İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 15

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

451)Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşında yenilmiş ve yönetim değişikliğine uğratılmıştır?

A)Rusya

B)Almanya

C)Fransa

D)İtalya

 

452)22 Haziran 1919 tarihli Amasya Genelgesinde yer alan kararlardan biride: her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır şeklindedir.

Genelgede yer alan bu kararla Mustafa Kemal’in ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Milli Mücadelede lider olmak

B)Kazım Karabekir ‘in desteğini almak

C)İstanbul Hükümeti ile çatışmaya girmek

D)Temsil heyetini oluşturmak

 

453)Amasya genelgesinde alınan bazı kararlar şunlardır:

I. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

II. Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır

III. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır

IV. Kongreye katılacak delegelerin hemen yola çıkması gerekmektedir.

Buna göre Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve dayanağını belirten genelge maddeleri aşağıdakilerden hangileridir?

A)I ve II

B)I ve III

C)I ve IV

D)III ve IV

 

454)Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına girmesiyle ortaya çıkan bir durum değildir?

A)Almanya’nın yükünün hafiflemesi

B)Yeni cephelerin açılması

C)Rusya’nın savaşa girmesi

D)Savaşın uzaması

 

455)Memleket mutlaka çağdaş, uygar, yepyeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. Diyen Atatürk Tük milletinin refah seviyesinin yüksek olmasını istemiştir.

Buna göre Atatürk ‘ün hangi kişisel özelliğinden bahsedilmiştir?

A)İdealistlik

B)Mantıklılık

C)Eğitimcilik

D)Açık sözlülük

 

456)Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Doğu Anadolu’daki illerin Ermenilere verilmesini engellemek için kurulmuştur. Trakya Paşaeli Cemiyeti Trakya’daki Rumların baskılarına karşı koymak için kurulmuştur. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ise Trabzon’da Pontus Devletinin kurulmasını engellemek için kurulumuştur.

Bu verilere bakıldığında Anadolu’da kurulmuş olan yararlı cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Düşmana silahlı direnişle karşılık vermişlerdir

B)Bölgesel kurtuluş yoluna gitmişlerdir

C)Tek elden yönetilmişlerdir

D)Hükümet tarafından desteklenmişlerdir.

 


457)Mondros ateşkes Antlaşmasından sonra ülkemizin yer yer işgal edilmesi karşısında Türk Milletinin vatanı korumak için başlattığı harekete ne ad verilir?

A)Kuvay-i Milliye

B)Kuvay-ı İnzibatiye

C)Hıyanet-i vataniye

D)Müdafa-i Hukuk

 

458)Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan milli cemiyetler aşağıdakilerden hangisiyle Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı altında birleşmiştir?

A)Amasya Genelgesi

B)Erzurum Kongresi

C)Sivas Kongresi

D)Misakı Milli

 

459)Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Havza genelgesi ile işgallere karşı protesto mitingleri düzenlenmesini, silahların bırakılmamasını istemiştir.

Bu genelge ile Mustafa kemal aşağıdakilerden hangisine ters düşmemiştir?

A)Osmanlı yönetimine

B)Anadolu halkına

C)9. ordu Müfettişliği görevine

D)Mondros Ateşkes Antlaşmasına

 

460)19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir?

A)Anadolu’da çıkan ayaklanmaları bastırmak

B)Padişahın isteklerini yerine getirmek

C)Milli mücadeleyi başlatmak

D)Ülkeyi kurtarmak için cemiyetler kurmak

 

461)Devletin bütün gelir giderleri ile mallarını TBMM adına denetler Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.

Yukarıda verilen görevler aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisine aittir?

A)Danıştay

B)Yargıtay

C)Sayıştay

D)Anayasa Mahkemesi

 

462)İlde valinin başkanlığında toplanan İl İdare Kurulu’nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Milli Eğitim Müdürü

B)Sağlık Müdürü

C)Defterdar

D)Kaymakam

 

463)Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgudur?

A)En canlı renk mavidir.

B)Ben sıcak havaların sağlığa iyi geldiğini düşünüyorum

C)Televizyon insanlara huzur verir

D)Su, sıvı bir maddedir.

 

464) Aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan;

- Doğru bilgi alma hakkı

- Düşünceyi açıklama özgürlüğü

- Kitle iletişim özgürlüğü

Gibi maddeler aşağıdakilerden hangisini daha çok vurgulamaktadır?

A)Özel yaşamın korunmasını

B)Demokrasinin sınırlarının olmasını

C)İnsan hak ve özgürlüklerini

D)Ulusal egemenliği

 


465)Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin özelliklerinden biri değildir?

A)Siyasal otorite millete aittir

B)Halkın egemenliğine dayanır

C)Yönetenlerin yetkileri sınırlanamaz

D)Hakimiyet bir grubun değil milletindir

 

466)Sosyal hakların verilme amacı nedir?

A)işsizliği ortadan kaldırmak

B)Toplumsal eşitsizlikleri olabildiğince azaltmak

C)Siyasal hakların kullanımını kolaylaştırmak

D)Ekonomik istikrara katkıda bulunmak

 

467)1909 yılında Meşrutiyet yönetimini yıkmak amacıyla çıkarılan ayaklanma hangisidir?

A)31 Mart vakası

B)Vaka-i Vakvakiye

C)Baâb-ı Ali Baskını

D)Celâli İsyanları

 

468)

I. Mondros ateşkesi

II. Uşi antlaşması

III. İzmir’in İşgali

IV. 31 Mart Vak’ası

Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız?

A)I-II-III-IV

B)II-I-IV-III

C)IV-II-I-III

D)II-IV-I-III

 

469) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal ‘in Milli Mücadeleyi başlatmak amacıyla İstanbul’dan Anadolu’ya geçmek istemesinin nedenlerinden biri değildir?

A)İstanbul’da kurtuluş için önerdiği çözüm yollarından sonuç alınamaması

B)Halkın, Anadolu’da yer yer direnişe başlaması

C)İstanbul Hükümetinin, İtilaf Devletlerinin isteklerine boyun eğmesi

D)Osmanlı Mebusan Meclisinin işgal kuvvetlerince basılarak dağıtılması

 

470)Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerin ortak özelliğidir?

A)Yeni bir devlet kurmak

B)Bölgesel kurtuluş yolları aramak

C)İtilaf Devletleri ile birlikte savaşmak

D)Manda ve himaye fikrini halka kabul ettirmek

 

471)Kuvay-i Milliyenin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)Azınlıkların faaliyetleri

B)Yurdumuzun işgale uğraması

C)Türk ordusunun terhis edilmesi

D)Padişahın işgallere tepki göstermesi

 

472)Anayasa bir kanundur. Fakat diğer kanunlardan farklı bir kanundur.

Aşağıdakilerden hangisi bu farklardan biri değildir?

A)Her yirmi senede bir değiştirilme zorunluluğunun olması

B)Halkoyu ile kabul edilmesi

C)Devletin temel organlarını ve bunların görev ve yetkilerini düzenlemesi

D)Değiştirilmesinin normal kanunlardan farklı olması

 

473)M. Kemal 9. Ordu Mfettişi olarak Samsun’a çıktığında bir rapor hazırlamıştır. Raporunda yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu ve Türk ulusunun yabancı yönetimi altında yaşayamayacaklarını ve bu durumdan biran önce kurtulmak istediklerini dile getirmiştir.

Bu raporuyla Mustafa Kemal İstanbul Hükümetine daha çok hangi mesajı vermek istemiştir?

A)Türk topraklarının hızla bölündüğünü

B)Yabancıların Samsun dahil bütün yurdu işgal ettiğini

C)Ulusal Mücadelenin başlatılması gerektiğini

D)İstanbul hükümetinin pek çok şeyi bilmediği

 

474)”Benim kuvvet ve kudretim halkın bana gösterdiği önem ve güvenden ibarettir. ”

M. Kemal bu sözüyle yaptığı içlerin en büyük destekçisi olarak aşağıdakilerden hangisine güvenmiştir?

A)Askerlik bilgisine

B)Halkına

C)Yaratı Zekasına

D)Çalışma arkadaşlarına

 

475)Kuvay-İ Milliyenin amacı vatanı işgal eden kuvvetlerini yurttan atmaktı. Kuvay-i Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi. Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı, yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur.

Burada, Kuvay-i Milliyenin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur?

A)Direniş amacıyla kurulan birlikleri toparlama

B)Kurulacak yeni yönetimin ilkelerini anlatma

C)Türk insanında mücadele bilinci oluşturma

D)Türk insanının özgürlük isteğini dünyaya anlatma

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

451B              461C              471D

 

452D              462D              472A

 

453B              463D              473C

 

454C              464C              474B

 

455A              465C              475C

 

456B              466B

 

457A              467A

 

458C              468C

 

459B              469D

 

460C              470B


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR