İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 22

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

826- Aşağıdakilerden  hangisi ‘Olağanüstü hal’değildir?

a) Savaş hali

b) Sıkı yönetim

c) Bayramlar

d) Doğal afetler

 

827- Milli Güvenlik   kurulunda hangisi bulunmaz?

a) Cumhurbaşkanı

b) Milli Savunma Bakanı

c) İçişleri  Bakanı

d) Ulaştırma  Bakanı

 

828- Aşağıdakilerden hangisi, azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerden biri değildir?

A) Sulh ve Selameti Osmaniye

B) Mavri Mira

C) Pontus Rum

D) Hınçak

 

829- M. Kemal’in I. Dünya Savaşı’ndaki en son görevi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Irak Cephesi II. Ordu

B) Suriye Cephesi VII. Ordu

C) Doğu Cephesi XVI. Ordu

D) Çanakkale Cephesi XIX. ordu

 

830- Devlet düzeninin laikleşmesi için atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Medeni kanun’un kabulü

D) Öğretim birliğinin sağlanması

 

831- Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kavramının açıklanmasında yer alan unsurlardan değildir?

A) Ülkenin bağımsızlığı

B) Ulusal egemenlik

C) Ülkenin Bütünlüğü

D) Ulusal gelir

 

832- itilaf devletlerinin misak-ı milli kararlarına ilk tepkisi nasıl olmuştur?

a) İstanbul işgal edildi

b) Anadolu da işgaller artırıldı

c) Milli mücadele yanlısı olmayan cemiyetler kuruldu

d) Ulaşım yolları kapatıldı

 


833- Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin ilk siyasi başarısıdır?

a) Mondros ateşkes antlaşması

b) Mudanya ateşkes antlaşması

c) Gümrü barış antlaşması

d) Lozan  barış antlaşması

 

834- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile İstanbul hükümeti ile İstanbul hükümeti temsil heyetinin hukuki varlığı kabul etmiş oldu?

a) TBMM'nin açılışı

b) Misak-ı milli

c) Amasya görüşmeleri

d) Sivas kongresi

 

835-

I- Amasya görüşmesi

II- Sivas kongresi

III- Misak-ı millinin kabulü

Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız?

a) III-II-I

b) II-I-III

c) I-II-III

d) II-III-I

 

836- Fransız ihtilali sonrası Osmanlı Devletinde ilk ayaklananlar kimlerdir?

A-) Yunanlılar

B-) Arnavutlar

C Sırplar

D-) Eflaklılar

 

837- Yunanistan hangi anlaşma ile bağımsız bir devlet olmuştur?

A-) Bükreş Ant.

B-) Edirne Ant.

C-) Kütahya Ant.

D-) Berlin Ant

 

838- Mehmet Ali Paşa isyanı sonucu aşağıdakilerden hangisi uluslar arası bir sorun haline gelmiştir?

A-) Boğazlar

B-) Süveyş Kanalı

C-) Mısır

D-) Mora isyanı

 

839- Ege adaları hangi savaş ile elimizden çıkmıştır?

A-) Trablusgarp Savaşı

B-) I. Dünya Savaşı

C-) Baklan Savaşları

D-) Yunan İsyanı

 

840- Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

a) Ankara Antlaşması’nın imzalanması

b) Yunan ilerleyişinin durdurulması

c) Kars Antlaşması’nın imzalanması

d) Londra Konferansı’nın toplanması

 

841- Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde, Yunan ilerleyişine karşı alınan tedbirler arasında yer almaz?

a) Türk ordusu Sakarya Nehri’nin doğusuna çekildi

b) Tekalif-i Milliye emirleri ilan edildi

c) Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi verildi

d) Saltanat kaldırıldı.

 


842- Aşağıdakilerden hangisi Moskova Anlaşması için söylenemez?

a) Sovyet Rusya Misak-ı Milli’yi tanıdı

b) Doğu sınırındaki askeri birlikler batı cephesine  kaydırıldı

c) Batum Gürcistan’a verildi

d) Ermeniler işgal ettikleri yerleri geri verdi

 

843- Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletlerinin desteği ile Yunanlılar Batı Anadolu’yu işgale başladı.

Yunanlıların yaptığı savaşlarda yenilgiye uğraması üzerine İtalyanlar ve Fransızlar Anadolu’da işgal ettikleri yerlerden çekildiler.

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

a) Yunanistan Güney Anadolu’yu işgale başladı.

b) İşgalci devletlerin Yunanistan’a olan güvenleri arttı.

c) İşgalci devletlerin Anadolu’yu işgal umutları kalmadı.

d) İtilaf devletleri başka yerlerde toprak elde etmek istedi.

 

844- Yunanistan ile yapılan 2. İnönü Savaşında Yunanlıların yenilgiye uğratılması TBMM’nin otoritesini artırdı. Mustafa Kemal, Albay İsmet Paşa’ya gönderdiği kutlama telgrafında “Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz. ” demiştir.

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

a) Artık Kurtuluş savaşı tamamlanmıştır.

b) Yunanlılar Anadolu’dan atılmıştır.

c) İtilaf devletlerinin Yunanistan’a olan güvenleri artmıştır.

d) Türk ordusunun başarılı olacağına olan inanç artmıştır.

 

845- Mudanya Ateşkes Antlaşmasına göre savaş yapılmadan kurtarılan yerler hangileridir?

A) Batı Anadolu ve çevresi

B) Bursa Kıyıları

C) Doğu Trakya- Boğazlar-İstanbul

D) Karadeniz Kıyıları

 

846- Mustafa Kemal Atatürk Lozan Barış Konferansına katılan Türk heyetinden hangi konularda kesinlikle taviz vermemelerini istemiştir?

A) Azınlıklar(Ermeni Yurdu)-Kapitülasyonlar

B) Dış Borçlar-Hatay

C) Yabancı Okullar-Musul

D) Fener Rum Patrikhanesi-Nüfus Mübadelesi

 

847-

- İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir.

- Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir.

Bu kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A. Amasya Genelgesinde

B. Sivas Kongresinde

C. Amasya Görüşmelerinde

D. Erzurum Kongresinde

 

848- Osmanlı hükümeti ilk defa temsil heyetinin varlığını nerede tanımıştır?

a) Amasya görüşmelerinde

b) Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’da

c) Erzurum Kongresinde

d) Amasya Genelgesinde

 

849- Kurtuluş Savaşından sonra Atatürk döneminde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasına izin verilmiş ve tek partili yönetimden çok partili döneme geçiş denemesi yapılmıştır.

Çok partili hayata geçiş denemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Meclisteki karşıt grupları belirlemek

b) Meclisteki anlaşmazlıkları gidermek

c) Bazı devlet hizmetlerinin verilmek istenmesi

d) Halkın istek ve görüşlerini meclise daha fazla yansıtmak

 

850- Mustafa Kemal Paşa’ya Sakarya Meydan Savaşı öncesinde başkomutanlık görevi verilmiştir. Başkomutanlık yetkisi ile TBMM’ye ait olan yetkiler geçici olarak Mustafa Kemal’e verilmiştir.

Böyle bir yetkinin milli egemenlikle çelişmesine rağmen Mustafa Kemal’e verilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Padişahın dışında bir devlet başkanına ihtiyaç olması

b) Olağanüstü şartlar yaşanması

c) İstanbul hükümetinin tanınmadığının gösterilmek istenmesi

d) İşgallerin yayılma hızının azalması

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

826C              836C              846A

 

827D              837B              847D

 

828A              838A              848A

 

829B              839C              849D

 

830A              840D              850B

 

831D              841D

 

832A              842D

 

833C              843C

 

834C              844D

 

835B              845C


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR