İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 6

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

126- Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Türk yurdu olan Anadolu’nun da elden çıkabileceği anlamına gelir?

A) İtilaf Devletlerinin güvenliklerini tehdit edici bir durum ortaya çıktığında, istedikleri    stratejik noktayı işgal edilebilecek.

B) Bütün demir yolları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacak

C) Doğu Anadolu’da 6 ilde karışıklık çıkarsa bölge işgal edilecektir.

D) Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacaktı.

 

127- Mustafa Kemal’e “En büyük eseriniz nedir?” diye sorulduğunda: O “Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz. ”diye cevap vermiştir.

Parçadaki soruya Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevap, O’nun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır?

A) İleriye dönük olması

B) Özgürlük düşkünü olması

C) Akılcı davranışlar göstermesi

D) Vatanını çok sevmesi

 

128-)Kurtuluş Savaşı’nda öngörülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Osmanlı ordusunu terhis edilmesi- Kuva-i Milliye’nin kurulması

B) Kuva-i Milliye’nin kaldırılması- Düzenli ordunun kurulması

C) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması- Türk vatanının işgale uğraması

D) Londra Konferansı’nın toplanması- İzmir’in işgaline karar alınması

 

129- Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir?

A) Yurt

B) Dil

C) Millet

D) Egemenlik

 

130- Demokrasi ; Hukuken iktidar olma yetkisinin halkın  elinde bulunması, halk tarafından hükümet  edilmesi yada halkın kendisini yönetecekleri, kendi iradesi ile seçmesidir.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi demokrasiye uymaz?

A) Kararların çoğunlukla alınması

B) Yönetenlerin halk tarafından seçilmesi

C) Halkın belli bir kesiminin oy kullanması

D) Kişiye ait hak ve özgürlüklerin korunması

 

131- Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelmez?

A)Muhtar

B)Belediye başkanı

C)Vali

D)Milletvekili

 

132- Türk kadınına verilen seçme ve seçilme hakkı, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

a) Sosyal haklar

b) Ekonomik haklar

c) Konut edinme hakkı

d) Siyasal haklar

 


133-
Kısacası, milletin örgütlenmiş halidir.

Yukarıdaki tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?

a) Devlet

b) Demokrasi

c) Anayasa

d) Mahkeme

 

134-

- Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’tir.

- Başkenti Ankara’dır.

- Dili Türkçe’dir.

- Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

Yukarıda verilen Anayasa hükümlerinin ortak yönü hangisidir?

a-Hükümlerde Cumhuriyet yönetimi belirlenmiştir.

b-Hükümleri Cumhurbaşkanı kabul ederse yürürlüğe girer.

c-Hükümler Anayasanın değiştirilemez maddeleridir.

d-Hükümlerde Türk milliyetçiliği savunulmuştur.

 

135- Demokrasi, halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Egemenliğin kaynağı Ulustur.

Buna göre demokrasilerde egemenliğin kaynağı aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

a- Devlet

b- Ordu

c- Din

d- Millet

 

136- Tek kişinin hakimiyetine dayanan yönetim şeklidir. Bu şekilde yönetilen devletlerin başında kral, padişah ve prens gibi unvanlar taşıyan kişiler bulunur.

Yukarıda verilen devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

a- Demokratik devlet

b- Teokratik devlet

c- Monarşik devlet

d- Oligarşik devlet

 

137-

I- 40 Yaşını doldurmuş olmak

II- Yüksek öğrenim görmüş olmak

III- 7 Yıllık süre için görevlendirmek

Yukarıda bazı seçilme şartları verilen devlet görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-Cumhurbaşkanlığı

b-Bakanlar

c-Başbakanlık

d-TBMM Başkanlığı

 

138- Halk, devleti yönetecek kişileri seçer, eğer yöneticilerden memnun kalmazsa onları değiştirebilir.

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

A- Eşitlik

B- Özgürlük

C- Çoğulculuk

D- Milli Egemenlik

 

139- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden biri değildir?

A- Milli, egemenlik

B- Ayrıcalık

C- Çoğulculuk

D- Eşitlik

 

140- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin var olduğu bir ülkede görülmesi beklenen davranışlardan birisi değildir?

A) İnsanlar özgürdür

B) İnsanlar arasında eşitlik vardır

C) Halk kendi yöneticilerini kendisi seçer

D) Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler sınırlandırılır

 

141- Millet aynı topraklar üzerinde yaşayan ortak bir geçmişi ile örf ve adetleri olan, aynı dili konuşan insanların oluşturduğu topluluğa denir.

Yukarıdaki parçada milleti oluşturan unsurlardan hangisine değinilmemiştir?

A) Kültür

B)Din

C) Tarih

D)Dil

 

142-Ülkemizde aşağıdaki demokrasi şekillerinden hangisi uygulanmaktadır?

A) Yarı doğrudan demokrasi

B) Temsili demokrasi

C) Doğrudan demokrasi

D) Tek partili demokrasi

 

143- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez niteliklerinden biri değildir?

A) Başkenti Ankara’dır

C) Dini İslam’dır

B) Dili Türkçe’dir

D) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir

 

144- Aşağıdaki vatandaşlık haklarından hangisi siyasal haklar çerçevesine girer?

A) Sağlık Hakkı.

B) Seçme, seçilme ve siyasal etkinliklerde bulunma hakları.

C) Eğitim ve öğrenim hakkı.

D) Dilekçe hakkı.

 

145-Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası kuruluşlara örnek verilemez?

A) Birleşmiş Milletler

B) Avrupa Konseyi

C) Çağdaş yaşamı destekleme derneği

D) FAO (gıda ve tarım örgütü)

 

146- Aşağıdakilerden hangisi Devleti oluşturan temel öğelerden biri değildir?

A) Yurt (Vatan)

B) Millet (Ulus)

C) Egemenlik

D) Meclis

 

147- Aşağıdakilerden hangisi halk idaresine dayanan bir yönetim şeklidir?

A) Demokrasi

B) Oligarşi

C) Teokrasi

D) Monarşi

 

148- Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda yerine geçici olarak kim vekillik eder?

A)TBMM Başkanı

B)Başbakan

C)Genel Kurmay Başkanı

D)Cumhurbaşkanı sekreteri

 

149- Valinin göreve gelme aşaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)TBMM oylaması ile

B)Seçim ile

C)Atama ile

D)İçişleri Bakanlığı önerisi, Bakanlar Kurulu oluru, Cumhurbaşkanı onayı ile

 

150- Doğrudan demokrasilerde egemenliğe sahip olan halk yasama,   yürütme ve yargı yetkisini    aracısız kullanır.

Aşağıdakilerden hangisi   doğrudan demokrasi örneğidir?

a. ) Meclisin hazırladığı yasaların referanduma sunulması

b. ) Belirli bir süre için halk temsilcileri seçmek.

c. ) Halkın tümünün zaman zaman toplanarak devlet işlerini görüşüp kararlar alması

d. ) Yönetim yetkisinin bir kişi üzerinde toplanması

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

126A               136C               146D

 

127A               137A               147A

 

128D               138C               148A

 

129B               139B               149D

 

130C               140D               150D

 

131C               141B

 

132D               142B

 

133A               143C

 

134C               144B

 

135D               145C


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR