İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili test soruları


Bu testimizde islamiyet öncesi türk tarihi kpss soruları, islamiyet öncesi türk tarihi kpss test, islamiyet öncesi türk tarihi kpss soruları ve cevapları, islamiyet öncesi türk tarihi test ygs, islamiyet öncesi türk tarihi kpss test indir gibi konuları ele alacağız.

1. Türklerin ana yurdu Orta Asyadır. Ancak Türkler çeşitli sebeplerden dolayı ana yurtlarından göç etmek zorunda kalmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sebeplerden biri değildir?
A) Nüfus artışı
B) Kuraklık
C) Temel dinleri olan Gök Tanrı dininin emretmesi
D) Hayvan hastalıkları
E) Dış Baskılar

2. İslamiyet öncesinde Türkler bir çok devlet kurmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?
A) Asya Hun Devleti
B) Avrupa Hun Devleti
C) I. Göktürk Devleti
D) Karahanlılar
E) Uygurlar

3. İslam Öncesi Türkler çeşitli sebeplerle ana yurtları olan Orta Asya'dan göç etmek zorunda kalmışlardır.
Aşağıdaki yerlerden hangisi Türklerin göç ettiği yerler arasında bulunmaz?
A) Sibirya
B) Mezapotamya
C) Anadolu
D) Batı Avrupa
E) Doğu Avrupa

4. İslamiyet öncesi Türklerden bize kalan sanat eserleri genelde taşınabilir nitelikte olmuştur. (Kemer tokası, heykelcikler, süs eşyaları gibi)
Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebini en iyi şekilde açıklar?
A) Türklerin bu dönemde genelde göçebe hayat tarzı yaşamaları.
B) Bu tarz eserlerin yapımının daha kolay olması
C) Türklerin sanatlarından etkilendiği medeni yetlerin genelde bu tarzda eser vermeleri
D) Türklerin savaşçılık özellikleri
E) Ölümden sonraki hayata inanmaları
5. İslamiyet öncesi Türk tarihinin bazı ortak özel likleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerde değildir?
A) Atlı göçebe hayat yaşamları
B) Halk arasında belirgin sınıf farklılıklarını olması
C) Değişik coğrafi alanlarda devletler kurmalc rı
D) Devlet idarecilerine genelde "Han, Hakar Kağan" gibi unvanlar vermeleri
E) Çoğunlukla devleti "ikili teşkilat" kurarak yönetmeleri

- İslamiyet öncesi Türk tarihinde kurulan i devlet olarak bilinir.
- Bilinen ilk hükümdarı Teomandır.
- Bu dönemde Çinlilere karşı yapılan seferle den dolayı Çinliler, Çin Seddi'ni yapmak zoru da kalmışlardır.

6.Yukarıda bazı özellikleri belirtilen Türk De leti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutluk Devleti
B) Uygurlar
C) Avarlar
D) Asya Hun Devleti
E) Avrupa Hun Devleti

7. - Kurucusu "Balamir"dir.
- Avrupada kurulan ilk Türk Devletidir.
- En Güçlü zamanını Atilla zamanında yaşanmıştır.

Yukarıda bazı özellikleri belirtilen Türk Devleti hangisidir?
A) Batı Hun Devleti
B) II. Göktürk Devleti
C) Hazarlar
D) Macarlar
E) Bulgarlar

8. Kuzey Hunlarından bir kısmının Karadeniz'in kuzeyinden geçerek buradaki kavimleri göçe zorlamaları sonucunda oluşmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu en iyi şekilde doldurur?
A) Kavimler göçü
B) Yüzyıl Savaşları
C) Haçlı seferleri
D) Anadolu'nun Türk yurdu olması
E) Ak Hunlar'ın kurulması

9. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Gö-çü'nün sonuçları arasında gösterilemez?
A) Roma imparatorluğu 2'ye ayrılmıştır.
B) İlkçağ sona erdi, Ortaçağ başladı.
C) Roma Medeniyeti'nin temeli atıldı.
D) Avrupa- Hun Devleti kuruldu.
E) Feodalite (Derebeylik) rejimi kuruldu

10. - Bizans'ı (Doğu Roma'yı) vergiye bağladı.
- Roma seferine çıktı.
- Ölümünden sonra taht kavgaları ve dış baskıları sonucu devleti yıkıldı.
Yukarıda bahsedilen Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bumin Kağan B) Atilla
C) Teoman D) Mete Han
E) Balamir

11. İslamiyet öncesi Türk Tarihini incelemek bir tarihçi için hiç de kolay değildir.
Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebini en iyi biçimde açıklar?
A) Yeterli belge bırakmamalın
B) Belgeleri dayanaksız malzemelerden yapmaları
C) Göçebe hayat tarzını benimsemeleri
D) Çevresindeki devletlerden kız alıp evlenmeleri
E) İslam öncesi Türklerin geniş coğrafyaya yayılmaları

12.- Tarihte Türk adını kullanan ilk Türk devletidir.
- Avarları yenerek kurulmuştur.
- Orta Asya'da, Asya Hunlarından sonra siyasi birliği sağlayan 2. devlettir.
Yukarıda özellikleri verilen Türk Devleti hangisidir?
A) Kırgızlar
B) Sibirler
C) I. Göktürk Devleti
D) Uygurlar
E) Gazneliler

13. İslamiyet öncesi kurulmuş Türk Devletleri içinde sınırları en geniş olanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Hun Devleti
B) Asya Hun Devleti
C) Türgişler
D) Karluklar
E) I. Göktürk Devleti

14.1. En güçlü devrini Bilge Kağan döneminde yaşamıştır.
II. Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve Veziri Ton-yukuk adına Orhan (Göktürk) Abideleri yaptırılmıştır.
III. Kurcusu Kutluk Kağan'dır.
IV. Hristiyanlığı kabul ederek Milli benliklerini kaybetmişlerdir.
V. Basmil, Karluk ve Uygur isyanıyla yıkılmıştır.

Yukarıdakilerden hangisi II. Göktürk Devleti ile İlgili bilgilerden biri değildir?
A)V. B) IV. C)III.
D) II E) I.
15. I. islam öncesi kurulan Türk Devletleri arasında yerleşik hayata geçen ilk devlettir.
II. Maniheizm dinin seçen ilk Türk devletidir.
III. Afrika'da kurulan ilk Türk devletidir.
IV. Karluk, Basmil ve Uygurlar tarafından kuruldu.
V. Yaradılış Destanı bu devlete aittir.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Uygurlar Devletine ait değildir?
A) I. B) II. C) III.
D) IV. E) V.

16. islamiyet öncesi kurulan ilk Türk Devletlerinden olan Uygurlar, diğer Türk devletlerine göre en gelişmiş medeniyete sahip olanıdır.
Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar'a ait özelliklerden değildir?
A) Türk Devletleri arasında matbaa ve kâğıdı kullanan ilk devlettir.
B) Oğuzlar tarafından yıkılmıştır.
C) Mimari esen veren ilk Türk devletidir.
D) Tarımla uğraşan ilk Türk devletidir.
E) ilk Türk-islam Devleti olan Karahanlılarla
din yüzünden savaştılar.

17. İslamiyet öncesi bir çok Türk devleti kurulmuştur. Aynı dönemde de diğer Türk boyları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu boyların arasında değildir?
A) Andallar B) Peçenekler C) Sibirler D) Kırgızlar E) Macarlar

18. İslamiyet öncesi Türkler, ana dinleri olan Göktanrı dininin haricinde bir dine girdiklerinde
(Hristilyanlık gibi) milli varlıklarını kaybetmişlerdir. Halbuki, Türkler islam'a girdiklerinde isemilli varlıklarını devam ettirmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgileri en iyi şekilde açıklar?
A) İslam'ın, Türklerin milli benlikleriyle çok fazla ortak özellik taşıması
B) İslamın, bu dine girenlere baskı yapması
C) Hristiyanların Türkleri küçük görmesi
D) Türklerin boylar halinde yaşaması
E) Türklerin yerleşik hayata geç başlamaları

19.1. Tudun: Vergi Memuru
II. Balbal: Ölen kişinin savaşta öldürdüğü kişi kadar mezarını başına dikilen heykel
III. Yuğ: Dini tören
IV. Buyruk: Emir
V. Aygucı: Başbakan
Yukarıdaki islam öncesi Türk kültüründe bulunan bazı terimler ve anlamları verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

20. İslam öncesi Türk kültürüne ait bir terim olan "Töre'nin manası aşağıdakilerden hangisin de doğru olarak verilmiştir?
A) Ordunun bir bölümü
B) Hükümdarın kardeşi
C) Hükümet
D) Mezarlar
E) Yazısız hukuk kuralları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C D C A B D A A C B E C E B C
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B A A D E                    

Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR