İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 16

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

476)Mondros Ateşkesinin bazı maddeler şunlardır;

- Osmanlı ordusu terhis edilecek

- Orduya ait silahlar, itilaf devletlerinin emrine verilecek

- Haberleşme ve ulaşım araçları itilaf devletlerinin denetimine verilecek

- İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek

Antlaşmanın bu maddelerine göre Osmanlı Devletinin içine düştüğü durumu, aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder?

A)İstanbul Hükümetinin Anadolu üzerindeki otoritesi tamamen yok edilmiştir.

B)Osmanlı Devleti’nin Siyasi varlığı sona ermiştir

C)Devletin savunma gücü elinden alınarak işgallere açık duruma getirilmiştir

D)Osmanlı ailesinin hükümranlığı sona ermiştir

 

477)İtalya  I. Dünya Savaşının başlangıcında İttifak Devletlerinin yanında yer alırken İtilaf devletlerinin Ege kıyılarını İtalya’ya vaat etmesi sonucu taraf değiştirerek İtilaf Devletlerinin yanında yer almıştır. I. Dünya Savaşı sona erdikten sonra yapılan Paris Barış Konferansında Ege kıyılarını İtalya’ya değil de Yunanistan’a verilmiştir.

Ege kıyılarının İtalya’ya değil de Yunanistan’a verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yunanistan’ın İtilaf Devletlerine yaptığı yardımlar

B)İtalyanların Ege kıyıları yerine Akdeniz kıyılarını istemesi

C)İtalya’nın I. dünya Savaşı öncesi İttifak Devletlerinin yanında yer alması

D)İtilaf Devletlerinin güçlü bir İtalya yerine her istediklerini yaptırabilecekleri Yunanistan’ı tercih etmesi

 

478)Mondros Ateşkesinin imzalanmasından sonra İtilaf devletleri tarafından yurdumuz işgal edilmeye başlandı. İşgaller karşısında Osmanlı Devleti sessiz kaldı. İşgallere tepki olarak Anadolu’da direniş cemiyetleri (Yaralı Cemiyetler) kuruldu.

Aşağıda verilen bu cemiyetlerle ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)İşgallere tepki olarak kurulmuşlardır.

B)İşgale uğrayan veya uğrama tehlikesi olan bölgelerde kurulmuşlardır

C)Her cemiyet kendi bölgesini savunma ve korumayı amaçlamıştır

D)Aralarında işgallere karşı birlikte hareket etmek için anlaşmışlardır.

 

479)

Erzurum Kongresinde:“kayıtsız şartsız bağımsızlık, kayıtsız şartsız milli hakimiyet ilkesi” onaylanmıştır.

Sivas Kongresinde:Kuvay-i Milliye’yi egemen kılmak” temel ilke  olarak benimsenmiştir.

Bu maddelere dayanarak Erzurum ve Sivas Kongreleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)İki kongrenin kararları birbirini tamamlamaktadır.

B)Saltanatın çıkarlarını ön plana çıkarmaktadır.

C)Ulusa, geleceği konusunda karar verme hakkını tanımaktadır

D)Vatanı düşmandan kurtarmayı hedeflemektedir.

 

480)Mustafa Kemal, İstanbul’un işgalini bir suikast olarak değerlendirdi. Aynı gün bu işgalin, insanlığın kutsal saydığı özgürlük, milliyet ve vatanseverlik gibi bütün ilkelere aykırı olduğunu dünyaya duyurarak olayı şiddetle kınadı.

Parçada verilen bilgilere dayanarak Mustafa Kemal’in aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsediği savunulabilir?

A)İstanbul Hükümetini Korumayı

B)İşgallere karşı kamuoyunun desteğini sağlamayı

C)Mondros Ateşkesini tanımamayı

D)Sovyet Rusya ile ittifak kurmayı

 


481)
Erzurum Kongresinde “Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez” kararı alınmıştır.

Buna göre, kongrenin aşağıdaki niteliklerinden hangisine sahip olduğunu söyleyebiliriz?

A)Ulusal

B)Yöresel

C)Saltanatçı

D)İlkesel

 

482)İtilaf  Devletlerinin aşağıdaki tutumlarından hangisi doğrudan “halkın iradesini” işlemez duruma getirmek içindir?

A)İstanbul’u resmen işgal etmeleri

B)Mondros Ateşkesini imzalamaları

C)Batı Anadolu’yu Yunanlılara vermeleri

D)Mebusan Meclisini kapatmaları

 

483)Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinin Kurtuluş savaşımızdaki yerini ve önemini vurgulayan özelliklerden biri değildir?

A)Kurtuluş savaşının amacının ve yönteminin belirtilmesi

B)Ulusal egemenliğe yer veren ilk belge olması

C)Ulusal sınırlarımızın belirlenmesi

D)Kurtuluş savaşının gerekçesini belirlemesi

 

484)Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Alparslan

B)Kutalmışoğlu Süleyman Şah

C)Alaaddin Keykubat

D)II. Kılıçarslan

 

485)

I.  Manda ve himaye fikri ilk kez reddedildi.

II. Milli sınırlardan ilk kez bahsedilmiştir.

III. Doğu Anadolu’yu temsilen 9 kişiden oluşan Temsil Heyeti kurulmuştur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)Sivas Kongresi

B)Erzurum Kongresi

C)Amasya Genelgesi

D)Havza genelgesi

 

486)Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal’in okuduğu okullardan biri değildir?

A)Şemsi Efendi İlkokulu

B)İstanbul Harp Okulu

C)Manastır Askeri İdadisi

D)Ankara Harp okulu

 

487)M. Kemal’in Samsun’a gönderilme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bölgedeki Türk halkının direnişini durdurmak

B)Bölgedeki İngilizlere yardım etmek

C)Bölgenin Rumlara verilmesini sağlamak

D)Bölgedeki halkı işgallere karşı örgütlemek

 

488)Pontuslu Rumların Karadeniz bölgesinde Türklere saldırmaları, buna karşılık Türkler’in de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz. İtilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi

Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesiyle ilgili olabilir?

A)Osmanlı orduları terhis edilecek, bütün savaş gemilerine, ordunun araç ve gereçlerine el konulacak

B)Toros tünelleri İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılacak

C)İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumla karşılaşırlarsa önemli stratejik noktaları işgal edebileceklerdir.

D)Bütün demiryolları İtilaf devletlerinin denetimi altında olacak

 

489)M. Kemal’in Sömürgecilik (Emperyalizm) anlayışına karşı verdiği ilk mücadele aşağıdakilerden hangisidir?

A)31 Mart olayı

B)Trablusgarp Savaşı

C)Balkan Savaşları

D)Kurtuluş Savaşı

 


490)Milli Mücadele yanlısı olan aşağıdaki cemiyetlerin hangisi Türk Milletinin haklı davasını basın ve yayın yoluyla dünyaya duyurmaya çalışmıştır?

A)İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

B)Milli Kongre Cemiyeti

C)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti

D)Trabzon Müdafai Hukuk Cemiyeti

 

491)İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesine nerede karar verilmiştir?

A)Paris Konferansı

B)Berlin Konferansı

C)Mondros Konferansı

D)Sevr Konferansı

 

492)Misak-ı Milli belgelerinde politik, ekonomik mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı

Bu  hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?

A)Osmanlı saltanatının

B)Aşar vergisinin

C)Eski eğitim sisteminin

D)Kapitülasyonların

 

493)I. Dünya Savaşına İttifak Devletlerin yanında giren Osmanlı Devleti ve Bulgaristan’ın  İttifak Devletinin yanında savaşa alınma nedenleri birbirinden farklıdır.

Buna göre İttifak Devletlerinin Osmanlı Devletini kendi taraflarında savaşa sokmaya çalışmalarında Osmanlı Devletinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?

A)Askeri gücü

B)Jeopolitik konumu

C)Ekonomik gücü

D)Savaş tecrübesi

 

494)Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere Türk halkı sessiz kalmamış, cemiyetler kurarak birlik ve beraberliği sağlamaya çalışmıştır. Bir süre sonra da Kuvay-ı Milliye hareketi başlamıştır.

Buna göre, Mondros Ateşkes Antlaşmasının;

I. Milli Mücadele ruhunu ortaya çıkarması

II. Birlik ve beraberliğin sağlanması

III. Himaye düşüncesinin oluşması

gibi gelişmelerden hangileri üzerinde etkisi olduğu söylenebilir?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)I ve II

D)I-II-III

 

495)Milli Mücadele yanlısı olarak aşağıda verilen cemiyetlerin hangisinin izlediği yol diğerlerinden farklıdır?

A)İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

B)Milli Kongre Cemiyeti

C)Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

D)Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

 

496)Türk halkının Milli Mücadele döneminde;

- Mitingler ve protestolar düzenlemesi

- Cemiyetler kurulması

- İşgallere tepki vermesi

Aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?

A)Saltanata bağlı kaldığının

B)Yurdun işgaline razı olmadığının

C)Mondros Ateşkes antlaşmasını onaylamadığının

D)Bağımsızlığa önem verdiğinin

 

497”Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. ”

M. Kemal Atatürk’ün bu sözü onun hangi özelliğini ortaya koymaktadır?

A)Vatanseverliği

B)İnkılâpçılığı

C)İleri görüşlülüğü

D)İdealistliği

 

498)Anadolu, düşman kuvvetlerinin işgali altındayken, yurdun çeşitli bölgelerinde bu işgallerden rahatsız olan halk Kuvay-ı Milliye adı altında direniş hareketlerine başlamıştır.

Buna göre Kuvay-i Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A)Düzenli bir ordunun kurulmasını sağlamak

B)Cumhuriyet yönetiminin temellerini atmak

C)Ülkeyi yabancı güçlerden temizlemek

D)Ülkede ekonomik ve siyasal düzeni sağlamak

 

499)Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Suriye Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı ’dan çağrılarak 13 Kasım 1918 ‘de İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, boğazda demirlemiş İtilaf donanmasını görünce “Geldikleri gibi giderler” demiştir.

Mustafa Kemal’in bu sözü O’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisini ön plana çıkarmaktadır?

A)Savaş stratejisini

B)Kendisine olan güvenini

C)Vatan sevgisini

D)İnsan Sevgisini

 

500)Amasya genelgesinde yer alan “Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı belirleyecektir” maddesi aşağıdaki yargılardan hangisinin göstergesi olamaz?

A)İktidar ve idarenin ulusa ait olduğu

B)Saltanat makamının güvence altına alındığı

C)Ulusal egemenlik fikrinin ortaya çıktığı

D)Yeni bir yönetim şekline doğru gidildiği

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

476C              486D              496A

 

477D              487A              497B

 

478D              488C              498C

 

479B              489B              499B

 

480B              490B              500B

 

481A              491A

 

482D              492D

 

483C              493B

 

484B              494C

 

485B              495B


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR