KPSS Tarih deneme sınavı test soruları 9

Bu testimizde tarih test çöz kpss, kpss tarih deneme, kpss tarih deneme indir, kpss tarih soruları, tarih kpss deneme sınavı, kpss tarih deneme sınavı gibi konuları ele alacağız.

1) Mondros sonrası başlayan işgallere karşı Türk halkının tepkisi aşağıdakilerden hangisi şeklinde olmuştur ?
A) İşgalleri suskunlukla kabul etmişlerdir
B) Ulusal direniş örgütleri kurmuşlardır
C) Düzenli ordu kurmuşlardır
D) İzmir'in işgaline tepki göstermemişlerdir
E) Padişah ve hükümetle birlik olup işgalleri protesto etmişlerdir


2) Anadolu'nun İtilaf Devletleri tarafından işgalinden sonra ilk direniş ve mücadele hangi bölgede başlamıştır ?
A) İtalyanlara karşı güney bölgesinde
B) Yunanlılara karşı İzmir' de
C) Her dernek öncelikle kendi bölgelerinde
D) İngilizlere karşı güneyde
E) Fransızlara karşı güneyde


3) ilk Türk devletlerinde “Sülale” nin karşılığı hangisidir ?
A) Oguş
B) Budun
C) İl
D) Toy
E) Urug


4) Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik yönden Avrupalı devletlerin koruyuculuğuna girdiği olay hangisidir ?
A) Berlin – Tersane Konferansı
B) Ayastefanos – Paris
C) Berlin – Viyana Konferansı
D) Paris – Duyun-u Umumiye
E) Edirne – Paris


5) Meşrutiyet'i kendisinden önce yapılan XIX. Yüzyıl ıslahatlarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Avrupa'daki gelişmelerden etkilenmiştir
B) Toplumsal eşitliği sağlamayı amaçlamıştır
C) Halkın ilk kez yönetime katılmasını sağlamıştır
D) Yönetim ve hukukta yeni düzenlemeler getirmiştir
E) Avrupa Devletleri'nin desteğini sağlama amacına yöneliktir

6) Yeni Türk Devleti'nin (TBMM) uluslar arası alanda tanınmasına yol açan Londra Konferansına çağrılması aşağıdaki hangi olayın sonucundadır ?
A) Ankara antlaşması
B) I. İnönü Zaferi
C) II. İnönü Zaferi
D) Sakarya Zaferi
E) Büyük Taarruz


7) Aşağıdaki ulusal derneklerden hangisi kapsamı bakımından diğerlerinden ayrılır ?
A) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk derneği
B) Kilikyalılar derneği
C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk derneği
D) İzmir Müdafaa-i Hukuk derneği
E) Trakya Paşaeli derneği


8) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan merkeze bağlı eyaletlerden birisidir ?
A) Eflak Beyliği
B) Anadolu Beylerbeyliği
C) Garp Ocakları
D) Kırım Hanlığı
E) Bosna-Hersek


9) İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Bulgarlar
B) Avarlar
C) Selçuklular
D) Osmanlılar
E) Macarlar


10) “Mustafa Kemal, Mebusan Meclisi toplantısına katılacak arkadaşlarından meclisin başkanlığına kendisinin getirilmesini istemiştir”
Bununla gerçekleştirmek istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Sivas Kongresi kararlarını onaylatmak
B) Halifenin onayını almak
C) İstanbul Hükümeti ile anlaşma yollarını aramak
D) Damat Ferit'in yeniden hükümet kurmasını sağlamak
E) Sevr Barışının onayını engellemek


11) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda XVII. Yüzyıldan XIX. Yüzyılın ilk yarısına kadar yapılan ıslahatlarda askeri alana ağırlık verilmesine yol açan etkenlerden biri değildir ?
A) Yeniçeri Ocağı'nın bozulması
B) İmparatorluğun toprak kaybetmesi
C) Devletin uluslararası saygınlığının azalması
D) İmparatorluğun dağılma tehlikesiyle karşılaşması
E) Askeri harcamaların hızla artması


12) “Osmanlı Devleti, XVII. Yüzyıl'da Kutsal İttifak devletleriyle yaptığı Karlofça Antlaşması'yla batıda ilk kez toprak kaybetmiştir.”
Bu durum karşısında Osmanlı Devleti'nin XVIII. Yüzyılda uyguladığı politika aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
A) Almanya'yla ilişkilerin geliştirilmesi
B) Toplumsal alanda ıslahatlar yapılması
C) Antlaşmalarla kaybettiği toprakları geri alma politikası
D) Mevcut sınırları askeri ittifaklarla artırma politikası
E) Siyasal alanda yeni örgütler açılması


13) Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçukluların uyguladığı ikta sisteminin sağladığı yararlardan biri olarak gösterilemez?
A) Toprakların devlet mülkiyetinde kalması
B) Devlet gelirlerinin yükselmesi
C) Ayrıcalıklı sınıfların oluşması
D) Toprağın iyi işlenmesi
E) Devlete ordu yetiştirilmesi


14) Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi, ‘esnaf'ı denetleme yetkisine sahiptir ?
A) Cizyedar
B) Mültezim
C) Tımarlı sipahi
D) Muhtesip
E) Vakıf yönetimi


15) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı şehzadelerinin askeri ve idari yönden yetişmeleri amacıyla yapılmıştır ?
A) Başkentin sürekli olarak batıya taşınması
B) Divan-ı Hümayunun kurulması
C) Sancağa çıkma yönteminin uygulanması
D) Padişahın divan toplantılarına katılması
E) Yaya ve müsellem ordularının kurulması
1)B 2)A 3)E 4)D 5)B 6)D 7)E 8)B 9)D 10)C 11)C 12)E 13)A 14)A 15)E 16)D
Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR