KURTULUŞ SAVAŞINA HAZIRLIK DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 9

Bu testimizde kurtuluş savaşı test soruları, milli mücadele hazırlık dönemi klasik soru ve cevapları, kurtuluş savaşı test soruları ve cevapları, kongrelerle ilgili sorular, genelgelerle ilgili sorular, kpss tarih kongreler test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

1. "Temsil Kurulu, yurdun bütününü temsil eder." kararı, aşağıdakilerden hangisinde kabul edilmiştir?

A) Sivas Kongresi'nde

B) Erzurum Kongresi'nde

C) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde

D) Alaşehir Kongresi'nde

E) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde

 

2. Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki kararlarından hangisi Kurtuluş Savaşı'nın demokratik ilkeler dahilinde yürütülmesini en iyi şekilde açıklar?

A) Her türlü işgale karşı ulus, birlikte hareket edecektir.

B) Kurulacak geçici hükümeti ulusal kongre seçecektir.

C) Manda ve himaye kabul edilemez.

D) Hıristiyan azınlığa ayrıcalık verilemez.

E) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

 

3. Havza Genelgesi'nde yer alan

- Büyük ve etkili mitingler düzenlenecek

- İstanbul Hükümeti'ne ve İtilaf devletlerine telgraflar çekilecek

maddelerin amacı aşağıdakilerden hangisine yönelik değildir?

A) Milli bilinci harekete geçirmeye

B) Milli birlik ve beraberliği sağlamaya

C) İşgallere tepki göstermeye

D) Çoğunluğun haklı sesini duyurmaya

E) Mondros Antlaşması'nı kabul etmeyi

hızlandırmaya

 

4. Amasya Genelgesi'nin hangi maddesinde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi belirtilmiştir?

A) Sivas'ta milli bir Kongre toplanacaktır.

B) Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.

C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

D) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

E) Genelge, bir sır olarak saklanmalıdır.

 

5. Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisinde protesto mitinglerinin düzenlenmesini istemiştir?

A) Sivas Kongresi

B) Balıkesir Kongresi

C) Amasya Görüşmesi

D) Amasya Genelgesi

E) Havza Genelgesi


 

6. Mustafa Kemal aşağıdaki hangi gelişmeden önce askerlik görevinden istifa etmiştir?

A) İzmir'in işgali

B) Amasya Genelgesi

C) Erzurum Kongresi

D) Temsil Heyetinin Ankara'ya gelişi

E) Amasya Görüşmeleri

 

7. "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz."

Erzurum'da alman bu karar kongre ile ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Saltanata karşı çıkıldığını

B) Alınan kararların bütün vatanı ilgilendirdiğini

C) Mustafa Kemal'in lider olduğunu

D) Hilafetin kurtarılmasının amaçlandığını

E) Doğu illerinin savunulacağını

 

8. Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde seçilen Temsil Kurulu'nun görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?

A) TBMM'nin açılmasıyla

B) Batı Cephesi'nin oluşturulmasıyla

C) İstanbul’un işgal edilmesiyle

D) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulmasıyla

E) Misak'ı Milli'nin kabul edilmesiyle

 

9. Sivas Kongresi'nden sonra Temsil Kurulu, İstanbul Hükümeti ile yönetim yönünden ilişkiyi ve her türlü haberleşmeyi kesmiş, İstanbul'dan Anadolu'ya atanan komutan ve valileri kabul etmeyerek geri göndermiştir.

Temsil Kurulu'nun bu tutumunun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtilaf devletlerinin dostluğunu kazanmak

B) Yerel yönetim birimi sayısını azaltmak

C) İstanbul Hükümeti'ne bağlı olmadığını göstermek

D) Düzenli ordu kurmak

E) Anadolu'daki ayaklanmaları önlemek

 

10. Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ilkeleri doğrultusunda, ülke içinde ve dışarıya karşı siyasi ve idari kararlar alabilme yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

A) Mebuslar Meclisi

B) Kuvay-i Milliye

C) İstanbul Hükümeti

D) Temsil Kurulu

E) Felah-j Vatan Grubu

 


11. Erzurum Kongresi'nde alınan
"Hıristiyan azınlıklara siyasal egemenliğimizi ve sosyal dengelerimizi bozucu ayrıcalıklar verilmez." karan aşağıdakilerden hangisine dönük bir tepkidir?

A) İtilaf Devletleri'ne

B) İstanbul Hükümeti'ne

C) Mebuslar Meclisi'ne

D) Türk halkına

E) Kanun-i Esasiye'ye

 

12. Erzurum Kongresi'nde; "Kuvay-i Milliye'yi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır." kararı alınmıştır.

Bu kararın uygulama safhasına geçilmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A) Sivas Kongresi'nin toplanmasıyla

B) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla

C) Mebuslar Meclisi'nin açılmasıyla

D) TBMM'nin kurulmasıyla

E) Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesiyle

13. Bölgesel amaçlarla toplanan aşağıdaki kongrelerden hangisinde daha kapsamlı kararlar alınmıştır?

A) Nazilli

B) Erzurum

C) Balıkesir

D) Lüleburgaz

E) Alaşehir

 

14. Sevr Barış Antlaşması aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili bir düzenleme içermez?

A) Ordunun sınırlandırılması

B) Boğazların durumu

C) Ermeni yurdu

D) Meclisin geleceği

E) Kapitülasyonlar

 

15. Kurtuluş Savaşına Hazırlık döneminde mücadeleyle ilgili tüm faaliyetlerin tek birleştirilmesi ilk defa nerede sağlanmıştır?

A) Erzurum Kongresi

B) Misak-ı Milli

C) Sivas Kongresi

D) Amasya Genelgesi

E) TBMM'nin açılışı

 

16. Amasya Genelgesi'nde yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi "Kurtuluş Savaşı'nın yöntemini" ortaya koymaktadır?

A) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

B) İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir.

C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

D) Her ilden üçer delege toplanıp Sivas'a gönderilmelidir.

E) Genelge milli bir sır olarak saklanmalıdır.

 

17. Osmanlı hükümetinin Türk milletine olan sorumluluğunu yerine getirmediği ilk defa aşağıdakilerden hangisinde kamuoyuna duyurulmaya çalışılmıştır?

A) Sivas Kongresi

B) Erzurum Kongresi

C) Amasya Genelgesi

D) Amasya Görüşmesi

E) TBMM

 

18. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?

A) Sivas Kongresi

B) Misak-ı Milli belgesi

C) İlk TBMM kararları

D) Erzurum Kongresi

E) Amasya Genelgesi

 

19. Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ulusal birliğin sağlanması yolunda atılan önemli bir adım sayılır?

A) Sivas'ta milli bir kongre toplanması için çağrıda bulunması

B) Bir heyet tarafından hazırlanması

C) Milli Mücadelenin önemli bir genelgesi sayılması

D) İstanbul Hükümeti'ne tepkide bulunulması

E) Yeni bir devlet fikrine temel olması

 

20. Amasya Genelgesi'nde yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi vatanın kurtarılması konusundaki kararlı tutumun en belirgin göstergesidir?

A) Vatanın bütünlüğü tehlikededir.

B) Genelge bir sır olarak saklanacaktır.

C) Ulusun bağımsızlığını, ulusun azim ve karan kurtaracaktır.

D) Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır.

E) İstanbul Hükümeti üzerine düşen sorumlulukları yerine getirememektedir.

 

21. Misak-ı Milli'de yer alan,

I. Azınlık hakları komşu ülkelerde yaşayan Müslüman halka tanınan haklar oranında olacaktır.

II. Hiçbir devlete siyasi, adli ve mali gelişmemizi engelleyici haklar verilmez.

İII. Boğazların dünya ticaretine açılmasında diğer devletlerle birlikte karar verilebilir.

Kararlarından hangilerinin ulusal egemenliğimizi kısıtladığı savunulabilir?

A)Yalnız I

B)Yalnız İI

C)Yalnız lll

D)ll ve lll

E)I, İI, ve III

 

22. Amasya Görüşmelerinde yer alan,

I- İstanbul Hükümeti Temsil Heyetine haber vermeden İtilaf Devletleriyle görüşmeyecek

İI- İtilâf devletleri ile Osmanlı Devleti arasında yapılacak kesin barış görüşmesine, üye olarak Sivas Kongresi Temsil Heyeti'nin de uygun bulacağı kişilerin katılmasına karar verilmiştir.

III- Sivas Kongresi kararları İstanbul hükümeti tarafında kabul edilecek

Kararlarından hangileri iç politikadan çok dış politika ile ilgilidir?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)I ve İI

D)ll ve lll

E)I, ll ve lll

 

23.

I. Azınlık hakları komşu ülkelerde yaşayan Müslüman halka tanınan haklar oranında olacaktır.

II. Hiçbir devlete siyasi, adli ve mali gelişmemizi engelleyici haklar verilmez.

III. Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türk

hakimiyet kurulmalıdır.

Yukarıda Misak-ı Milli'de yer alan, maddelerden hangileri kapitülasyonlara tepki niteliğindedir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

24.

I. Havza Genelgesi

II. Sivas Kongresi

III. Erzurum Kongresi

Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde meydana gelen gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, İI, III

B) I, III,

C) III, II, I

D) II, I,

E) II, III, I

 

25.

I. Amasya Genelgesi

II. Sivas Kongresi

III. Misak-ı milli'nin kabulü

Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde yaşanan gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III

B) II. I. III

C) II. III. I

D) III, II, I

E) III, I, II

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1A          2B          3E          4D          5E          6C          7B

 

8A        9C        10D        11A        12D        13B        14D        15C        16C

 

17C          18E          19A          20C          21C          22C

 

23B          24B          25A


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR