Kpss Tarih deneme sınavı 10

Bu testimizde tarih test çöz kpss, kpss tarih deneme, kpss tarih deneme indir, kpss tarih soruları, tarih kpss deneme sınavı, kpss tarih deneme sınavı gibi konuları ele alacağız.

1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilanından önce gerçekleşmiştir ?
A) Tevhid-i Tedrisat yasasının yayınlanması
B) Halk Fırkası'nın kurulması
C) Şeriye Vekaleti'nin kaldırılması
D) Medeni Yasa'nın kabul edilmesi
E) Boğazlarda kesin egemenliğin sağlanması2) XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin doğu ve batı siyasetinde en çok uğraştığı devlet ikilisi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Avusturya – Memlük
B) Sırbistan – İran
C) Avusturya – Safevi
D) Macaristan – Akkoyunlu
E) Rusya – İran3) Türkiye Cumhuriyeti çok partili hayata devamlı olarak aşağıdaki tarihlerin hangisinde geçmiştir ?
A) 1930
B) 1924
C) 1960
D) 1946
E) 19234) Rusya ilk defa aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile boğazlar üzerinde ekonomik çıkar elde etmiştir ?
A) Prut Antlaşması
B) Belgrad Antlaşması
C) Küçük Kaynarca Antlaşması
D) Bükreş Antlaşması
E) Hünkar İskelesi antlaşması


5) Aşağıdaki I. Dünya Savaşı cephelerinden hangisi Osmanlı topraklarının dışındadır ?
A) Irak
B) Kafkasya
C) Suriye
D) Filistin
E) Galiçya6) Osmanlı Devleti'nde meşruti yönetimlerin başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez ?
A) Genç Osmanlılar Cemiyeti
B) Milliyetçilik akımları
C) İttihat ve Terakkicilerin çalışmaları
D) Çağdaşlaşma düşüncesinin
E) Saltanatı kaldırma düşüncesinin7) Aşağıdakilerden hangisi Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu üzerindeki haklarının sonu olmuştur ?
A) Kösedağ Savaşı
B) Dandanakan Savaşı
C) Miryakefalon Savaşı
D) Pasinler Savaşı
E) Malazgirt Savaşı8) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Duraklama devrine girmesine ortama hazırlayan etkenlerden değildir ?
A) Balkanlarda ulusçuluk hareketlerinin başlaması
B) Saray kadınları ve ağalarının yönetime karışması
C) Avrupa'da merkezi devletlerin kurulması
D) Tımar sistemi ve Kapıkulu Ocağı'nın bozulması
E) Merkezi otoritenin zayıflaması9) Osmanlı Devleti'nde XIX. Yüzyılda görülen aşağıdaki reformlardan hangisi doğrudan yönetim şeklinin değiştirilmesine yönelik bir uygulamadır ?
A) Sened-i İttifakın imzalanması
B) Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla hukuk üstünlüğünün kabul edilmesi
C) Kanun-i Esasi'nin ilanıyla Meşrutiyet yönetimine geçilmesi
D) Batı tarzı eğitim yapan okulların açılması
E) Avrupa başkentlerinde sürekli elçiliklerin açılması
10) 1856 yılında yayınlanan Islahat Fermanı'nın Müslüman olmayan Osmanlı vatandaşlarına sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Cizyenin kaldırılması
B) Ticari ayrıcalıkların verilmesi
C) Devlet memuru olabilme hakkı
D) Askerlik görevinin verilmesi
E) Parlamentoya katılma hakkı11) Antlaşma Devletleri Batı Anadolu'nun Yunanlılarca işgal edilmesi kararını aşağıdakilerden hangisinde almışlardır ?
A) Paris Barış Konferansı
B) Londra Konferansı
C) San Remo Konferansı
D) Lozan Barış Konferansı
E) Mondros Ateşkes Antlaşması
12) Osmanlı Devleti'nin taşra yönetiminde en önemli idari görevli, aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Beylerbeyi
B) Kadı
C) Sancakbeyi
D) Subaşı
E) Naib13) I. Devlet hazinesinden para harcamadan güçlü bir ordunun oluşturulması
II. Üretimin denetim altına alınması
Selçuklularda yukarıdakilerin sağlanması amacıyla aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştır ?
A) Kervansarayların yapılması
B) İkta sisteminin uygulanması
C) Hassa askerlerinin oluşturulması
D) Tımar sisteminin uygulanması
E) Divan örgütünün kurulması14) Yeniçeri Ocağı'nın artık işe yaramadığı ve bunun yerine yeni bir askeri sistem kurulması fikri hangi padişah zamanında ve hangi olay sonunda ortaya çıkmıştır ?
A) IV. Murat – Bağdat Seferi
B) II. Osman – Lehistan Seferi
C) III. Mehmet – Haçova Seferi
D) Kanuni – Mohaç Seferi
E) Yavuz – Mısır Seferi15) “II. Mahmut, III. Selim'den sonra ikinci büyük ıslahatçı padişah olarak bilinir.”
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde ilk defa yapılan yenilikler arasında sayılmaz ?
A) Nüfus sayımı
B) Resmi Gazete
C) Karantina Teşkilatı
D) Harp Okulu
E) Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi

1)B 2)C 3)D 4)D 5)E 6)E 7)C 8)A 9)C 10)C 11)A 12)A 13)B 14)D 15)D
Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR