İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 17

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

601-

I – I. Dünya Savaşı

II – II. Balkan Savaşı

III – Paris Barış Konferansı

IV – Uşi Antlaşması

Yukarıdaki olayların kronolojik sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) IV – II – I – III

B) I – II – III – IV

C) II – I – IV – III

D) IV – III – I – II

 

602-Osmanlı topraklarının işgali sonucu Türk Ulusu vatanını korumak amacı ile yararlı cemiyetler kurmuştur.

Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi çalışmaları ile diğerlerinden farklı bir özellik gösterir?

A) Trakya Paşaeli Cemiyeti

B) Milli Kongre Cemiyeti

C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

D) Kilikyalılar Cemiyeti

 

603-Milli güvenlik devletin temel düzeni ve temel unsurları ile birlikte varlığının, bütünlüğünün milletlerarası siyaset ve çıkarlarının her türlü iç ve dış tehlikelere ve diğer devletlerin müdahalesine karşı korunması, savunulması ve yükseltilmesidir.

Aşağıdakilerden hangisi Milli güvenlik siyasetini belirleyen organlar arasında değildir?

A) TBMM

B) Cumhurbaşkanı

C) Anayasa Mahkemesi

D) Milli Güvenlik Kurulu

 

604-Devletin köydeki temsilcisi olan muhtar köy yönetiminin başıdır.

Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevleri arasında değildir?

E) Köye gelen devlet memurlarına yardımcı olmak.

F) Köy adına resmi kurumlarda köyü temsil etmek.

G) Doğanları, ölenleri, evlenen ve boşananları nüfus memurluğuna bildirmek.

H) Çocuk bahçesi, park, eğitim ve kültür sitesi, spor tesisleri yapmak.

 

606-Sanayi İnkılâbı sonucu ortaya çıkan sömürgecilik yarışı aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Ekonomik

B) Sosyal

C) Kültürel

D)Siyasi

 

608-. İnsan hakları ile ilgilenen ve devlet dışı kuruluşlar olarak bilinen örgütler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sivil Toplum Örgütleri

B) Okullar

C) Camiler

D) Parlamentolar

 

609-Ülkemizde milli güvenlik siyasetini belirlemekle görevli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Silahı Kuvvetleri

B) Polis Teşkilatı

C) Milli Güvenlik Kurulu

D) Sivil Savunma Teşkilatı

 

610-Aşağıdakilerden hangisi İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasına kanıt olarak gösterilebilir?

a)Kızılhaç Örgütü

b)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

c)İnsan Hakları Beyannamesi

d)Unisef

 


611-İtilaf Devletleri’nin hangi cephede başarısız olması Rusya’da ihtilalin çıkmasını hızlandırmıştır?

A)Kafkasya Cephesi

C)Makedonya Cephesi

B)Çanakkale Cephesi

D)Kanal  Cephesi

 

612-Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal’in askeri dehası Türk Milleti ve dünya kamuoyunca görülmüştür?

A)Trablusgarp Savaşı

B)31 Mart Olayı

C)Çanakkale Savaşı

D)Balkan Savaşları

 

613-Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda yerine geçici olarak kim vekillik eder?

A)TBMM Başkanı

B)Başbakan

C)Genel Kurmay Başkanı

D)Cumhurbaşkanı sekreteri

 

614-Valinin göreve gelme aşaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)TBMM oylaması ile

B)Seçim ile

C)Atama ile

D)İçişleri Bakanlığı önerisi, Bakanlar Kurulu oluru, Cumhurbaşkanı onayı ile

 

615-Mondros Ateşkes  Antlaşması’nın Osmanlı Devleti için   sonucu neydi?

a) Osmanlı Devleti bu antlaşmayla büyük bir   zafer kazanmış oluyordu.

b)Osmanlı devleti bu antlaşmayla yurdu düşmanlardan temizlemiş oluyordu.

c) Osmanlı devleti bu antlaşmayla İngilizlerin  egemenliği altına girmiş sayılıyordu.

d)Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti’nin savunma  ve egemenlik hakkı elinden alınmış oluyordu.

 

616-Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan   sonra Osmanlı Devleti’nin durumu neydi?

a)Osmanlı Devleti İtilaf devletlerine karşı   mücadele ediyordu.

b)Osmanlık Devleti İtilaf devletlerine karşı koyabilecek azim ve kararlılıkta değildi.

c)Osmanlı Devleti İtilaf devletlerine karşı Türk  milletini bir araya topladı.

d)Osmanlı Devleti bu sırada, milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı  kurtaracağı inancındaydı.

 

617-Aşağıdaki devletlerden hangisi itilaf devletleri arasında yer almamıştır?

a)İngiltere

b)İtalya

c)Bulgaristan

d)Rusya

 

618-Osmanlı Hükümeti’nin sorumluluğunu yerine getirmemesi sonucu, halk birtakım direniş cemiyetleri kurmuştur.

Bu cemiyetlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Bölgesel nitelikte olmaları

B) İşgallere karşı tepki  olarak kurulmaları

C) Mevcut düzeni yıkma amacı taşımaları

D) Silahlı direnişi başlatmaları

 


619-
Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda Batılı büyük devletlerle ittifak arayışı içine girmiş Fransa, Rusya, İngiltere ve daha sonrada  Almanya ile geçici dostluklar kurmak zorunda kalmıştır.

Osmanlı yönetiminin böyle bir siyaset izlemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milletlerarası barışa katkıda bulunmak istemesi.

B) Ekonomik ilişkilerin önem kazanması

C) Toprak bütünlüğünün tehlikeye düşmesi

D) Yenileşme hareketleri için dış desteğe ihtiyaç duyması

 

620-Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Anayasa, Cumhurbaşkanı’nın görevini tam olarak yapabilmesi için onun tarafsız olmasını ister

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığına yönelik bir uygulamadır?

A) 40 yaşını doldurmuş olması

B) Partisi ile ilişiğinin kesilmesi

C) TBMM dışından da seçilebilmesi

D) TC vatandaşları arasından seçilmesi

 

621-Aşağıdakilerden hangisi temsili demokrasiyi, doğrudan demokrasiden ayıran bir özellik değildir?

E) Hakimiyet milletindir.

F) Milleti, kendi seçtiği kişiler yönetir.

G) Halk, temsilcilerini  belirli bir süre için seçer

H) Halk, yönetime dolaylı olarak katılır

 

622-. Çanakkale Savaşları I. Dünya Savaşı’nın kaderini belirleyen en önemli olaydır.

Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşları’nın sonuçları arasında gösterilemez?

a)Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması

b)Bulgaristan’ın İttifak Bloğu ‘nun yanında savaşa girmesi

c)Sovyetler Birliği ile Brest-Litovsk Anlaşması’nın imzalanması

d)İtalyanlar’ın Anadolu’yu terk etmesi

 

623-Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle beraber Almanya biraz rahatlamış  İtilaf Devletleri’nin işi ise daha zorlaşmıştır.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi ile aşağıdaki devletlerden hangisinin durumunun daha da zorlaştığı söylenebilir?

a)ABD

b)Rusya

c)Fransa

d)İtalya

 

624-. Osmanlı devletinin Almanya yanında savaşa girmesi I. Dünya Savaşını nasıl etkilemiştir?

A) Almanya’nın ekonomik yükünü hafifletmiştir

B) Savaş daha geniş alana yayılmıştır

C) Dünyada siyasi denge bozulmuştur

D) İtalya savaştan çekilmiştir

 

625-. İtilaf Devletleri’nin Anadolu’yu işgal etmeleri nedeniyle kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyet’lerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yurdun bütünlüğünü sağlamak

B) Kuruldukları bölgelerin işgaline son vermek

C) Ulusal birliği sağlamak

D) Osmanlı yönetimini değiştirmek

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

601A              611B              621A

 

602B              612C              622D

 

603C              613A              623B

 

604D              614C              624B

 

605                 615D              625B

 

606A              616B

 

607                 617C

 

608A              618C

 

609C              619C

 

610B              620B


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR