Kpss Tarih deneme sınavı 6

Bu testimizde tarih test çöz kpss, kpss tarih deneme, kpss tarih deneme indir, kpss tarih soruları, tarih kpss deneme sınavı, kpss tarih deneme sınavı gibi konuları ele alacağız.

1) Osmanlıların toprak yönetiminde, tımar sistemini geliştirerek uygulamalarının ve bu yolla asker beslemelerinin en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Askerin halktan kopmasını önlemek
B) Askerin daha iyi eğitilmesini sağlamak
C) Devlet otoritesini yaygınlaştırmak
D) Ülkede iç düzeni ve güvenliği sağlamak
E) Devletin askeri giderlerini azaltmak


2) Sevr Antlaşması ile Doğu Anadolu'da kurulmak istenen Ermeni Devleti, aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmesi önlenmiştir ?
A) Moskova Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Kars Antlaşması
D) Mudanya Antlaşması
E) Ankara Antlaşması


3) Türk İnkılaplarının başlamasını aşağıdakilerden hangisi kolaylaştırmıştır ?
A) Medeni Kanunun kabulü
B) Saltanatın kaldırılması
C) Padişah Vahdettin'in İngilizlere sığınması
D) Anayasada değişiklik yapılması
E) Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi


4) “Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde İslamcılık ve Osmanlıcılık anlayışları etkilerini yitirirken yeni bir anlayış güç kazanmıştır.”
Bu yeni anlayış aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Milliyetçilik
B) Islahatçılık
C) Devletçilik
D) Lâiklik
E) Medeniyetçilik


5) Tarihte bilinen ilk Türk denizci kimdir ?
A) Melikşah
B) Bumin Kağan
C) Çaka Bey
D) Batu Han
E) Berke Han

6) Osmanlı Devleti ilk defa aşağıdaki Avrupa devletlerinden hangisine savaş tazminatı ödemiştir ?
A) Avusturya
B) Rusya
C) Almanya
D) Fransa
E) İngiltere7) “TBMM'ye karşı ayaklanmaları önlemek için çıkarılmış olan Hıyanet-i Vatan Kanunu gibi, Cumhuriyet sonrası çıkarılan benzer bir kanunla ayaklanmaların bastırılması amaçlanmıştır.”
Sözü edilen kanun hangisidir ?
A) Takrir-i Sûkun
B) Tevhid-i Tedrisat
C) Teşvik-i Sanayi
D) Türk Medeni Kanunu
E) Fireriler Kanunu


8) İstanbul Hükümeti yerine yeni bir hükümetin kurulması düşüncesi ilk kez aşağıdaki çalışmalardan hangisinde açıklanmıştır ?
A) Sivas Kongresi
B) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi
C) Erzurum Kongresi
D) TBMM'nin açılması
E) Amasya Görüşmeleri


9) Lozan Barışı, uzun görüşmeler sonucu 24 Temmuz 1923'de imzalanmıştır. Lozan Antlaşmasında çözümü sonraya bırakılan sorun aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Azınlıklar
B) Dış borçlar
C) Kapitülasyonlar
D) Irak sorunu
E) Yunanistan sınırı


10) Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü divana sadrazamın başkanlık etmesi hangi padişahla başlamıştır?
A) II. Selim
B) I. Beyazıt
C) I. Selim
D) Fatih Sultan Mehmet
E) I. Süleyman11) Türk-İslam tarihinin başlangıcı hangi olaydır ?
A) Katvan
B) Dandanakan
C) Talas
D) Malazgirt
E) Yassıçemen


12) XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki olaylardan hangisinin sonuçlanmasında Avrupalı devletlerin etkili olduğu söylenemez ?
A) Mehmet Ali Paşa isyanı
B) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
C) Boğazlar sorunu
D) Balkan bunalımı
E) Yunan isyanı13) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Kırım Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti'nde hangi demokratikleşme hareketi yapılmıştır ?
A) Tanzimat Fermanı
B) Islahat Fermanı
C) Kanun-i Esasi
D) Sened-i İttifak
E) I. Meşrutiyet


14) “Osmanlı Padişahları egemenliklerini din başkanlığı sıfatına da dayandırmışlar ve ‘Halifelik' unvanını da kullanmışlardır”
Buna göre, XIX. ve XX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'ni çöküşten kurtarmak için ortaya atılan düşünce akımlarından hangisinin ortaya çıktığı dönemde mevcut yönetimle ters düşmesi beklenemez ?
A) Milliyetçilik
B) Osmanlıcılık
C) Federalcilik
D) Ümmetçilik
E) Turancılık
1)E 2)B 3)B 4)A 5)C 6)B 7)A 8)C 9)D 10)D 11)C 12)B 13)B14)D
Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR