İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 20

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

676-. Aşağıdakilerden hangisi Hicretin sonuçlarından biri değildir?

a)Müslümanlar siyasi bir güç olmaya başlamışlardır.

b)Hicret Hicri takvimin başlangıcı kabul edilmiştir.

c)İslamiyet’in yayılışı hızlanmıştır.

d)Türkler İslamiyet’e geçmiştir.

 

677-. Aşağıdakilerden hangisi İlkçağ da Anadolu’da kurulan uygarlıklardan birisidir?

a)Asurlular

b)Sümerler

c)Hititler

d)Babiller

 

678-. Lale Devrinin padişah ve sadrazam eşleştirmesi hangi şıkta doğru verilmiştir?

a)III. Selim-Sokullu Mehmet Paşa

b)III. Ahmet-Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

c)I. Mahmut- Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

d)II. Mahmut- Sokullu Ahmet Paşa

 

679--23 Nisan 1920’de I. TBMM açıldı. I. TBMM’nin öncelikli ve temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnkılapları gerçekleştirmek

B)Vatanın kurtuluşunu gerçekleştirmek

C)Cumhuriyeti ilan etmek

D)Saltanatın ve hilafetin sürekliliğini sağlamak

 

680-20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye’de;

-Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.

-TBMM başkanı, hükümetin de başkanıdır.

-TBMM yasama, yürütme, yargı yetkilerini bünyesinde toplamıştır.

Bu kararlara bakılarak 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Padişahın yok sayıldığı

B)Ulus egemenliğine öncelik verildiği

C)Güçler ayrılığı ilkesinin uygulandığı

D)Meclis Hükümeti Sistemi’nin uygulandığı

 

681--Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların sonuçları arasında gösterilemez?

A) Kurtuluş savaşının başlaması gecikti.

B) Düzenli ordunun kurulmasın gerekli olduğu anlaşıldı.

C) İsyanların başarı ile bastırılması TBMM’nin otoritesini arttırdı.

D) İstanbul hükümeti ile olan ilişkiler kuvvetlendi.

 

682- Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması için söylenemez?

A) Türk milletine yaşama hakkı tanımayan bir antlaşmadır.

B) kapitülasyonlar kaldırılmıştır.

C) Osmanlının egemenlik ve bağımsızlığına darbe vurulmuştur.

D) Sevr Antlaşmasını imzalayanlar vatan haini ilan edilmiştir.

 

683-) Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi Milli Mücadelenin nasıl yapılacağını belirtmektedir?

a-) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

b-) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir

c-) Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır

d-) Vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir

 

684-) Sivas Kongresi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi milli mücadele hareketinin ulusal iradeye dayandırılmak istendiğinin en önemli kanıtıdır?

a-) Kongrede manda ve himaye konularının tartışılması

b-) Kongre başkanlığına M. Kemal’in seçilmesi

c-) Kongre sonucunda bir temsil heyetinin oluşturulması

d-) Kongreye yurt genelinden seçilmiş temsilcilerin katılması

 


685-) Aşağıdakilerden hangisi örgütlü toplumun özelliklerinden biridir?

a-) Toplumda insanlar daha çok kendi çıkarlarını düşünür

b-) İnsan hakları ihlallerine karşı tepki gösterilmez

c-) Hak ve özgürlüklerini bilip koruyan bir toplumdur

d-) Belirli insanların çıkarları öncelikli sayılır

 

686-) Bir kimsenin;

- Seçme ve seçilme hakkını kullanması

- Askerlik yaparak ülke savunmasına katkıda bulunması

- Vergilerini zamanında ve düzenli ödemesi

Aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

a-) Eğitim düzeyinin yüksekliğinin

b-) Vatandaş olma bilincine ulaşıldığının

c-) Ekonomik durumun iyi olduğunun

d-) Devletçilik ilkesinin uygulandığının

 

687  Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ilk başkanıdır?

A) M. Kemal

B) İsmet İnönü

C) Celal Bayar

D) Kazım Karabekir

 

688-. İtilaf devletlerinin I. İnönü zaferinden sonra Londra’da bir konferans toplamak istemelerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Misak-ı Milli kararlarını tanımak

b. Sevr antlaşmasının koşullarını hafifleterek kabul ettirmek

c. Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü korumak

d. Ermenilere doğuda toprak vermek

 

689-. Doğu cephesinde Ermenilerle yapılan Gümrü barış antlaşmasından sonra bu cephedeki savaş durumu sona ermiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

a. Milli mücadelenin sona ermesine

b. Batı cephesindeki askeri gücün artmasına

c. TBMM’nin İtilaf devletleri tarafından tanınmasına

d. Kurtuluş savaşının bitmesine

 

690-)Aşağıdakilerden hangisi Lozan ‘da çözülemeyen sorunlardandır?

a)Musul

b)Kapitülasyonlar

c)Borçlar

d)Adaların silahsızlandırılması

 

691-)Boğazlar komisyonunun işlerliği hangi gelişme ile sona ermiştir?

a)Mudanya Ateşkes Anlaşması

b)Lozan Antlaşması

c)Londra Konferansı

d)Montrö Sözleşmesi

 


692)Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinleşmiştir?

a)Lozan

b)Gümrü

c)Kars

d)Ankara

 

693-)Lozan Konferansının iki aşamada yapılmış olması ve antlaşmanın gecikmesi hangi nedenden kaynaklanır?

a)İtilaf devletlerinin savaşa devam etme kararı alması

b)Osmanlı hükümeti ile TBMM arasındaki anlaşmazlık

c)Fransa’nın işgal bölgesini boşaltmak istememesi

d)Musul ve kapitülasyonlar konusunda çıkan anlaşmazlık

 

694-- Erzurum ve Sivas kongrelerinde tartışma konusu yapılmayan en belirgin amaç olarak ortaya çıkan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A- Saltanata son vermek

B- Yeni bir hükümet kurmak

C- Azınlıklara ayrıcalık tanınması

D- Vatanın bütünlüğünü korumak

 

695- Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması ile ilgilenen uluslar arası gönüllü kuruluşlardan birisidir?

A- Uluslar arası af örgütü

B- Avrupa konseyi

C- Birleşmiş Milletler

D- Avrupa İnsan hakları Mahkemesi

 

696- İnsan haklarının korunduğu bir ülkede aşağıdaki sonuçlardan hangisi görülmez?

A- ulusal birlik güçlenir

B- Yurttaşlar kendilerini özgürce geliştirebilir

C- Ülkede kargaşa egemen olur

D- Yurttaşlar devletine bağlılık duyar

 

697-. Kuvayi Milliye birlikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) TBMM'nin  açılmasından sonra kuruldu.

B) Dağınık olarak mücadele ettiler.

C) Amaçları yurdu düşman işgalinden kurtarmaktı.

D) Bir merkezden yönetilmediler

 

698-. İlk TBMM’nin yeni bir devlet düzenine geçilmesinin sağlayıcı yönleri de bulunmasına rağmen bu yönleri ön plana çıkarılmamıştır.

Böyle bir tutumun amacı aşağıdakilerden hangisidir.

A) İtilaf devletlerinin, TBMM’ye karşı düşmanca davranmalarını önlemek.

B) Vatanın Kurtarılmasına öncelik vermek

C) Azınlıkların ayrı devlet kurma girişimlerini önlemek

D) Komşu devletlerin güvenini kazanmak.

 

699-İstiklal Marşımız hangi savaştan sonra kabul edildi?

a) I. İnönü

b) II. İnönü

c) Sakarya Meydan Savaşı

d) Büyük Taarruz

 

700- TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) İran

b) Suriye

c) Afganistan

d) Mısır

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

676D                 686B                 696C

 

677C                 687A                 697A

 

678B                 688B                 698B

 

679B                 689B                 699A

 

680C                 690A                 700C

 

681D                 691D

 

682B                 692C

 

683A                 693D

 

684D                 694D

 

685C                 695A


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR