İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 7

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

151- Merkezi yönetimin başında  aşağıdakilerden hangisi bulunur?

a. ) Başbakan

b. ) Cumhurbaşkanı

c. ) Bakanlar

d. ) Meclis Başkanı

 

152- Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir?

A) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.

B) Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

C) Türkiye Devleti bölünmez bir bütündür.

D) Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.

 

153-Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz Sosyal Haklarımızdan biri değildir?

A) Ailenin Korunması Hakkı

B) Eğitim-Öğrenim Hakkı

C) Sağlık, Çevre ve Konut Hakkı

D) Sendika Hakkı

 

154- Çeşitli konular ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla halkın bir araya gelerek oluşturduğu gönüllü örgütlere sivil toplum örgütleri denir. Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı vb… bunlara örnektir.

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin görevleri arasında değildir?

A)Belirli konu veya sorunlarla ilgili kamuoyu oluşturmak

B)Üyelerinin toplumsal görüşlerini yansıtmak

C)Gerektiğinde basın –yayın organları ile ortak hareket  etmek

D)Toplumun haklarını korumak ve kollamak için gerekirse yasalara uymamak

 

155-Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olma sorumluluğudur?

a) Eğitim öğretim hakkı

b) Erkeklerin askere gitmesi

c) Temiz bir çevrede yaşama

d) Sağlık hizmetlerinden yararlanma

 

156- Anayasamızda değişmesi mümkün olmayan ve değişmesi teklif dahi edilemeyen maddelerin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler

b) Devletin şekli ve cumhuriyetin nitelikleriyle ilgili maddeler

c) Sosyal haklarla ilgili maddeler

d) Devletin yönetim yapısıyla ilgili maddeler

 

157-Günümüzde uygulanan demokrasi şekli olup halk bu sistemle yönetime katılabilmektedir. Çünkü halk, belirli bir süre için temsilcilerini seçer. Yönetim yetkisi belirli bir süre için bu temsilcilere verilmiştir. ”

Yukarıda tanımlanan demokrasi biçimi ülkemizde de uygulanmaktadır. Bu demokrasi türüne ne denir?

a) Doğrudan demokrasi

b) Temsili demokrasi

c) Yarı doğrudan demokrasi

d) Hiçbiri

 

158- Fransız ihtilali sonrası Osmanlı Devletinde ilk ayaklananlar kimlerdir?

A-) Yunanlılar

B-) Arnavutlar

C Sırplar

D-) Eflaklılar

 


159-Yunanistan hangi anlaşma ile bağımsız bir devlet olmuştur

A-) Bükreş Ant.

B-) Edirne Ant.

C-) Kütahya Ant.

D-) Berlin Ant

 

160- Mehmet Ali Paşa isyanı sonucu aşağıdakilerden hangisi uluslar arası bir sorun haline gelmiştir?

A-) Boğazlar

B-) Süveyş kanalı

C-) Mısır

D-) Mora isyanı

 

161- Ege adaları hangi savaş ile elimizden çıkmıştır?

A-) Tarblusgarb Savaşı

B-) I. Dünya Savaşı

C-) Baklan Savaşları

D-) Yunan İsyanı

 

162-. Aşağıdakilerden hangisinde verilen olayla sonuç arasında doğru bir ilişki yoktur?

a)

Olay: Cumhuriyet’in ilanı

Sonuç: Bağımsızlığın kazanılması

b)

Olay: I. İnönü Savaşı

Sonuç: TBMM’nin Londra Konferansı’na çağrılması

c)

Olay: Amasya Genelgesi

Sonuç: Kurtuluş için mücadeleye çağrı

d)

Olay: TBMM’nin açılması

Sonuç: Halk egemenliğinin gerçekleşmesi

 

163-‘Kuvayi Milliye yi amil(etken) ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. ’

Yukarıdaki bu karar hangi kongrede alınmıştır?

a) Balıkesir Kongresi

b) Erzurum kongresi

c) Alaşehir Kongresi

d) Sivas Kongresi

 

164-Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliyenin özelliklerinden biri değildir?

a)Düzensiz birliklerdir

b)İşgallere karşı direndiler

c)Emirleri M. Kemal’den aldılar

d)Yunanlıları yavaşlattılar

 


165- Kurtuluş savaşının amacı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a)Vatanın bağımsızlığı tehlikededir.

b)İstanbul hükümeti üstüne düşen görevi yapamamaktadır

c)Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

d)Sivas’ta bir kongre toplanacaktır.

 

166- Mustafa Kemal’e “En büyük eseriniz nedir?” diye sorulduğunda; O, “Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz” diye cevap vermiştir.

Parçadaki soruya, Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevap, O’nun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır?

a) İleriye dönük olması.

b) Özgürlük düşkünü olması.

c) Akılcı davranışlar göstermesi.

d) Vatanını çok sevmesi.

 

167- Aşağıda Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan cemiyetler ve bu cemiyetlerin amaçları eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

168 - Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak Samsun'a çıktığında bir rapor hazırlamıştır. Raporunda, yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu ve Türk milletinin yabancı yönetimler altında yaşayamayacağını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak gerektiğini dile getirmiştir.

Mustafa Kemalin, bu raporla İstanbul Hükümetine vermek istediği mesajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Türk halkının işgallere tepki duyduğu

B) Türk halkının bağımsız yaşama arzusunda olduğu

C) İşgallere karşı mücadelenin başlatılması gerektiği

D) Büyük Devletlerin himayesi altına girmek gerektiği

 

169- Mustafa Kemal, Erzurum kongresi öncesi resmi göreviyle birlikte askerlik mesleğinden istifa ettiğini Osmanlı Hükümeti’ne bildirmiştir.

Mustafa Kemal böyle bir kararı aşağıdakilerden hangisine güvenerek almıştır?

A) Temsil Heyeti’ne

B) TBMM’ye

C) İstanbul Hükümetine

D) Türk milletine

 

170- 22 Haziran 1919'da yayımlanan Amasya Genelgesi'nde '' Ulusun geleceğini yine ulusun  kendi iradesi belirleyecektir '' maddesinin yer almasında hangisi amaçlanmıştır?

A) Ayaklanma çıkaranların cezalandırılması

B) Ulusal direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi

C) Yönetim şeklinin değiştirilmesi

D) Kuva-yı Milliye birliklerinin kurulması

 

171- Amasya Genelgesinde Mustafa Kemal '' Milletin geleceğini, yine milletin azim ve kararı  belirleyecektir. '' çağrısına karşı Türk milletinin verdiği ilk tepki hangisi olmuştur?

A) Düzenli orduya katılmak

B) İstanbul Hükümetinin isteğini kabul etmek

C) İşgallere karşı protestolar düzenlemek

D) Dış ülkelerin himayesini istemek

 

172-Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’ni yayımlamasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halife ile mücadele etmek

B) Anadolu’da milli mücadeleyi başlatmak

C) İstanbul hükümetin durumunu tartışmak

D) Kuva-yi Milliye gruplarını bir araya toplamak

 

173-

- Milli sınırlar belirlendi.

- Kapitülasyonlar kesin olarak reddedildi.

- Batı Trakya için gerekirse halk oylaması yapılması kabul edildi.

Yukarıda verilen kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A) Misak-i Milli’de

B) Sivas Kongresi’nde

C) Erzurum Kongresi’nde

D) Amasya Görüşmesi’nde

 

174-Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan mîllî varlığa düşman cemiyetlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Ülke bütünlüğünü bozmaya çalışmaları

B) İşgallere karşı vatanı savunmaları

C) İşgalci devletler tarafından destek görmeleri

D) Anadolu’da başlayan millî harekete karşı olmaları

 

175-Osmanlı Devleti'nin hangi cephedeki başarısı Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde etkili olmuştur?

A-Kanal

B-Irak

C-Çanakkale

D-Kafkas

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

151B              161C              171C

 

152D              162A              172B

 

153D              163B              173A

 

154D              164C              174B

 

155B              165A              175C

 

156B              166A

 

157B              167B

 

158C              168D

 

159B              169D

 

160A              170C


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR