İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 21

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

801- I. TBMM'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi "Kurucu Meclis" olarak anılmasını sağlamıştır?

a) Yeni bir anayasa hazırlaması

b) Kurtuluş Savaşı'nı vermesi

c) Hıyanet - i Vataniye Kanunu çıkartması

d) Vatanı kurtarmayı amaçlaması

 

802- Türk Kurtuluş Savaşı'nın öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Saltanatı kaldırmak

b) Cumhuriyet'i kurmak

c) Bağımsız bir devlet kurmak

d) TBMM'ni kurmak

 

803- İnsan Haklarının ulusal düzeyde korunmasında aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı daha etkilidir?

a) Anayasa ve yasalar

b) Genelge ve tüzükler

c) Yönetmelik ve genelgeler

d) Tüzük ve yönetmelikler

 

804- Aşağıdakilerden hangisi örgütlü toplumun özelliklerindendir?

a) Hak ve özgürlüklerini bilip koruyan toplumdur.

b) İnsanların daha çok kendilerini düşündükleri toplumdur.

c) İnsan hakları ihlallerine karşı tepki göstermeyen toplumdur.

d) Belirli insanların çıkarlarını öncelikli sayan toplumdur.

 

805-

- Son Osmanlı mebuslar meclisinin kapatılması

- TBMM’nin Ankara’da açılması

- Amasya Genelgesi

- Misakı Milli’nin Kabulü

Yukarıda verilen olaylar biri diğerinin nedeni yada sonucu olarak sıralandığında hangisi dışarıda kalır?

a) Son Osmanlı mebuslar meclisinin kapatılması

b) TBMM’nin Ankara’da açılması

c) Amasya Genelgesi

d) Misakı Milli’nin Kabulü

 

806-

Yukarıda verilen haritada Osmanlı Devleti’nin imzaladığı bu antlaşmaya göre aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

a) Misakı Milli sınırları gerçekleşmiştir

b) Osmanlı Devleti’nin yok oluşunu simgelemektedir.

c) İstanbul ve boğazlar İtilaf Devletlerine verilmiştir

d) Adana-Urfa-Maraş ve Suriye Fransızlara verilmiştir.

 

807- Mustafa Kemal 13 Kasım 1918’de İtilaf Devletleri donanması İstanbul limanına demir attığı zaman “Geldikleri gibi giderler” demiştir. Lozan barış antlaşmasının hemen ardından İtilaf Devletleri ülkeyi terk etmişlerdir.

Yukarıdaki paragrafa göre Mustafa Kemal’in hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?

a) Cesareti

b) Barışçılığı

c) Dürüstlüğü

d) İleri görüşlülüğü

 

808- Aşağıdaki olayların hangisi saltanatın kaldırılmasını hızlandırmıştır?

a) İtilaf devletlerinin barış görüşmelerine İstanbul Hükümetini de çağırması

b) Kuvai İnzibatıye ayaklanması

c) Eskişehir – Kütahya savaşlarının başarısız olması

d) Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisinin verilmesi

 


809- Halifeliğin kaldırılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha az ilişkilidir?

a) Halkçılık

b) Laiklik

c) Cumhuriyetçilik

d) Devletçilik

 

810-  TBMM’nin orduları hangi savaştan sonra taarruz savaşlarına başlamıştır?

A) I. İnönü

B) II. İnönü

C) Sakarya

D) Büyük Taarruz

 

811- Hangi olay I. inönü savaşından sonra gerçekleşmiştir?

A) Mudanya Antlaşması

B) Ankara Antlaşması

C) Kars Antlaşması

D) Moskova Antlaşması

 

812- Aşağıdakiler hangisi Amasya Genelgesi'nin bir özelliği değildir?

a- İlk kez milli sınırlardan bahsedildi.

b- Kurtuluş savaşının gerekçesini, yöntemini ve amacını açıklamaktadır.

c- Azınlıklara ayrıcalık verilemeyeceğini belirterek kapütilasyonlara karşı çıkmıştır.

d- İlk kez savaşmaktan bahsedildi.

 

813- Aşağıdakilerden hangisi Kütahya-Eskişehir muharebelerinin sonuçlarından değildir. ?

a- Türk ordusu imha olmaktan kurtulmak için Mustafa Kemal'in emriyle Sakarya ırmağının doğusuna çekilmiştir.

b- İtilaf devletleri arasındaki birlik bozuldu.

c- Meclisin Kayseriye taşınması gündeme geldi.

d- Mustafa Kemal’in bizzat cepheye gitmesi istendi.

 

814- Güney cephesi aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı açılmıştır?

A) Fransa

B) İtalya

C) İngiltere

D) Rusya

 

815- Londra Konferansının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM’nin İstanbul hükümeti ile birlikte konferansa çağırılması

B) Türklerin barışçı olduklarının anlaşılması

C) Türklerin haklı olduklarının anlaşılması

D) Yeni Türk devletinin varlığı itilaf devletlerince tanınmış olması

 

816-

I.  Kars Antlaşması

II. Gümrü Antlaşması

III. Moskova Antlaşması

IV. Ankara Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri Sakarya zaferinin siyası sonuçlarındandır?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) III ve IV

 

817- TBMM ve misak-ı milli ‘nin ilk defa bir itilaf devleti tarafından tanınması aşağıda verilen hangi anlaşma sonunda gerçekleşmiştir.

A) Ankara antlaşması

B) Kars antlaşması

C) Gümrü antlaşması

D) Moskova Antlaşması

 

818- Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında hukuk devletiyle doğrudan ilgilidir?

A) Emniyet güçleri

B) Askeri güçler

C) Sivil toplum örgütleri

D) Yargı organları

 


819- Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının uluslar arası boyutla korunmasında etkili değildir?

A) Uluslar arası bildirgeler

B) Uluslar arası silahlanma yarışı

C) Uluslar arası sözleşmeler

D) Uluslar arası gönüllü kuruluşlar

 

820- Osmanlı Devletinin Trablusgarp Savaşından çekilmesine yol açan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkan Savaşlarının başlaması

B) İstanbul’da çıkan ayaklanmalar

C) Padişahın ani ölümü

D) Kıbrıs Adasının işgali

 

821- Fransız İhtilalı ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı Avrupada hangi gelişme üzerinde etkili olmuştur?

A) Teknik buluşlar

B) Ulusal ayaklanmalar

C) İnsan hakları

D) Coğrafi keşifler

 

822- Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sanayileşmiş ülkelerin hakkını savunmak

b) Çatışma olan her yere asker göndermek

c) Milletlerarası barış ve güvenliği sağlamak

d) Amerika’nın, Avrupa içişlerine karışmasını önlemek

 

823- Devletle  kişiler arası uyuşmazlıklar sonucu idari mahkemelerce verilen karaların son inceleme yeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yargıtay

b) Anayasa Mahkemesi

c) Danıştay

d) Uyuşmazlık Mahkemesi

 

824- Türk Kurtuluş Savaşı  hem tam bağımsızlığı  hem de ulusal egemenliği  gerçekleştirmek amacıyla  yapılmıştır.

TBMM’nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangi ikisi yukarıdaki bilgiyi doğrular?

a) Düzenli ordunun kurulması – Saltanatın kaldırılması

b) Kongrelerin yapılması – Temsil Heyeti’nin kurulması

c) İstiklal Marşı’nın ilan edilmesi –Düzenli ordunun kurulması

d) Savaşların yapılması  -Tekalifi Milliye Emirlerinin çıkarılması

 

825- Sakarya Savaşından önce Mustafa Kemal’in Tekalif’i Milliye Emirlerini çıkarmasının sebebi nedir?

a) İsyanları bastırmak

b) Padişah’ın otoritesini yok etmek

c) Devletin gelirlerini artırmak

d) Ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamak

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

801A                 811D                 821B

 

802C                 812A                 822C

 

803A                 813B                 822C

 

804D                 814A                 823A

 

805C                 815D                 824D

 

806A                 816B

 

807D                 817A

 

808A                 818D

 

809D                 819B

 

810C                 820A


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR