İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 8

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

176-Mondros Mütarekesinin 7. maddesine göre “İtilaf devletlerinin güvenliğini tehlikeye düşüren bir durum ortaya çıkarsa bu devletler Osmanlı Devletinin stratejik öneme sahip herhangi bir bölgesini işgal edecektir“

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A-Anadolu topraklarının itilaf devletlerinin eline geçeceği

B-Osmanlının savaştan galip çıktığı

C-Rusya nın Osmanlı topraklarını işgal ettiği

D-I. Dünya savaşıyla Anadolu da bir Türk Devletinin kurulduğu

 

177-Mustafa Kemal Atatürk hangi ünvanla Samsun a çıkmıştır?

A-Kurmay Yüzbaşı

B-9. Ordu müfettişi

C-Binbaşı

D-Yarbay

 

178.

- Kilikyalılar Cemiyeti, Adana çevresini savunmak amacıyla kurulmuştur.

- Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Ermeni sorununa tepki olarak kurulmuştur.

- Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Pontus davasını güden Rumlara karşı kurulmuştur.

Değişik amaçlar için kurulan bu cemiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bölgesel kurtuluş çareleri aramaları

b) Ulusal varlığa düşman olmaları

c) İtilaf devletleri tarafından desteklenmeleri

d) Kurtuluş Savaşı’nı başlatmaları

 

179-. I. Dünya Savaşı sırasında, İngilizlerin kışkırtmaları sonucu Araplar Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmışlardır.

Bu durum Araplar arasında aşağıdaki düşüncelerden hangisinin etkili olduğunun kanıtıdır?

A. Osmanlıcılık

B. Anayasacılık

C. Milliyetçilik

D. İslamcılık

 


180-
I. Dünya Savaşı sonunda çeşitli antlaşmalar imzalanmıştır. Fakat bir süre sonra devletlerin hızla II. Dünya Savaşına doğru gittikleri görülmüştür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A. Antlaşmaların kalıcı çözümler getirmediğinin

B. Savaşın kısa sürede sonuçlandığının

C. Savaşı Osmanlı Devleti'nin kazandığının

D. Hızla yeni antlaşmalar yapıldığının

 

181-Aşağıdakilerden hangisi yararlı bir cemiyet değildir?

a) Trakya-Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

b) Kilikyalılar Cemiyeti

c) Teâli İslam Cemiyeti

d) Milli Kongre Cemiyeti

 

182-Birinci Dünya savaşından sonra yenilen devletlerin durumunu görüşmek ve hangi antlaşmaların yapılacağını belirlemek üzere hangi konferans toplanmıştır?

a) Lozan Konferansı

b) Paris Barış Konferansı

c) Mudanya Konferansı

d) Sevr Konferansı

 

183. Aşağıdakilerden hangisi yararlı bir cemiyettir?

a)Trabzon Muhafazai- Hukuk Cemiyeti

b)Pontus Rum Cemiyeti

c)Kürt Teali Cemiyeti

d)Mavri Mira Cemiyeti

 

184- Doğudaki yararlı cemiyetler “Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” olarak nerede birleştirilmiştir?

a) Erzurum Kongresi

b) Balıkesir Kongresi

c) Sivas kongresi

d) Alaşehir Kongresi

 

185- Osmanlı Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır?

a) Nöyyi

b) Mondros

c) Triyanon

d) Versay

 

186- Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti özellikle aşağıdakilerden hangisine karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur?

A) Ermeniler

B) Ruslar

C) Fransızlar

D) Yunanlılar

 

187-. Atatürk’ün “Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük” sözünde O’nun en çok hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Açık sözlülüğü

B) Kendine güveni

C) İnkılapçılığı

D) İleri görüşlülüğü

 

188-. Mustafa Kemal Boğazları İşgal eden ve İstanbul da bulunana İtilaf Devletleri kuvvetleri için”Geldikleri gibi giderler” demiştir.

Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Saltanatın kaldırılacağının

B) Bağımsızlık mücadelesinin verileceğinin

C) Ulus egemenliğinin gerçekleştiğinin

D) Kuva-yi Milliyenin kurulacağının

 

189-Aşağıdaki anlaşmalardan hangisinde”Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa buraları işgal edilecek” maddesi konularak bu illerde Ermeni devletinin kurulması planlanmıştır?

A) Kars        B) Mudanya

B) Mondos  D) Gümrü

 


190-. Temsil heyetinin bugünkü devlet organları açısından bakılacak olursa eğer hangi organa karşılık gelir?

a)Yasama

b) yargı

c)Yürütme

d)Bağımsız mahkemeler

 

191- Mondros  Ateşkes  Antlaşması   aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmıştır?

A)10 EKİM 1918

B)20 EKİM 1918

C)22 EKİM 1918

D)30 EKİM 1918

 

192-Aşağıdakilerden hangisi 1. dünya  savaşının sonuçlarından birisi  değildir?

a)imparatorluklar güçlendi.

b)milletler cemiyeti kuruldu

c)2. dünya savaşına ortam  hazırladı

.    d)yeni rejimler  ortaya çıktı.

 

193- Amasya Görüşmelerine İstanbul hükümeti adına katılan kişi aşağıdakilerden hangileridir?

a)Damat Ferit Paşa

b)Ali Rıza Paşa

c)İsmet Paşa

d)Salih Paşa

 

194- Mondros ateşkesinden sonra başlayan işgallere karşı ilk direniş Anadolu’da nerede başlamıştır?

A. İzmir ve çevresi

B. Trabzon ve çevresi

C. Hatay-Dörtyol’da

D. Maraş ve çevresi

 

195- Mustafa Kemal Askerlik eğitimi almak için ilk olarak aşagıdaki okulların hangisinde öğrenim görmüştür?

a)Şemsi efendi İlkokulu

b)Manastır Askeri İdadisi

c)Selanik Mülkiye Rüştiyesi

d)Selanik Askeri Rüştiyesi

 

196-Gümrü Barış Antlaşmasının aşağıdaki devletlerden hangisi ile TBMM imzalamıştır?

a)Fransa

b)İtalya

c)Ermenistan

d)Yunanistan

 

197-Aşağıdakilerden hangisi ilçe yönetiminin başıdır?

a)Vali

b)Belediye Başkanı

c)Kaymakam

d)Vali Yardımcısı

 

198-Balkan Savaşları sonunda yapılan antlaşmalarda Edirne ve Kırklareli Türkiye'ye, Kavala Bulgaristan'a Yanya, Selanik ve Girit adası Yunanistan'a verildi.

Bu durumun yol açtığı ve günümüze dek süren sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ege kıt'a sahanlığı

B) Kıbrıs Adası'nın durumu

C) Balkanlarda kalan Türklerin durumu

D) Girit Adasının durumu

 

199-. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında girmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu tercihinde Almanlara duyulan güvenden çok, İtilâf Devletlerine duyulan güvensizlik daha etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki yargıyı destekleyen bir gelişme değildir?

A) Rusya'nın Balkan milletlerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması

B) İngiltere ve Fransa'nın Balkan Savaşları sırasında Osmanlı aleyhine bir tutum izlemeleri

C) İngiltere ve Fransa'nın I. Dünya Savaşı

öncesinde kapitülâsyonları kaldırabileceklerini açıklaması

D) Rusya'nın Boğazlara egemen olarak sıcak denizlere ulaşmak isteği

 

200-. Aşağıdaki cemiyetlerin hangisi diğerlerinden farklıdır?

A)Mavri Mira

B)Kürt Teali

C)İslam Teali

D)İngiliz Muhipler

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

176A               186A               196C

 

177B               187C               197C

 

178A               188B               198C

 

179C               189C               199C

 

180A               190C               200A

 

181C               191D

 

182B               192A

 

183A               193D

 

184A               194C

 

185B               195D


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR