cephesinde Yunanlılara karşı kazandığı başarılar ve bazı sonuçları verilmiştir:

-I. İnönü-TBMM’nin Londra Konferansına davet edilmesi

-II. İnönü-İtalya’nın Anadolu’yu terk etmesi

-Sakarya-Fransa’nın Ankara Antlaşmasını imzalaması

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşalıbilir?

A)Londra Konferansından sonra Kurtuluş Savaşı sona ermiştir.

B)Anadolu’yu önce Fransızlar terk etmiştir.

C)Ankara Antlaşması ile Türk –Yunan dostluğu başlamıştır.

D)Askeri başarılar siyasi gelişmeleri etkilemiştir.

 

414)Demokrasi, halkın kendi kendisini yönetecek kişileri kendi iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir.

Demokratik bir yönetimde aşağıdaki özelliklerden hangisi söz konusu olamaz?

A)İnsanın doğuştan bazı haklara sahip olduğunu kabul etme

B)Diğer insanların düşünce ve davranışlarına saygı göstermek

C)Yasalar önünde bazı kişilere ayrıcalık tanıma

D)İnsan haklarını yasalarla güvence altına alma

 


415)Ülkemizin merkezi yönetimin kapsamı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Cumhurbaşkanı

B)Belediyeler

C)Başbakan

D)Bakanlar Kurulu

 

416)Kuva-i Milliye’nin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)Azınlıkların faaliyetleri

B)Yurdumuzun işgale uğraması

C)Türk ordusunun terhis edilmesi

D)Padişahın işgallere tepki göstermesi

 

417)M. Kemal Anadolu’da milli bilinci oluşturmak için önce aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

A)İşgallerin miting ve protestolar ile kınanmasını istedi

B)Amasya genelgesini yayınladı

C)Kongreler yapıldı

D)TBMM’yi açtı

 

418)Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşının sonuçlarından değildir?

A)I. Dünya savaşının uzamasına neden olmuştur

B)Rusya yardım alamadığı için savaştan çekilmiştir

C)Osmanlı Devleti en büyük savaşını kazanmıştır

D)M. Kemal’in tanınmasına zemin hazırlamıştır.

 

419)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının nedenlerinden değildir?

A)Almanya’nın Fransa’dan Alsas Loreni alması

B)Sanayileşen ülkelerin hammadde ve Pazar arayışı

C)Devletler arası ekonomik rekabet

D)Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi.

 

420)Kuvay-i Milliye (Milli Kuvvetler) hareketinin doğmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yurdun işgale uğraması

B)İç ayaklanmaların çıkması

C)Sevr antlaşmasının kabul edilmesi

D)Damat Ferit’in hükümet kurması

 

421)I. Dünya savaşı devam ederken gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi ümmetçilik (İslamcılık) fikrinin sona erdiğini gösterir?

A)Çanakkale Savaşı devam ederken Türk Ordusuna Alman subayların komuta etmesi

B)Cihat ilan edilmesine rağmen Arapların Osmanlı Devletine karşı İngilizlerle hareket etmesi

C)Kafkas Cephesinde Rus orduları içinde ortadoksların bulunması

D)Hint Müslümanlarının bir kısmının halifeye bağlılıklarını bildirmesi

 

422)Türklere karşı dünyada yapılmış ve yapılmakta olan Zaralı propagandalara yayım yoluyla karşı koymaya çalışan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Trakya Paşaeli Cemiyeti

B)Kilikyalılar  Cemiyeti

C)Milli Kongre Cemiyeti

D)Redd-i İlhak Cemiyeti

 

423)Kuvayi Milliye hareketi ilk olarak Güney ve Batı cephelerinde başlamıştır.

Buna göre Kuva-yi Milliye birlikleri ilk olarak aşağıda verilen devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir?

Güney           Batı

A)İngiltere-   İtalya

B)İngiltere-   Fransa

C)Fransa-     Yunanistan

D)Rusya -     İtalya

 

424)İtilaf Devletlerinin aşağıdaki tutumlarından hangisi, doğrudan “Halkın İradesini “işlemez duruma getirmek içindi?

A)İstanbul’u resmen işgal etmeleri

B)Mondros Ateşkesini imzalamaları

C)Batı Anadolu’yu Yunanlılara vermeleri

D)Mebusan Meclisini kapatmaları

 

425)Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinin Kurtuluş Savaşımızdaki yerini ve önemini vurgulayan özelliklerden biri değildir?

A)Kurtuluş Savaşının amacını ve yönetimini belirtmesi

B)Ulusal egemenliğe yer veren ilk belge olması

C)Ulusal sınırlarımızı belirlemesi

D)Kurtuluş Savaşının gerekçesini belirlemesi

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

401B                  411B                  421B

 

402A                  412D                  422C

 

403A                  413D                  423C

 

404C                  414C                  424D

 

405C                  415B                  425C

 

406C                  416D

 

407D                  417A

 

408A                  418C

 

409B                  419D

 

410C                  420A


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR