İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 3

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

51-) Birinci Dünya Savaşının başlıca sebepleri

I-Sömürgecilik

II-Milliyetçilik akımı

III-Silahlanma ve bloklaşma

IV-Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulması.

Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin dolaylı da olsa I. Dünya Savaşına neden olduğu söylenemez?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) I, II ve IV

 

52) Osmanlı devleti Fransız İhtilalinin en çok hangi ilkesinden olumsuz etkilenmiştir?

a-Özgürlük

b-Milliyetçilik

c-Eşitlik

d-Adalet

 

53) Osmanlı devleti 1. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

a-Kafkasya

b-Çanakkale

c-Trablusgarp

d-Irak

 

54-) Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını tahsil  etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A-İttihat ve Terakki Cemiyeti

B-Düyun-u Umumiye

C-Kapitülasyonlar

D-Kanunu esasi

 

55-) Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A-Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması

B-Üçlü İttifak’ın kurulması

C-Almanya’nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi

D-Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi

 

56-)Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin  I. Dünya Savaşı’na  kendi yanında girmesini istemesinin nedenlerinden biri değildir?

a. ) Yeni cepheler açarak savaşı geniş alana yaymak istemesi

b. ) Süveyş kanalını denetim altına alarak İngiltere’nin sömürgelerine ulaşmasını engellemek

c. ) Osmanlının eski gücüne kavuşmasını sağlamak

d. ) Osmanlı padişahının halifelik nüfusundan faydalanmak istemesi

 

57-)Aşağıdakilerden hangisi   I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden değildir?

A-Sömürgecilik yarışının hız kazanması

B -Milliyetçilik akımının  imparatorlukları yıkmaya başlaması

D-Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının paylaşılmak istenmesi

E- Rusya’da çarlık rejiminin yıkılıp yerine  Bolşeviklerin gelmesi

 

58-) Osmanlı Devleti

I. Balkanlar

II. Arabistan

III. Kuzey Afrika topraklarını kaybetti.

Yukarıda verilenlerden hangilerinin kaybedilmesinde Fransız İhtilali etkili ile olmuştur?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I ve II

 

59-Aşağıdakilerden hangisi Zararlı Cemiyetlerden biri değildir?

A) Mavri Mira

B) Etnik-i Eterya

C) Kilikyalılar

D) Pontus Rum

 

60-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının çıkmasında etkili olan nedenler arasında gösterilemez?

A) Sanayi İnkılâbı

B) Reform

C) Sömürgecilik

D) Fransız İhtilali

 

61-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu açısından Mondros Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından sayılmaz?

A) Osmanlı İmparatorluğu savunmasız kaldı.

B) Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona erdi.

C) Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonucunda kaybettiği toprakları geri aldı.

D) Osmanlı İmparatorluğu sömürge haline geldi.

 


62-)1. Dünya savaşından sonra itilaf devletlerinin, Anadolu’daki hedeflerine ulaşmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini destekledikleri söylenebilir?

A) Temsil Heyetini

B) Milli varlığa zararlı cemiyetleri

C) Müdafa-i hukuk cemiyetlerini

D) Kilikyalılar Cemiyeti’ni

 

63-) Sanayi Devrimi ile birlikte endüstrileşen ülkeler ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla aşağıdakilerden hangisine yönelmişlerdir?

a) Yeni sömürgeler elde etmeye

b) Bağımsızlık savaşlarını desteklemeye

c) Krallıkları güçlendirmeye

d) İnsan haklarını yasalarla güvence altına almaya

 

64-) Hangisi Milli Cemiyetlerin özelliklerinden değildir?

a) Saltanatı kaldırmak istemeleri

b) Bölgesel nitelikte olmaları

c) İşgallere karşı çıkmaları

d) Milli bilinci canlandırmaları

 

65-)Kurtuluş savaşı yıllarında milli varlığa faydalı cemiyetler başlangıçta dünyaya haklılıklarını basın yayın yoluyla anlatmak isterken daha sonra bölgesel silahlı mücadeleye girişmişlerdir

Milli cemiyetlerin bu şekilde bir tutum değişikliğine gitmelerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili  olmuştur?

a) Mustafa Kemal in İstanbul’dan ayrılması

b) Yunanlıların İzmir’i işgali

c)Türk Milletinin bilinçlenmemiş olması

d)Doğu Anadolu’da 15, kolordunun terhis olması

 

66-)Mondros ateşkes antlaşması imzalandıktan sonra Anadolu ve Trakya’da başlayan işgal hareketlerine karşı  oluşturulan Kuvai Milliye örgütleri ve müdafaa-i hukuk dernekleri

Türk halkının aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini öncelikle benimsediğinin göstergesidir?

a) Milliyetçilik

b)Laiklik

c)Cumhuriyetçilik

d)Halkçılık

 

67-)Fransız İhtilali ve sonrasında yayınlanan Fransız İnsan Hakları Bildirisi birçok ülkeyi etkilediği gibi Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Fransız

İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkilerinden biridir?

A)Osmanlı ülkesinde meşrutiyet yönetimine geçilmesi

B)Rusya’nın Balkan milletlerini bağımsızlık için kışkırtması

C)Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi

D)Ekonomisinin bozulması

 

68-). Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılma nedenlerinden biri  değildir?

A)Siyasi bir yalnızlık içinde olması

B)Almanya’nın savaşı kazanacağını düşünmesi

C)İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’na saldırması

D)Balkan Savaşlarında kaybedilen yerlerin geri alınabileceği fikri

 

69-)Mustafa Kemal’in 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularını Alman generallerinin yönetmesine karşı çıkması onun hangi özelliği ile ilgilidir?

A)Askerliğine güvenmesine

B)Alman generallerine güvenmemesine

C)Ulusal bağımsızlığa düşkünlüğüne

D)İleri görüşlülüğüne

 

70-)Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sonuçlarından değildir?

A)Yönetim değişiklikleri oldu.

B)Avrupa haritası yeniden çizildi.

C)Şehirler yakıldı, yıkıldı.

D)Barışı kurumak için Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu.

 

71-)Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti ile imzalanan barış antlaşmasının adı nedir?

A)Mondros Ateşkes Antlaşması

B)Lozan Barış Antlaşması

C)Sevr Barış Antlaşması

D)Mudanya Ateşkes Anlaşması.

 

72-) I. Dünya savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Rusya’ya askeri yardım ulaştırmak ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süveyş kanalı cephesi

B) Çanakkale Cephesi

C) Kafkas Cephesi

D) Irak Cephesi

 

73-) I. Dünya Savaşından önce İtilaf Devletlerinin İtalya’ya vermeyi kararlaştırdığı Ege Bölgesinin hangi olayla Yunanistan’a verilmesi kararlaştırılmıştır?

A) Londra Konferansıyla.

B) Sevr Antlaşmasıyla.

C) Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla.

D) Paris barış Konferansı’yla.

 

74-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden değildir?

a-) Bencillik

b-) İleri görüşlülük

c-) Planlı çalışma

d-) Vatanseverlilik

 

75-) Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliye birliklerinin özelliklerinden biri değildir?

a-) Gönüllülerden oluşan birliklerdir

b-) Bölgesel direniş birlikleridir

c-) İşgalleri yavaşlatmışlardır

d-) Tek merkezden yönetilen birliklerdir.

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

51C                61C                71C

 

52B                62B                72B

 

53C                63A                73D

 

54B                64A                74A

 

55D                65B                75D

 

56C                66A

 

57D                67A

 

58D                68C

 

59C                69C

 

60B                70D


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR