Kpss Tarih deneme sınavı 11

Bu testimizde tarih test çöz kpss, kpss tarih deneme, kpss tarih deneme indir, kpss tarih soruları, tarih kpss deneme sınavı, kpss tarih deneme sınavı gibi konuları ele alacağız.

1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilanı ile gerçekleşen gelişmelerden biri değildir ?
A) Devlet rejiminin adı kondu
B) Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiş oldu
C) Kabine sistemi getirildi
D) Atatürk ilkelerinden ‘Cumhuriyetçilik' ilkesi kabul edildi
E) Saltanat kaldırıldı


2) Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak işgal edilen ilk Osmanlı toprağı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) İstanbul
B) Musul
C) Antep
D) Maraş
E) Konya


3) Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk düzeninde ‘Mecelle' yerine kabul ettiği kanun hangisidir ?
A) Türk Dil Kurumu
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C) Ceza Kanunu
D) Türk Medeni Kanunu
E) Teşkilat-ı Esasiye

4) Aşağıdakilerden hangisinde “Boğazlarla” ilgili bir hüküm yoktur ?
A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) Lozan Barış Görüşmeleri
C) Montrö Sözleşmesi
D) Ankara Antlaşması
E) Sevr Barış Antlaşması5) Osmanlı İmparatorluğu Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kabul etmek zorunda kalmıştır ?
A) Ziştovi
B) Yaş
C) Küçük Kaynarca
D) Pasarofça
E) Berlin


6) Aşağıdaki savaşlardan hangisi Haçlı Seferi niteliğini taşımaz ?
A) Sırpsındığı
B) Varna
C) Kosova
D) Niğbolu
E) Kösedağ7) Yeniçeri Ocağı'nı kuran ve kaldıran Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Orhan Bey – III. Selim
B) II. Murat – II. Mahmut
C) Yıldırım Beyazıt – III. Selim
D) I. Murat – Genç Osman
E) I. Murat – II. Mahmut


8) XVII. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nde köylünün elindeki arazinin azalması ve topraksız genç nüfusun ortaya çıkmasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir ?
A) Nüfus artışının görülmesi
B) Celali isyanlarının başlaması
C) Kapıkulu sayısında artış görülmesi
D) Köyden kente göçün başlaması
E) Saray masraflarının artması
9) Aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra Osmanlı Hükümeti, Ulusal güçleri tanımak zorunda kalmıştır ?
A) Sivas kongresi
B) Erzurum Kongresi
C) Amasya Genelgesi
D) Balıkesir Kongresi
E) TBMM'nin açılması10) Amasya Genelgesi'nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır” maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin değişeceğine bir işarettir?
A) Mebuslar Meclisindeki üyelerin
B) Ülkedeki egemenlik anlayışının
C) İstanbul Hükümeti'nin
D) Merkezden yönetimin
E) Başka uluslarla yapılan antlaşmaların11) Selçuklularda her zaman hükümdarın yanında bulunan ücretli askerler hangisidir ?
A) Hassa Ordusu
B) Tımarlı Sipahiler
C) Cebeciler
D) Müsellemler
E) Türkmenler


12) Osmanlı Devleti savaş zamanlarında Müslümanlardan ve Gayrimüslimlerden ne vergisi alırdı ?
A) Cizye
B) Haraç
C) Avarız
D) Ağnam resmi
E) Öşür


13) Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıl ıslahatlarını yaparken Avrupa'yı örnek almayışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Avrupa'dan geri kaldığını kabul etmeyişi
B) Avrupa'nın dışarıya kapalı olması
C) Reform ve Rönesans'ın henüz gerçekleşmemesi
D) Avrupa'nın Osmanlı'dan geri olması
E) Devlet adamlarının Avrupai tarz ıslahatlara gerek duymayışları14) “Avrupa Devletleri XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin içişlerine sık sık karışmışlardır.”
Aşağıdakilerden hangisini bu konuda bahane olarak ileri sürmüşlerdir ?
A) Dış borçlar
B) Sömürgecilik
C) Azınlık hakları
D) Manda ve himaye
E) Askeri yardım


15) “Osmanlı Devleti'nde bir devlet adamı öldüğü veya görevden alındığı zaman para, mal ve eşyasına devletçe el konulur, ailesine bir miktar aylık bağlanırdı.”
Yukarıda bahsedilen sistem aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Müsadere
B) Veraset Sistemi
C) Teşvik Yasası
D) Özel mülkiyet Yasası
E) Arazi Kanunnamesi
16) I. Doğu Trakya II. İstanbul
III. Boğazlar IV. Batı Trakya
Mudanya görüşmelerinde yukarıdakilerden hangileriyle ilgili olarak bir karar alınmıştır ?
A) I B) III C) IV D) I – II E) I – II - III1)E 2)B 3)D 4)D 5)B 6)E 7)E 8)B 9)A 10)B 11)A 12)C 13)A 14)C 15)A 16)E
Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR