Kpss Tarih deneme sınavı 2

Bu testimizde tarih test çöz kpss, kpss tarih deneme, kpss tarih deneme indir, kpss tarih soruları, tarih kpss deneme sınavı, kpss tarih deneme sınavı gibi konuları ele alacağız.

1) Osmanlı Devleti'ni Avrupa'da en geniş sınıra ulaştıran ‘Bucaş Antlaşması' aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalanmıştır ?
A) Fransa
B) Avusturya
C) Lehistan
D) Venedik
E) Rusya

2) Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı'nın asıl nedenidir?
A) Rusya'nın Eflak ve Boğdan'ı işgal etmesi
B) Kutsal yerler sorunu
C) Rusya'nın Hünkar İskelesi Antlaşmasını kabul ettirmeye çalışması
D) Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlerin desteğini alması
E) Prens Mençikof'un İstanbul'a gelmesi

3) Aşağıdakilerden hangisi XIX. Yüzyıl azınlıklarına verilen en geniş ayrıcalıkları içeren bir belgedir?
A) Tanzimat Fermanı
B) Islahat Fermanı
C) Sened-i İttifak
D) I.Meşrutiyet
E) II.Meşrutiyet
4) Milli Mücadelenin çekirdeğini oluşturacak olan Heyet-i Temsiliye'nin kurulması ilk defa nerede kararlaştırılmıştır?
A) Amasya Genelgesinde
B) Son Osmanlı Meclis-i Mebusanda
C) Sivas Kongresinde
D) İlk TBMM'de
E) Erzurum Kongresinde

5) Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen mahkemeler ilk defa hangi devirde kurulmaya başlamıştır?
A) III.Selim
B) Lale Devri
C) Tanzimat Devri
D) I.Meşrutiyet
E) II.Mahmut Devri

6) Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili değildir?
A) Menemen isyanı nedeniyle kapatılmıştır.
B) 1929-1930 dünya ekonomik bunalımının yansımasıdır
C) Liberal ekonomiyi benimsemiştir
D) Atatürk tarafından kurdurulmuştur
E) Cumhuriyete bağlı olarak kurulmuştur

7) Fransa'nın Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırması aşağıdakilerden hangisini gündeme getirmiştir?
A) Musul sorunu
B) Ermeni sorunu
C) Boğazlar sorunu
D) Dış borçlar sorunu
E) Hatay sorunu


8) Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet'in kısa süreli olmasına bir gerekçe olarak gösterilemez?
A) Meclis içinde karışık bir ortamın olması
B) Padişahtaki açma kapama yetkisi
C) II. Abdülhamit'in sadrazamın gölgesinde kalması
D) Yeni yönetimin halka ters düşmesi
E) 1877-1878 Osmanlı Rus savaşının bahane edilmesi

9) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalardan birisidir ?
A) Saint Germain
B) Versay
C) Sykes Picot
D) Nöyyi
E) Bükreş

10) I. Tarihte kurulan ilk Türk devletidir
II. Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir
III. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur ?
A) Göktürkler – Türgişler - Uygurlar
B) Uygurlar – Göktürkler – Avarlar
C) Hunlar – Göktürkler – Uygurlar
D) Hunlar – Hazarlar – Avarlar
E) Havarlar – Göktürkler – Türgişler

11) Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu'da ayrı bir devlet kurmayı amaçlayan derneklerden biridir ?
A) Teali İslam Derneği
B) Wilson Prensipleri Derneği
C) Pontus Rum Derneği
D) Kilikyalılar Derneği
E) Hürriyet ve İtilaf Partisi

12) Amasya Genelgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylersek yanlış olur ?
A) İstanbul Hükümeti'nin görevini yapamadığını açıklamıştır
B) Bir ihtilal bildirgesidir
C) Bir isyan parolasıdır
D) Bütün ulusal dernekler birleştirilmiştir
E) Vatanın kurtulması çağrısı yapılmıştır

13) Osmanlı Devleti'nde sarayın bürokrat ihtiyacının karşılanması için kurulan eğitim kurumu hangisidir ?
A) Dar'ül Fünun
B) Enderun
C) Medrese
D) Sıbyan Mektebi
E) Dar'ül Tıp

14) I. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır'ın yeniden Türk topraklarına katılması
II. Batum'un Gürcistan'a bırakılması
III. Kafkas petrollerinin işletilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Gümrü Antlaşmasının kapsamındadır ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

1)C 2)B 3)B 4)E 5)C 6)A 7)A 8)D 9)C 10)C 11)C 12)D 13)B 14)D
Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR