İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 24

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

876- I. TBMM’de hükümet başkanlığı görevi, meclis başkanı tarafından yürütülmüştür.

Bu durum,

I. Güçler birliği ilkesinin geçerli olmadığının

II. Anayasal yönetime henüz geçilmediğinin

III. Meclis hükümeti sisteminin uygulandığının

yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?

A)Yalnız I

B)Yalnız III

C)II  ve  III

D)I  ve III

 

877- Sakarya Meydan Muharebesi’nden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, 5 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal Paşaya Başkomutanlık görevini verdi. Mustafa Kemal Paşa, bu görevi yaptığı süre içerisinde yasama ve yürütme yetkilerini de kullanacaktı. O, bu yetkilerini ilk önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için, “millî vergiler” adı verilen emirleri yayımlayarak milletin yardımını sağlamakta kullandı.

Verilen bilgilere göre Başkomutanlık yetkisinin Mustafa Kemal’e aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerini kullanma

B) Ordu ve millet işbirliğini sağlama

C) Çabuk karar alma ve uygulama

D) İnkılapları kolayca gerçekleştirme

 

878- Türk milletinin, sınırları belli bir coğrafyada bağımsız bir devlet olarak yaşama hakkını dünya devletlerine kabul ettirmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A) TBMM’nin açılması

B) Lozan Antlaşması’nın yapılması

C) Başkumandan Meydan Savaşı’nın kazanılması

D) Cumhuriyet’in ilan edilmesi

 

879- Misak-ı Millinin gerçekleştirilmesinde, aşağıdaki savaşlardan hangisinin olumlu etkisi olmamıştır?

A- II. İnönü savaşı

B- Eskişehir-Kütahya savaşları

C- Sakarya Meydan Savaşı

D- Büyük Taarruz

 

880-

-Şeyh Sait isyanı

-Menemen Olayı

Cumhuriyet in ilk yıllarında meydana gelen yukarıdaki olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A- Aynı kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.

B- Halifeliğin kaldırılış süreci hızlanmıştır.

C- Aynı bölgede çıkartılmıştır.

D- İnkılaplara karşı olanlar tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

881-  Son Osmanlı Mebusan Meclisinde hangi kararlar alınmıştır?

A) Düzenli ordu

B) Misak_ı milli

C) Yeni Türk harfleri

D) Kuvayi Milliye

 

882-Aşağıdakilerden hangisi Milli eğitim sisteminin esaslarından değildir?

A) Eğitimin yaygınlaştırılması

B) Öğretim ikililiğinin sağlanması

C) Öğretimde teori ve uygulamanın bir yürütülmesi

D) İlköğretimin parasız ve yatılı olması

 

883- Kamu kuruluşlarının gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetleyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danıştay

B) Devlet Planlama Teşkilatı

C) MGK

D) Sayıştay

 


884-  Türk Medeni Kanunu ile kadınlara hangi hak verilmemiştir?

A) Kadın- erkek eşitliği

B) Seçme seçilme hakkı

C) Mirastan eşit pay hakkı

D) Boşanma hakkı

 

885- Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İngiltere ve Fransa’nın kışkırtmaları

B) Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması

C) Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi

D) İttihat ve Terakki Partisinin Almanya’ya hayranlık duyması

 

886- I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?

a) Almanya

b) İtalya

c) Rusya

d) Avusturya-Macaristan

 

887-  TBMM Ankara da açıldıktan sonra meclise karşı yurdun çeşitli yerlerinde ayaklanmalar çıktı. Mustafa Kemal ve arkadaşları idama mahkum edildi. Bunun üzerine TBMM ayaklanmalara karşı bazı tedbirler aldı.

Buna göre aşağıdakilersen hangisi TBMM nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden birisi değildir?

a) Hıyanet-i vataniye kanununun çıkartılması

b) Anadolu ajansının kurulması

c) Sevr antlaşmasının kabul edilmesi

d) İstiklal mahkemelerinin kurulması

 

888- Kurtuluş savaşı yıllarında doğu cephesinde Ermenilere karşı kahramanca savaşıldı. Ve Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildiler.

Buna göre doğu cephesinin kapanmasını ve ermeni saldırılarının durmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Lozan Barış Antlaşması

b) Ankara Antlaşması

c) Kars Antlaşması

d) Gümrü Antlaşması

 

889- Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı fikirlerden etkilenerek dağılan devletlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok uluslu olmaları

B) Taht kavgaları yaşamaları

C) Ekonomik sıkıntı içinde olmaları

D) Demokratik yönetimler olmamaları

 

890-  Aşağıdaki olaylardan hangisi, Tarih bilimi açısından diğerlerinden daha önemli bir yere sahiptir?

A) Yazının bulunması

B) Ateşin bulunması

C) Mimarideki gelişmeler

D) Paranın bulunması

 

891- Tarihi olaylar, zamana, gerçekleşen yere ve konuya göre sınıflandırılabilir.

Bu sınıflandırmalardaki ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulusal duyguları geliştirmek

B) Araştırma yapılmasını kolaylaştırmak

C) Kültürel gelişmeyi sağlamak

D) Önemli kişilerin tarihe olan katkılarını öğretmek

 

892- Sakarya Savaşının ardından, Fransa ile imzalanan Ankara antlaşmasına göre;

I. TBMM ile Fransa arasındaki savaş durumu sona erdi.

II. Hatay’da özel bir yönetim kuruldu.

III. Burada yaşayan Türklere geniş haklar tanındı.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Güney cephemizde bir rahatlama olmuştur.

B) Fransa TBMM’yi resmen tanımıştır.

C) İtilaf Devletleri arasında birlik sağlanmıştır.

D) Hatay ili bu antlaşmayla Türkiye’ye bağlanamamıştır.

 


893-
 Batı cephesi, Kurtuluş Savaşı’nın sonucunu belirlemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Batı Cephesi olayları arasında değerlendirilemez?

a) Londra konferansının toplanması

b) Mustafa Kemal’in Başkomutan ilan edilmesi

c) Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması

d) Ermenilerin Gümrü Antlaşması ile Sevr Antlaşmasının geçersizliğini kabul etmeleri

 

894-  İstiklal mahkemeleri ulusal kurtuluş mücadelesine karşı başlatılan ayaklanmaları bastırmak ve suçluları cezalandırmak amacıyla kuruldu. Üyeleri de meclisten güvenoyu almış olan milletvekilleriydi.

Bu gelişmelerin, TBMM’nin o dönemdeki

I- Yargılama

II-  Kanun Yapma

III- Barışın esaslarını belirleme

Yetkilerinden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I ve III

d) II ve III

 

895- Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İngilizlerle yapılan ve Hatay hariç Güney sınırımızın  belirlendiği antlaşmadır.

b) Bu antlaşmayla savaşsız olarak, boğazların egemenliği bize  geçiyordu.

c) Bu antlaşmayla doğu sınırımız kesin olarak belirlenmiş  oldu.

d) Bu antlaşma yeni TBMM’nin uluslar arası alanda yaptığı ilk antlaşmadır.

 

896- Sevr Antlaşması’nın amacı neydi?

a) Osmanlı Devleti’nin ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak,

b) Osmanlı Devleti’nin yeni sınırlarını belirlemek,

c) Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla başlayan haksiz işgalleri Osmanlı  Devleti’ne kabul ettirmek

d) Boğazların egemenliğini Osmanlı Devleti’ne bırakmaktı.

 

897- M. Kemal Türk ordusunu Sakarya Savaşı’na hazırlamak için bir dizi kararlar almıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan en kapsamlı çalışmadır?

a- Tekalif-i Milliye emirlerinin yayınlanması

b- Orduya asker toplanması

c- M. Kemal’e başkomutanlık yetkisinin verilmesi

d- Halkın direnişe çağırılması

 

898-

I- 1. İnönü Savaşı

II- Sakarya Savaşı

III-Başkomutanlık Meydan Muharebesi

IV-2. İnönü Savaşı

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a- I-II-III-IV

b- I-III-II-IV

c- I-IV-II-III

d- IV-III-II-I

 

899-  Aşağıdakilerden hangisi hem toplanma şekli ve amacı, hem de aldığı kararlar yönünden milli bir kongredir?

a) Amasya Görüşmeleri

b) Erzurum Kongresi

c) Sivas Kongresi

d) Havza Genelgesi

 

900- ‘Vatanın her karış toprağı kanlarımızla sulanmadıkça, hiçbir düşman ayağını bastırmayacağız’ derken M. Kemal in hangi kişisel özelliği ortaya çıkar?

a) Vatanseverliği

b) İdealistliği

c) İyi kalpliliği

d) Mantıklılığı

 

901-  Lozan’da alınan kararlardan hangisinin Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlandırdığı söylenebilir?

A- Boğazlar Komisyonu’nun kurulması

B- Savaş tazminatı alınması

C- Rumlar ve Türklerin yer değiştirmesi

D- Yabancı okulların bulunması

 

902- 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı Halifeliğin de saltanat ile birlikte

Kaldırılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A- Halkın henüz hazır olmaması

B- Cumhuriyetin kurulmak istenmesi

C- İtilaf devletlerinin karşı çıkması

D- Halifenin gücünden çekinilmesi

 

903- Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunun oluşmasında daha az etkilidir?

A) Yazılı basın organları

B) Görsel basın organları

C) Dernek, sendika ve siyasal partiler

D) Çalışanların meslekleri

 

904- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinden biri değildir?

A) Sağlık Bakanlığı

B) Atatürkçü Düşünce Derneği

C) Reklâmcılar Derneği

D) Cumhuriyet İÖO Koruma Derneği

 

905- Aşağıdaki davranışlardan hangisi demokrasiye uygun düşmez?

A) Seçme _ seçilme hakkını kullanma

B) Düşündüklerini özgürce açıklayabilme

C) Toplum içerisinde, istediği davranışı, diğer insanları dikkate almadan, özgürce sergileme

D) Sivil Toplum Kuruluşları aracılıyla devlet yönetimine ve toplum hayatına katkıda bulunma.

 

906- “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile ana ve çocukları  korumak için çeşitli tedbirler alır?

Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden birisi değildir?

A) Aile planlaması yapar

B) Anne ve çocukların eğitilmesini sağlar

C) Ailenin refah düzeyini geliştirir.

D) Çocuğu ile ilgilenmeyen annelere ceza yazar.

 

907-  Şeyh Sait Ayaklanması ve Menemen Olayı ülkemizde aşağıdaki hangi gelişmenin ertelenmesine yol açmıştır?

a) Devletçilik politikasının uygulanması

b) Çok partili demokratik hayata geçilmesinin

c) Kadınlara siyasi haklar verilmesinin

d) Dış ticarete ağırlık verilmesinin

 

908- Mudanya Mütarekesi’nin aşağıda verilen hükümlerinin hangisinde Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır?

a) Doğu Trakya’nın 15 gün içinde boşaltılacak

b) Türk-Yunan çatışması son bulacak

c) Yunan ordusu Meriç’in batısına çekilecek

d) İstanbul TBMM’ye bırakılacak

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

876B              886C              896C

 

877D              887C              897A

 

878B              888D              898C

 

879B              889A              899C

 

880D              890A              900A

 

881B              891B              901A

 

882B              892C              902A

 

883D              893D              903D

 

884B              894A              904A

 

885A              895D              905C

 

906D

 

907A

 

908D


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Psikolojik ve davranış bozukluklarının çoğunun temelinde düzgün, özünden öğrenilememiş, bilinçli bir maneviyatın olmayışı yatmaktadır. -Anonim
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR