İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 2

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

26-) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?

a. ) Fransa

b. ) İtalya

c. ) ABD

d. ) Ermenistan

 

27-) I. Dünya Savaşı’nı sonuçlandıran antlaşmalardan hangisi bir öncekini tamamlayıcı ve tekrarlayıcı niteliktedir?

a. )Versay

b. ) Triyanon

c. )Nöyyi

d. )Sevr

 

28-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?

a) Kaybedilen yerleri geri almak

b) Yeni cepheler açmak

c) Sömürgeler elde etmek

d) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

 

29-) Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir?

a) Yeni cepheler açmak

b) Ruslarla işbirliği yapmak

c) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

d) Halifelik nüfuzundan yararlanmak

 

30-)Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu’nun işgallere uğraması  ihtimaline karşı  kurulmuş olan    bölgesel kurtuluş hareketleridir.

Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade, ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir?

A)İzmir Reddi İlhak Cemiyeti

B) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

C) Milli Kongre Cemiyeti

D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

 

31-)Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna gitti.

Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir?

A) İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı tepkisiz kalması

B) Halkın elinde daha fazla silah bulunması

C) İşgallerin bölgesel olması

D) İstanbul Hükümeti’nin halkı bizzat desteklemesi

 

32- Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının gidişatını etkileyen olaylardan biridir?

a- Çanakkale cephesini Osmanlı’nın kazanması

b- Bulgaristan’ın Osmanlı yanında savaşa girmesi

c- Wilson ilkelerinin yayınlanması

d- Gizli Antlaşmalar

 

33- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin taarruz cephelerinden biridir?

a- Irak Cephesi

b- Hicaz-Yemen Cephesi

c- Kanal Cephesi

d- Galiçya cephesi

 

34-) Hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulup milli varlığa düşman cemiyetler arasında yer alır?

a. Milli Kongre Cemiyeti

b. Kilikyalılar Cemiyeti

c. Trakya Paşaeli Müdafai HukukCemiyeti

d. İngiliz Muhipleri(sevenleri) Cemiyeti.

 

35-) Almanya, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlıdan boğazları kontrol altına alarak Rusya’ya yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir.

Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında Almanya’nın, Osmanlı’nın hangi gücünden yararlanmayı amaçladığı söylenebilir?

a) Halifelik gücünden

b) İnsan gücünden

c) Jeopolitik konumundan

d) Askeri gücünden

 


36-)Ülkemizde farklı iklimlerin görülmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi

yoktur?

a)bakı

b)enlem

c)yerşekilleri

d)nüfusu

 

37-)Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

a-Sömürgecilik

b-Milliyetçilik

c-Osmanlıcılık

d-Ümmetçilik

 

38-)19. yüzyılın  ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1. Dünya Savaşı başlamıştır.

a-İngiltere-Almanya

b-İngiltere-Fransa

c-Fransa-İtalya

d-İtalya-Almanya

 

39-)Osmanlı Devleti, Almanların da desteğiyle Kanal cephesini açmışlardır.

Osmanlı Devletinin  bu  cepheyi açmalarındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

a-İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek

b-Süveyş Kanalını ele geçirmek

c-İngilizleri Mısır’dan çıkarmak

d-Yeni ticaret yolu açmak

 

40-Birinci Dünya Savaşı sıratında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla mücadele etmiştir?

a-Çanakkale

b-Kafkasya

c-Irak

d-Suriye

 

41). Arnavutluk aşağıdaki hangi savaş sırasında Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız olmuştur?

A)I. Dünya Savaşı

B)I. Balkan Savaşı

C)II. Balkan Savaşı

D)Trablusgarp Savaşı

 

42). Rusya, hangi antlaşmayla I. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?

A)İstanbul

B)Berlin

C)Brest – Litowsk

D)Kars

 

43). Yasama görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)Cumhurbaşkanı

B)TBMM

C)Başbakan

D)Bakanlar Kurulu

 

44)Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir?

A) Etniki Eterya Cemiyeti

B) Teali İslam Cemiyeti

C) Wilson Prensibi cemiyeti

D) İngiliz muhipleri cemiyeti

 

45) I. Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A)İmparatorlukların dağılmasına

B) Sömürgeciliğin önemini kaybetmesine

C)Rejim değişikliklerine

D)Sınırların değişmesine

 

46-)Osmanlı Devleti’nin Uşi Antlaşmasını imzalamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)İtalyanların Çanakkale Boğazı’nın girişini abluka altına alması

B) On iki Ada’nın İtalyanlar tarafından işgal edilmesi

C)Balkan Savaşları’nın başlaması

D)Avrupa devletlerinin İtalyanlardan yana tavır alması

 

47-) Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın eksen hareketinin sonuçlarındandır?

A)Yerel saat farklarının oluşması.

B)Sıcaklık kuşaklarının oluşması.

C)Yerden Yükseldikçe görülebilen alan genişler.

D)Yıllık sıcaklık farkları oluşur.

 

48-) Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesinin sonuçlarından biri değildir?

a)Rusya’da Çarlık Rejiminin yıkılışını hızlandırmıştır

b) Bulgaristan, Almanya’nın yanında 1. Dünya Savaşı’na katılmıştır.

c)1. Dünya Savaşı’nın süresi uzamıştır.

d)ABD, 1. Dünya Savaşı’na katılma kararı almıştır.

 

49-)Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi, bir Ermeni Devleti kurulmasına zemin hazırlamaya yöneliktir?

a)Osmanlı Ordularının tamamen terhis edilmesi

b)İtilaf Devletlerine gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakkının verilmesi

c)Donanma ve tersanelerin İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılması

d)Doğu Anadolu’da karışıklık olduğu taktirde buraların İtilaf Devletlerince işgal edilebilmesi

 

50-)Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Savaşın uzaması

B)Yeni cephelerin açılması

C)İtilaf devletleri ve Rusya arasında irtibatın iyice kopması

D)Almanya’nın savaştan yenik düşmesi

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

26A                   36D                   46C

 

27D                   37A                   47A

 

28A                   38A                   48D

 

29B                   39A                   49D

 

30C                   40B                   50D

 

31A                   41B

 

32A                   42C

 

33C                   43B

 

34D                   44A

 

35C                   45B


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR